GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Vaněčková | 28. Ledna 2013

Silniční daň za rok 2012

Sdílet článek:

Konec ledna je sice neodmyslitelně spjatý s rozdáváním pololetního vysvědčení žákům na základních a středních školách, ale pro lidi (především podnikatele), kteří již nejsou školou povinní, toto datum mimo jiné symbolizuje termín pro podání daňového přiznání k silniční dani za rok 2012. V následujícím článku si připomeneme, jak tato daň funguje a jaké mohou vyplynout povinnosti s touto daní spojené.

Silniční daň patří mezi roční přímé daně, která je zaměřena na osoby, které používají silnice v České republice pro podnikatelskou činnost. Výnos z této daně by měl být státní správou použit na údržbu, opravu rekonstrukci a výstavbu silnic.

Přiznání k dani silniční se podává po uplynutí zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, tj. do 31.1.2013 musí být podáno přiznání za rok 2012. Tento termín platí také pro poplatníka, který ke zpracování přiznání využije služeb daňového poradce. Termín se nemění ani v případě, že poplatníkovi hrozí jakýkoliv druh úpadku podle insolvenčního zákona. Přiznání se podává u místně příslušného správce daně (místně příslušnému finančnímu úřadu resp. územnímu pracovišti). Pokud poplatník nepodá daňové přiznání v určeném termínu nebo se s podáním opozdí, hrozí mu sankce podle §250 daňového řádu v podobě pokuty za opožděné podání (minimálně ve výši 500 Kč, maximálně ve výši 300 000 Kč). Pokud bude podáno přiznání se zpožděním ne více než 5 dní, pokuta nebude správcem daně stanovena. Ve zmiňované lhůtě tj. do 31.1.2013 musí být vypočtená daň také zaplacena na příslušný účet finančního úřadu. V případě opoždění by se poplatník vystavil riziku vyměření úroků z prodlení.

Níže si uvedeme informace vztahující se k otázce: Kdo je poplatníkem daně; Co je předmětem daně; Jak daň vypočteme; Atd.

Poplatníkem silniční daně je právnická nebo fyzická osoba zapsaná v technickém průkazu jako provozovatel vozidla, které je registrované v České republice. Dále je poplatníkem zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady zaměstnanci za použití osobního auta nebo přípojného vozidla. Pokud zaměstnanec použije jiný druh soukromého vozidla např. nákladní automobil, neplatí v tomto případě zaměstnavatel daň, ačkoliv jsou zaměstnanci vyplaceny cestovní náhrady, v tomto případě je poplatníkem daně zaměstnanec. Poplatníkem může být také uživatel vozidla ale jen v případě, že osoba zapsaná v technickém průkazu zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Předmětem daně silniční jsou tedy silniční motorová vozidla, která jsou registrována a provozována v ČR a zároveň jsou používána nebo určena k podnikání nebo jiné samostatné činnosti. Vozidla, která mají celkovou hmotnost nad 3,5 tuny a jsou určené k přepravě nákladů, jsou předmětem daně vždy bez ohledu na to, zda slouží k podnikání. Pokud jsou vozidla registrovaná v zahraničí, nejsou předmětem této daně. Pokud poplatník využije možnosti dočasného vyřazení vozidla z registru (technický průkaz je v tzv. depozitu), nepodléhá vozidlo po dobu trvání depozitu silniční dani. Pokud je ale vozidlo např. 2 měsíce v opravně, silniční daň se platí i za tyto 2 měsíce.

Také u této daně se setkáme s osvobozením od daně aplikovaným např. u jednostopých vozidel, vozidel se třemi koly nebo u vozidel (autobus, nákladní auto do 12 tun), která mají elektrický pohon nebo jezdí na LPG.

Pro určení základu daně je potřeba mít k dispozici technický průkaz auta, kde jsou uvedena veškerá data. U osobních aut je základem daně zdvihový objem motoru v cm3, u návěsů je základem daně součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav. U ostatních vozidel je nutné vzít informace o největší povolené hmotnosti v tunách a počet náprav.

Sazby daně jsou stanoveny na roční bázi jako pevné částky, které jsou diferencované podle druhu vozidla. Zaměstnavatel, který platí silniční daň za použití soukromého auta zaměstnance na pracovní cesty, může zvolit sazbu ve výši 1/12 roční sazby za každý měsíc, ve kterém je pracovní cesta uskutečněná (bez ohledu na dobu jejího trvání) nebo sazbu 25 Kč za každý den použití osobního auta a to podle toho, co je pro zaměstnavatele výhodnější. Zvolená sazba daně se musí u téhož vozidla dodržet po celé zdaňovací období, kombinování měsíční a denní sazby je totiž nepřípustné.

Roční sazbu daně u aut lze v některých případech snížit. Sazba lze např. snížit o 25 % u vozidel, které jsou určené pro zemědělskou výrobu. Nejčastější způsob snížení daně se ale odvozuje od stáří vozidla. Sazbu lze snížit o 48 % po dobu následujících 36 měsíců od data první registrace, o 40 % po dobu dalších 36 měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 měsíců. Nárok na takovéto snížení sazby daně vzniká tedy od měsíce první registrace vozidla (v tuzemsku nebo v zahraničí) a končí po 108 měsících (po 9 letech). Naopak sazba daně se zvyšuje o 25 % v případě, že vozidlo bylo registrováno do 31.12.1989 (zvýšení sazby je z ekologických důvodů). Se snížením sazby o celých 100 % počítá zákon např. u takových vozidel, která mají hmotnost vyšší než 3,5 tuny a menší než 12 tun a zároveň jsou provozovateli fyzické osoby a auta nejsou používána k podnikání. Pokud auto má hmotnost nad 12 tun a provozovatel (fyzická osoba) ho nepoužívá k podnikání, je snížení daně ve výši 48 %.

Povinnost platit daň za vozidlo vzniká v kalendářním měsíci, kdy byla splněna podmínka předmětu daně. Je-li např. vozidlo použito poprvé dne 13.8., daňová povinnost k silniční dani vznikla dne 1.8. V takovémto případě se platí daň za příslušné kalendářní měsíce, po které daňová povinnost trvá. Naopak k zániku dochází v měsíci, ve kterém pominuly podmínky pro platbu SD. V případě, že vozidlo změní v průběhu roku majitele, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi. Například ke změně provozovatele dojde dne 10.5.2012, kdy vozidlo bylo prodáno jiné firmě, a původní vlastník oznámil změnu registračnímu místu v květnu 2012; nový vlastník ale požádal registrační místo o provedení změny provozovatele v technickém průkazu a registru až 25.7.2012. Poplatníkem (v případě kupujícího jako podnikatele) je nový vlastník už od května 2012, ale snížení roční sazby si může uplatnit až od července 2012. V případě, že je kupující nepodnikatel, je prodávající povinen zaplatit daň ještě i za květen.

Během kalendářního roku platí poplatník zálohy na daň, které se započtou s vypočtenou daňovou povinností. Zálohy se platí ve výši 1/12 roční sazby daně (upravené o případné snížení nebo zvýšení sazby) a to za každý měsíc trvání, vzniku a zániku daňové povinnosti.

Jak je z výše uvedeného patrné, pro správné stanovení výše daňové povinnosti za kalendářní rok je potřeba vzít v úvahu spoustu proměnných veličin, např. volba správné sazby daně, správného typu snížení sazby daně nebo správně zhodnotit podmínky pro osvobození od daně.

V případě, že se dostaneme k finálnímu číslu daňové povinnosti a zaplacených záloh, je nutné správně vyplnit formulář daňového přiznání, odeslat na správný finanční úřad a zaplatit (v případě nedoplatku) na správný bankovní účet finančního úřadu.

Naše společnost poskytuje poradenství a součinnost v této oblasti. Proto pokud máte dotazy či potřebujete asistenci při zpracování daňového přiznání k této dani, neváhejte nás kontaktovat.