GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Klára Honzíková | 7. Února 2016

Nový standard IFRS 16 Leasingy

Sdílet článek:

V lednu 2016 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) nový standard IFRS 16, který se týká vykazování Leasingů. Vydání standardu je završením několikaleté spolupráce IASB s Radou pro standardy finančního účetnictví (FASB), která se stará o vydávání standardů v USA.

Nový standard IFRS 16 nahradí současně platný standard IAS 17 a související interpretace. Hlavní změny ve vykazování leasingů čekají na nájemce. Standard IFRS 16 je postaven na skutečnosti, že každý leasing znamená u nájemce pořízení práva používat aktivum a pokud jsou v průběhu času hrazeny splátky, tak také zajištění financování tohoto aktiva. V souladu s tímto principem již standard IFRS 16 u nájemce nerozlišuje, zda se jedná o finanční či operativní leasing, ale zavádí jednotný model vykazování. Tento model u nájemce vyžaduje identifikaci aktiva a současně závazku z leasingu pro všechny leasingy s dobou trvání delší než 12 měsíců a odepisování najatého aktiva odděleně od úroků ze závazku z leasingu. U pronajímatele standard přejímá požadavky standardu IAS 17. Pronajímatel tedy i nadále rozlišuje mezi finančním a operativním leasingem a u každého uplatňuje jiný model vykazování.

Pro úplnost dodáváme, že leasing je totéž co nájem a že se tedy nová pravidla budou týkat i nájmu nebytových prostor, což je transakce, která se vyskytuje u řady společností. Výjimku tvoří smlouvy na dobu neurčitou, které mohou obě strany bez významných sankcí vypovědět.

Standard IFRS 16 je účinný od 1. ledna 2019. Dřívější aplikace standardu je možná za předpokladu, že společnost zároveň aplikuje i standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Pro použití standardů IFRS v EU nicméně platí, že pro aplikaci je nezbytné jejich schválení Evropskou komisí. Na toto schválení v současné době čeká nejen standard IFRS 16 a IFRS 15, ale i standard IFRS 9 Finanční nástroje.

O dalším vývoji v oblasti IFRS Vás budeme informovat v příštích číslech Newsletteru.