GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 25. Března 2020

Schválení nových návrhů na podporu firem, živnostníků a zaměstnanců v souvislosti s COVID-19

Sdílet článek:

Dne 24. března 2020 bylo Poslaneckou sněmovnou České republiky (dále jen jako „PSČR“) schváleno několik nových vládních návrhů na podporu společností, podnikatelů i samotných zaměstnanců, jako reakce na současnou situaci v souvislosti s COVID-19. PSČR schválila ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze následující návrhy v souvislosti se záměrem snížit dopady současné epidemie na vybrané subjekty:

1. vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (Sněmovní tisk 784):

 1. nárok na ošetřovné má rovněž zaměstnanec, který pečuje o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo 13 let věku;
 2. rodiče se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat;
 3. ošetřovné pro zaměstnance – vypočítáváno jako 60 % redukovaného vyměřovacího základu;
 4. podpůrčí doba u ošetřovného se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

2 .vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (Sněmovní tisk 785):

 1. přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 je OSVČ povinna předložit nejpozději do 3. srpna 2020;
 2. zálohy na pojistné do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu (tj. minimální měsíční zálohy) za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020 osoba samostatně výdělečně činná neplatí;
 3. OSVČ platící vyšší zálohy je povinna platit pouze rozdíl mez výší své zálohy na pojistné a výší pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu za období od března do srpna 2020; OSVČ se nicméně může rozhodnout zaplatit zálohy až formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl či měl být podán přehled za rok 2020;
 4. záloha na pojistné, kterou by zaplatila za období od března 2020 do srpna 2020 OSVČ, se považuje za zaplacenou do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu (úspora ve výši 14 112 Kč);
 5. penále vztahující se k pojistnému, které vzniklo v době od začátku března 2020 do konce srpna 2020, nebude vyměřeno. Penále, které je příslušenstvím pojistného původně splatného v uvedené ochranné lhůtě, začne vznikat nejdříve 22. září 2020;

3. vládní návrh zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (Sněmovní tisk 787):

 1. OSVČ nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020;
 2. snížení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za rok 2020 o částku 15 264 Kč při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2020.

4. vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti EET v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (Sněmovní tisk 788):

 1. zrušení povinnosti plnit povinnosti podle zákona o EET s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020;
 2. zrušení evidenční povinnosti a povinnosti umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020 (uvedené ustanovení dopadá jak na poplatníky, kteří již evidovali tržby před zahájením nouzového stavu, tak odkládá poslední vlnu zavádění EET).

Situaci dál sledujeme a budeme Vás informovat
o dalších změnách.

V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené problematice, nás neváhejte kontaktovat.