GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 21. Května 2013

Změny legislativy na Slovensku od 1. 1. 2013

Sdílet článek:

Změny legislativy nepřinesl rok 2013 jen u nás, ale i na Slovensku vstoupily v platnost některé novely, které poplatníky více či méně ovlivnily. V účinnost 1. 1. 2013 vstoupila nejen novela zákoníku práce, ale například i novela zákona o sociálním pojištění a zákona o zdravotním pojištění. Stručný přehled některých změn naleznete v následujícím článku. Pro ilustrativní přepočet částek na české koruny byl použit kurz 25,5 CZK/EUR.

Zdravotní pojištění z dividend a podílů na zisku

Od 1. ledna 2011 podléhají příjmy ve formě podílů na zisku a dividend (dále jen dividendy), které byly vyplacené v roce 2012 a později, zdravotnímu pojištění. Zdravotní pojištění platí vždy osoba, které byla dividenda vyplacena, a to za splnění podmínky, že se jedná o osobu, která podléhá zdravotnímu pojištění na Slovensku. V této souvislosti podotýkáme, že zdravotnímu pojištění nepodléhají na Slovensku žádné právnické osoby a ani fyzické osoby, které jsou zdravotně pojištěny v zahraničí. Odvod zdravotního pojištění z dividend tak postihuje výlučně fyzické osoby a týká se pouze zisků za období roku 2011 a později. Dividendy ze zisků za rok 2010 a z let dřívějších tedy zdravotnímu pojištění nepodléhají.  Placení pojistného z dividend se nevyhnou ani ti pojištěnci, kteří jsou účastni slovenského zdravotního pojištění a kterým jsou dividendy vypláceny v zahraničí.

Vyplácející společnost nemá v souvislosti s výplatou dividend žádnou okamžitou administrativní ani odvodovou povinnost. Co však odvod zdravotního pojištění z dividend v praxi znamená pro osobu, které je příjem vyplácen? Společník (akcionář) musí výši vyplácené dividendy oznámit zdravotní pojišťovně prostřednictvím speciálního formuláře a to nejpozději do 31. 5. 2013. Zdravotní pojišťovna pak příjem z dividend zahrne do ročního zúčtování zdravotního pojištění a vyčíslí odvod, jehož výši oznámí písemně pojištěnci. Výše odvodu z dividend činí 10 % z příjmu. Dividendy do výše 339,89 EUR (8 667 Kč) odvodu nepodléhají. Podotýkáme, že i příjmy z dividend se započítávají do příjmu pro stanovení maximálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění, který činil v roce 2012  27 684 EUR (705 942 Kč).

Dohody konané mimo pracovní poměr

V souvislosti s novelami výše uvedených zákonů došlo i ke změnám v pravidlech při uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr. Zde uvádíme některé z nich:

  • Dohody o brigádnické práci studenta lze uzavírat od 1. 1. 2013 jen s těmi studenty, kteří jsou studenty denního studia a nejsou starší 26 let;
  • na dohody se vztahuje povinnost rozvržení pracovní doby a ustanovení o minimální mzdě;
  • až na výjimky se z dohod konaných mimo pracovní poměr od ledna platí povinné sociální i zdravotní pojištění;
  • platí, že studenti středních škol pracující na základě dohod o brigádnické práci, kteří nejsou starší 18 let, nebudou platit odvody za podmínky, že jejich měsíční příjem nepřesáhl 66 EUR (1 683 Kč); od počátku roku se toto osvobození týká i vysokoškolských studentů, jejich měsíční příjem nepřesáhl EUR 155 (3 953 Kč).

Odvody ze zaměstnání na různé druhy pojištění v roce 2013

Níže uvedená tabulka uvádí sazby odvodů zaměstnanců na jednotlivé druhy pojistného v roce 2013, včetně komparace maximálních vyměřovacích základů pro jednotlivé druhy pojistného se stavem v roce 2012. Ze samotné tabulky je zřejmé, že došlo k výraznému zvýšení maximálních měsíčních vyměřovacích základů.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

Odvody OSVČ by měly, pokud jde o povinné pojistné, do roku 2015 narůstat a to zejména díky změně algoritmu výpočtu. V současné době se odvody se počítají z měsíčního základu daně (bez navýšení o zaplacené odvody) děleno koeficientem 2 a děleno počtem měsíců, po které byla činnost vykonávána.

Od 1. 7. 2013 se bude základ pro výpočet odvodů počítat následovně: Měsíční vyměřovací základ = základ daně zvýšený o zaplacené pojistné děleno koeficient 1,9 a děleno počtem měsíců, po které byla činnost vykonávána. Dojde tedy ke snížení koeficientu, což způsobí zvýšení odvodů. Koeficient se navíc od 1. 7. 2014 dále sníží na 1,6 a od 1. 7. 2015 klesne až na 1,486. Základ pro odvody pojistného OSVČ se tak bude postupně výrazně zvyšovat. Už jen v roce 2013 přinese změna algoritmu nárůst odvodů o 25 – 35 %.

Pokud jde o minimální a maximální vyměřovací základy OSVČ na jednotlivé druhy pojistného, došlo od 1. 1. 2013 k jejich zvýšení. Minimální vyměřovací základ byl zvýšen na 393 EUR (10 022 Kč) měsíčně a maximální vyměřovací základ na 3 930 EUR (100 215 Kč), což pro jednotlivé druhy pojistného při daných sazbách představuje následující minimální a maximální výše odvodu:

Stravné při tuzemských pracovních cestách

Poslední zmínku věnujeme úpravě sazeb stravného při tuzemských pracovních cestách, ke kterému došlo od 1. 9. 2012. Stravné bylo upraveno následujícím způsobem:

Ačkoliv článek nepřináší vyčerpávající přehled legislativních změn, ke kterým od roku 2013 na Slovensku došlo, snažili jsme se přiblížit alespoň některé z nich. Vzhledem k tomu, že společnost Fučík & partneři, s.r.o. má zastoupení i na Slovensku, jsme schopni nabídnout poradenství i pokud jde o slovenskou daňovou a účetní legislativu. Změny pro vás budeme i nadále sledovat a v některém z příštích čísel FM pro Vás připravíme přehled dalších změn. V případě Vašeho zájmu o konzultaci se proto neváhejte na nás obrátit, rádi Vám poradíme.

Zuzana Malátová
Tým Jana Kotaly