GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Vaněčková | 27. Března 2015

Promíjení sankcí finančními úřady zpět ve hře

Sdílet článek:

S účinností od 1. 1. 2015 byla přijata právní úprava týkající se promíjení individuálního příslušenství daně. Toto je povzbudivá zpráva pro většinu daňových subjektů, neboť od 1. 1. 2011, kdy vstoupil v činnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „Daňový řád“), jim nebyla možnost promíjení umožněna. Stará úprava zákona o správě daní a poplatků toto dříve umožňovala, tudíž je možnost podávat žádosti o prominutí příslušenství daně zpět ve hře.

Generální finanční ředitelství k institutu promíjení příslušenství daně vydalo pokyn D-21 pod č.j. 4260/15/7100-40123 obsahující zpřesňující informace k uvedené oblasti.

Úvodem je potřeba si uvědomit co se ve vztahu k Daňovému řádu rozumí příslušenstvím daně. Jedná se o úroky, penále, pokuty a náklady řízení (podle daňového zákona). Promíjení se však týká pouze úroků z prodlení a z posečkané daně a dále penále.

Žádat o prominutí příslušenství lze žádat od 1. ledna 2015. U penále se jedná o částky, kdy bylo penále oznámeno dodatečným platebním výměrem po 1. 1. 2015 včetně. Pokud se jedná o úroky z prodlení nebo z posečkané částky pak se musí jednat o úroky vzniklé po 1. 1. 2015. U úroků z posečkání vzniklých do 31. 12. 2014 je možné požádat o upuštění od předepsání dle zrušeného § 157 Daňového řádu. Prominout příslušenství daně lze i v případě, kdy již došlo k jeho úhradě. Požádat o prominutí části penále (není možné požádat o prominutí 100% výše penále) lze, pouze pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost hradit penále vznikla.

Žádost o prominutí příslušenství podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč, a to za každou daň, které se žádost týká. Výjimku tvoří částky příslušenství, které nepřekročí 3 000 Kč.

Prominutí penále

Podávání žádostí je vázáno na dodržení stanovených lhůt. Požádat o prominutí penále lze nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru a nelze ji prodloužit.

Žádost musí splnit formální požadavky, a pak lze teprve přistoupit k posouzení žádosti. V této fázi se tedy rozhoduje, zda lze vůbec žádosti vyhovět (v tomto okamžiku se neposuzuje v jakém rozsahu).

Daňový řád upravuje rovněž vylučující podmínku pro možnost prominutí příslušenství daně. Pokud daňový subjekt nebo člen statutárního orgánu v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy pak u něho není prominutí daně možné. Definice závažného porušení je uvedena v pokynu D-21. Správce daně při posuzování porušení daňových a účetních předpisů zohledňuje jemu známé objektivní důvody hodné zvláštního zřetele.

Správce daně dospěje-li k závěru, že daňový subjekt splnil požadavky tohoto pokynu a že je možné daňovému subjektu prominout penále, přistoupí k posouzení, v jakém rozsahu lze vyhovět.

Rozsah prominutí se posuzuje na základě dvou kritérií, a to součinnosti v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední a četnosti porušování povinností při správě daní daňovým subjektem. Pokyn D-21 stanovuje procentuální ohodnocení za jednotlivé druhy porušení povinností daňových subjektů a je tak možné, že po zohlednění všech těchto položek nebude prominuto penále daňovému subjektu vůbec. Penále lze prominout až do maximální výše 75%.

Výše zmíněné procentuální ohodnocení (vyjádření možného prominutí) je v Pokynu D-21 uvedeno zejména z důvodu zabezpečení „rovného“ zacházení s žádostmi. Naplnění jednotlivých podmínek se posuzuje ke dni vydání rozhodnutí o žádosti, nikoliv tedy ke dni, kdy mu je žádost doručena.

Prominutí úroků

U žádosti k prominutí úroku z prodlení nebo posečkané částky je stanoven rovněž formální požadavek, a to na úhradu daně, z jejíž pozdní úhrady úrok vznikl.

Na rozdíl od promíjení penále není podání žádosti o prominutí úroků časově limitováno lhůtou 3 měsíce.

Úrok z prodlení lze prominout až do výše 100% částky.

Další podmínky pro promíjení jsou obdobné jako v případě penále. Pouze tituly prominutí jsou odlišné. Jedná se tzv. ospravedlnitelný důvod prodlení s platbou daně s výší procentuálního ohodnocení. Také jsou zde uvedeny relevantní skutečnosti, na které bude správce daně brát zřetel při posuzování žádosti.

Dalším titulem je posouzení tvrdosti uplatněného úroku z důvodu nepříznivé ekonomické a sociální situace u fyzických osob. Zde je procentuální ohodnocení vyčísleno výší příjmů (uvedením násobku minimální mzdy).

Lhůta pro vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství je stanovena na 3 měsíce ode dne, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správci daně.

Proti rozhodnutí ve věci prominutí příslušenství daně nelze uplatnit opravné prostředky (tzn. nelze se proti němu odvolat).

Tuto staro-novou možnost požádat o prominutí příslušenství daně doporučujeme i s ohledem na kladné zkušenosti z minulosti využívat a žádosti podávat. Vzhledem k poměrné složitosti samotného procesu a nutnosti dodržet řadu podmínek vám budeme rádi nápomocni s vypracováním příslušné žádosti.