GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 3. Října 2013

Vracení DPH u dlužníků v insolvenci - nový vývoj

Sdílet článek:

Vracení DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení již v zákoně o DPH funguje dva a půl roku. V současné době jde již o poměrně v praxi zažitý institut. Umožňuje totiž plátci v určitých případech požádat o vrácení daně z přidané hodnoty z nedobytných pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, kterou odvedl státu z uskutečněného zdanitelného plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) a od svého odběratele (plátce) ji nedostal zaplacenu. Jen pro připomenutí uvádíme, že do našeho zákona o DPH byla tato možnost zavedena k 1. dubnu 2011 v souvislosti s dopady finanční krize. Jednalo se o jedno z protikrizových opatření s cílem pomoci firmám, jejichž cash-flow snižovaly nedobytné pohledávky za podniky v platební neschopnosti. Obdobná možnost vracení DPH funguje i v některých jiných členských státech EU.

Zákonnou úpravu najdeme v § 44 zákona o DPH. K tomuto tématu bylo vydáno několik informací Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR. K tomuto institutu se již dokonce vyjádřil i Nejvyšší správní soud.

Přehled vývoje v roce 2013

Novela č. 502/2012 Sb.

Novela č. 502/2012 Sb. upravila podmínky, za kterých lze vrácení DPH uplatnit. Nové podmínky jsou účinné od 1. 1. 2013. Nejprve uvedeme změny a na závěr ještě zrekapitulujeme všechny podmínky.

Celkem došlo ke třem změnám. První se týká omezení možnosti provedení opravy DPH (pozn.: v termínech zákona o DPH jde o opravu DPH) pouze na pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení, ve kterých insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku rozhodnutím o prohlášení konkursu. Jinými slovy byla vyloučena možnost opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, kdy insolvenční soud rozhodl o řešení úpadku reorganizací.

Dále došlo ke zpřesnění okamžiku, ke kterému se testuje podmínka, zdali dlužník a věřitel jsou nebo nejsou osobami spojenými. Zákon nově explicitně obsahuje, že spojenost se hodnotí již při vzniku pohledávky, přičemž nesmí být spojené ani v okamžiku opravy.

Poslední změna je terminologická, kdy se k daňovému přiznání, ve kterém se provádí oprava DPH, nově již nepřikládá výpis z evidence oprav pro daňové účely, ale výpis přehledu oprav pro daňové účely. Co se týče obsahu, jde stále o jednu a tu samou věc.

Pro připomenutí – aktuální podmínky k provedení opravy DPH

Aby měl věřitel nárok na vrácení DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčím řízení, vyžaduje zákon o DPH splnění zákonem jmenovaných podmínek. Tyto podmínky upravuje § 44 zákona o DPH. V zásadě podmínky lze rozdělit do třech oblastí:

  1.  na straně věřitele:

-       musí být registrován jako plátce DPH,

  1.  na straně dlužníka:

-       musí být registrován jako plátce DPH,

-       je v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka,

-       dlužník a věřitel nejsou a ani v době vzniku pohledávek nebyli osobami kapitálově spojenými, osobami blízkými ani osobami, které podnikají společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy,

  1.  podmínky u pohledávek:

-       pohledávka vznikla za zdanitelné plnění, u kterého vznikla povinnost přiznat a zaplatit DPH,

-       pohledávka byla přihlášena nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka, byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží,

-       pohledávka vznikla (DÚZP) nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a dosud nezanikla,

-       od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění, neuplynulo více než 3 roky,

-       dlužníkovi byl doručen daňový doklad s náležitostmi dle § 46 odst. 1 zákona o DPH.

Opravu může věřitel provést v tom zdaňovacím období, ve kterém byly splněny všechny výše uvedené podmínky (v praxi většinou doručen daňový doklad). Oprava se provádí v řádném daňovém přiznání, ke kterému je nutné přiložit (i) kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých byla provedena oprava výše daně v tomto daňovém přiznání, a (ii) výpis z přehledu oprav pro daňové účely zachycující opravy provedené v daňovém přiznání.

Výkladový posun v souvislosti s rozsudkem NSS č.j. 9 Afs 69/2012 – 47

Při zavedení tohoto institutu do praxe v roce 2011 se diskutovalo, zdali se vrácení DPH může uplatnit i u pohledávek, které vznikly před účinností tohoto ustanovení, tedy do 31. 3. 2011. Zákonodárce argumenty pro tento výklad vtělil i do důvodové zprávy k novele, kterou tento institut na opravu DPH bylo uzákoněno. Přesto právě aplikace na pohledávky, které vznikly do 31. 3. 2011, byla v praxi hojně zpochybňována insolvenčními správci. Pro úplnost uvádíme, že daňová správa (Generální finanční ředitelství) výklad umožňující vrátit DPH u pohledávek vzniklých do 31. 3. 2011 potvrdila v Informaci GFŘ k aplikaci § 44 ZDPH ‐ Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ze dne 22. 7. 2011, č.j. 23024/11‐3210‐010165). Dle našich zkušeností nárok na vrácení DPH z těchto pohledávek při splnění podmínek nebyl ze strany finančních úřadů zpochybňován.

Výklad v této otázce nakonec poskytnul Nejvyšší správní soud. NSS dospěl ve shora uvedeném rozsudku k závěru, že vrácení DPH nelze uplatnit u pohledávek vzniklých do 31. 3. 2011. Vysvětlení, proč tomu tak je, spočívá v právních argumentech – zejména výkladu přechodných ustanovení zákona č. 502/2012 Sb. 

Přestože nakonec NSS nakonec nepodpořil výklad daňové správy, Generální finanční ředitelství vydalo Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ čj. 23 024/11-3210-010165 ze dne 22. 7. 2011, ve kterém uvedlo, že daňová správa nebude napadat již provedené opravy DPH uskutečněné do vydání tohoto dodatku (26. 4. 2013).

V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.

Ing. Štěpán Osička

stepan.osicka@fucik.cz