GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 3. Října 2013

Vracení DPH z Evropské Unie za rok 2012 – žádosti jen do 30. září

Sdílet článek:

Pokud jste v roce 2012 zaplatili DPH v jiném členském státě jako plátce, aniž byste měli v tomto státě sídlo nebo provozovnu, máte poslední možnost požádat o vrácení této daně zpět.  Lhůta pro podání žádosti k uplatnění nároku na vrácení DPH končí dne 30. září. Pokud bylo přijaté plnění použito pro účely, kdy vzniká jen částečný nárok na odpočet, bude vrácena pouze část zaplacené daně. Tuto žádost je nutné podat elektronicky prostřednictvím portálu České daňové správy. K žádosti je zapotřebí mít elektronický podpis a oprávnění k přístupu do aplikace, které vydává správce daně (přidělení oprávnění může trvat až 15 dnů). Lhůtu pro podání nelze nijak prodloužit. Limit částek, pro které lze uplatnit nárok na vrácení daně, je 400 EUR (v případě žádosti za období kratší než jeden rok, ale ne kratší než 3 měsíce) a 50 EUR (pro období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce, v případě, že jde o zbytek kalendářního roku). V případě Vašeho zájmu Vám pomůžeme vrácení DPH procesovat.

Osvobození licenčních poplatků

K 1. 1. 2014 to budou již tři roky, co lze osvobozovat licenční poplatky placené mezi mateřskou a dceřinou společností či mezi sesterskými společnostmi za podmínek uvedených v § 19 odst. 1 písm. zj), zákona o dani z příjmů (osvobození dle směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků placených mezi přidruženými společnostmi). Obdobné osvobození platí i na úroky. Osvobození lze uplatnit pouze na základě rozhodnutí správce daně o přiznání osvobození (§ 38nb ZDP). Správce daně takto rozhodne na základě žádosti daňového subjektu či plátce daně.

K  distribuci pohonných hmot bude od října 2013 nutná koncese

Nová právní úprava má stanovit parametry a podmínky, při jejichž splnění bude osoba oprávněna zahájit a vykonávat činnost distribuce pohonných hmot. Tyto podmínky se dotknou obou skupin výše zmíněných osob. Mezi tyto podmínky patří např. bezdlužnost vůči orgánům finanční a celní správy a neexistence nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění, spolehlivost distributora, jeho odborného zástupce (byl-li ustanoven) a jeho statutárních orgánů (v případě distributorů – právnických osob), a dále složení kauce ve stanovené výši.

Navrhuje se zavést novou koncesovanou živnost s předmětem podnikání „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ a stávající vázanou živnost „Výroba a zpracování paliv a maziv“ zrušit. Jako podmínku vstupu do podnikání se kromě všeobecných podmínek provozování živnosti navrhuje požadovat i splnění podmínky odborné způsobilosti, a to rozdílně pro výrobu a zpracování paliv a maziv, kde je kladen důraz na vzdělání v oboru chemie, a pro distribuci pohonných hmot, kde je podle dosaženého stupně vzdělání stanovena délka požadované odborné praxe. Pro distribuci pohonných hmot se ke koncesi bude vyjadřovat celní úřad, který bude zkoumat, zda jsou splněny podmínky spolehlivosti.

Česká správa sociálního zabezpečení pečuje o téměř 8,5 milionu klientů

Ke konci června letošního roku evidovala ČSSZ 2 861 513 důchodců pobírajících v ČR starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Vyplácela jim celkem 3 485 606 důchodů. Z tohoto počtu bylo důchodů starobních 2 340 234, invalidních 434 895 a pozůstalostních (tj. vdovských, vdoveckých a sirotčích) 710 477. Oproti stejnému období loňského roku se počet starobních důchodů nepatrně zvýšil o 2 780. Invalidních a pozůstalostních důchodů eviduje ČSSZ letos méně.

ČSSZ spolu s okresními správami sociálního zabezpečení k 30. 6. 2013 spravovala záležitosti z oblasti sociálního zabezpečení pro 8 452 100 klientů, mezi které patří hlavně zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a samozřejmě lidé pobírající důchod. K tomuto datu evidovala ČSSZ celkem 4 952 339 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. 268 848 zaměstnavatelů odvádělo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za 4 239 118 zaměstnanců. Ke konci června vykonávalo výdělečnou činnost 995 996 OSVČ, z toho 707 526 OSVČ bylo povinno platit zálohy na důchodové pojištění.