GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ludmila Malimánková | 9. Března 2013

ČÚS č. 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih

Sdílet článek:

Český účetní standard č. 002 (dále ČÚS) patří jako obecně uplatnitelný standard do skupiny ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., stanovuje postupy při otevírání a uzavírání účetních knih za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. Obsahově standard vymezuje  jak musí postupovat všechny účetní jednotky na začátku a konci každého účetního období.

Předpisy, kterými se tento účetní standard zabývá, jsou:

Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 17 - Otevírání a uzavírání účetních knih, § 18 – Účetní závěrka, § 19 – Rozvahový den) a vyhláška č. 500/2002 Sb. (§ 3 – Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, příloha č. 1 - Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance), Příloha č. 2 a č. 3 – Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – druhové a účelové členění).

Postup při otevírání účetních knih (§ 17 zákona o účetnictví)

Není-li stanoveno jinak, účetní jednotky otevírají účetní knihy (např. ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví, k prvnímu dni účetního období, ke dni vstupu do likvidace a mnohá další). Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy, které vzhledem k zásadám bilanční kontinuity musí navazovat na stavy jednotlivých položek (aktiva a pasiva) na příslušném účtu účtové skupiny 70 – konečné účty rozvažné, který slouží k uzavírání účetních knih (např. účet 702)

Účtování počátečních stavů

Počáteční stavy pasiv se účtují účetními zápisy na vrub počátečního účtu rozvažného a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasiv (např. MD 701/D pasiva). Oproti tomu počáteční stavy aktiv se účtují účetními zápisy ve prospěch počátečního účtu rozvažného a na vrub příslušných nově otevíraných účtů aktiv (např. MD aktiva/D 701).

Zisk, popřípadě ztráta, zaúčtovaný ve prospěch, popřípadě na vrub, konečného účtu rozvažného se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje ve prospěch, případně na vrub, příslušného účtu účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření se souvztažným zápisem na vrub, případně ve prospěch, počátečního účtu rozvažného. U účetních jednotek, které nejsou individuálními podnikateli se stav příslušného účtu účtové skupiny 43-Výsledek hospodaření vyrovnává až po schválení návrhu na rozdělení zisku, případně na úhradu ztráty, příslušným orgánem účetní jednotky. Rozdělení zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty, stanoví obecně závazný právní předpis, společenská smlouva, stanovy obchodní společnosti nebo družstva, rozhodnutí valné hromady.

Novinky pro rok 2013

Po otevření účetních knih se podle ustanovení § 4 odst. 15 a § 7 odst. 4 zákona zaúčtují případné rozdíly ze změn použitých způsobů oceňování majetku (jako účetní případ prvního měsíce nového účetního období) souvztažným zápisem na příslušném účtu účtové skupiny 42 - Jiný výsledek hospodaření.

Jak správně zaúčtovat zisk nebo ztrátu?

V případě, že účetní jednotka dosáhne zisku, používají se účetní zápisy ve prospěch účtů účtových skupin 42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, popřípadě ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva. V případě, že účetní jednotka nedosáhne zisku, ale je ve ztrátě, používají se účetní zápisy na vrub účtů účtových skupin 42 - převedené výsledky hospodaření, popřípadě na vrub příslušného účtu účtové skupiny 35 - Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva. U individuálního podnikatele účtujeme ve prospěch, případně na vrub, příslušného účtu účtové skupiny 49 - Individuální podnikatel, (např. MD 431/D 491 – rozdělení zisku, MD 491/D 431 – úhrada ztráty).

Postup při uzavírání účetních knih (§ 17 zákona o účetnictví)

Příklad uzavření účetních knih

Není-li dále stanoveno jinak, účetní jednotky uzavírají účetní knihy (např. ke dni zániku povinnosti vést účetnictví, k poslednímu dni účetního období, ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, ke dni, který pro uzavírání účetních knih a sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis a mnohá další). Účetní jednotka v rámci účetní uzávěrky účtuje podvojným účetním zápisem na závěrkové účty. Konečné stavy účtů nákladů se přeúčtují na vrub příslušného účtu účtové skupiny 71 – Účet zisků a ztrát (např. MD 710/D 5xx), konečné stavy účtů výnosů se přeúčtují ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 71 – Účet zisků a ztrát (např. MD 6xx/D 710), konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na vrub konečného účtu rozvažného (např. MD 702/D aktiva), konečné zůstatky pasivních účtů se přeúčtují ve prospěch konečného účtu rozvažného (např. MD pasiva/D 702). Výsledný zůstatek účtu účtové skupiny 71 – Účet zisků a ztrát (účetní výsledek hospodaření), se přeúčtuje v případě ztráty na vrub konečného účtu rozvažného (např. MD 702/D 710), a v případě zisku ve prospěch konečného účtu rozvažného (např. MD 710/D 702).

Účetní závěrka a uzavírání účetních knih

Obsahové vymezení účetní závěrky účetní jednotky stanoví § 18 zákona a vyhláška. Po zaúčtování všech účetních případů souvisejících časově a věcně s daným účetním obdobím lze provést tzv. účetní uzávěrku. Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se v souladu s ustanovením § 17 zákona zjišťují následující informace:

  1. obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,
  2. konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,
  3. základ daně z příjmů a daňová povinnost účetní jednotky za účetní období,
  4. účetní hospodářský výsledek,
  5. uzavírají se účetní knihy převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu zisku a ztráty na konečný účet rozvažný.

Dagmar Pospíšilová
dagmar.pospisilova@fucik.cz