GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 20. Února 2012

Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách

Sdílet článek:

V současné době se nachází v Poslanecké sněmovně České republiky návrh novely zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (dále „zákon o investičních pobídkách“). V tomto článku bychom Vás chtěli stručně provést hlavními změnami, které tento zákon v oblasti investičních pobídek přináší. Při čtení tohoto článku je však třeba mít na paměti, že legislativní proces nebyl ještě ukončen, a proto finální podoba zákona se může od návrhu ještě lišit. O konečném znění Vás budeme informovat po řádném schválení zákona.

Důvodová zpráva k návrhu zákona nehodnotí současnou úpravu pro investory jako příliš atraktivní ve srovnání s ostatními zeměmi našeho regionu a dokonce uvádí, že již neodpovídá ani současným potřebám ekonomiky. Proto cílem změn je vytvoření atraktivního investičního prostředí rozšířením podpory na projekty zaměřené na progresivní technologie a aktivity s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem a zachování podpory vytváření nových pracovních příležitostí v regionech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti.

Podpora zpracovatelského průmyslu

V současnosti je hlavním druhem podpory sleva na dani z příjmů, která je poskytována po dobu pěti zdaňovacích období. V první fázi projektu společnosti převážně investují a náběh daňové povinnosti, vůči které lze pobídku uplatnit, nastává až v delším časovém horizontu. V rámci chystaných změn je proto navrhováno prodloužit dobu čerpání slevy na dani na 10 let, čímž by se tato pobídka stala atraktivnější i pro kapitálově náročnější projekty, jejichž návratnost je až v dlouhodobém horizontu.

Novela zákona dále počítá se zintenzivněním podpory hospodářsky slabších oblastí. V regionech s mírou nezaměstnanosti alespoň o 50 % vyšší než je průměrná míra nezaměstnanosti v ČR a na území státem podporovaných regionů, budou moci investoři čerpat pobídku při plnění mírnějších požadavků na projekty.

Součástí návrhu je i zjednodušení administrace žádostí o investiční pobídku zavedením pouze jednokolového řízení v případě, že žadatel je shodný s příjemcem. Díky tomuto vylepšení může docházet v těchto případech ke zkrácení doby od samotného předložení projektu do vydání rozhodnutí o příslibu. Investor tak dříve může disponovat informacemi nezbytnými pro rozhodování o realizaci investice.

Podpora technologických center a center strategických služeb

Novela zákona o investičních pobídkách s sebou přináší nový druh podpory pro technologická centra a centra strategických služeb. Cílem této nové podpory je snaha podporovat aktivity zaměřené na progresivní technologie, aktivity s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem.

U center strategických služeb by hlavní podmínkou získání investiční pobídky bylo vytvoření nejméně 100 nových pracovních míst (40 u center vytvořených pro tvorbu softwaru). U projektů technologických center by hlavními podmínkami získání investiční pobídky byly investice do majetku nejméně ve výši 10 mil. Kč a 50 nových pracovních míst.

Základem pro výpočet stropu veřejné podpory by byla hodnota investice do dlouhodobého majetku (stejně jako u investiční pobídky u výroby ve zpracovatelském průmyslu) nebo dvouleté mzdové náklady, a to na základě volby žadatele. Poskytované formy investiční pobídky by byly totožné jako ve zpracovatelském průmyslu. 

V případě, že se bude projekt ucházet o podporu jak v rámci systému investičních pobídek, tak v rámci strukturálních fondů, bude třeba zabezpečit, že nedojde ke kumulaci veřejné podpory na shodné způsobilé náklady nad stanovené prahové hodnoty.

Podpora pro strategickou investiční akci

Novela zákona počítá se zavedením termínu „strategická investiční akce“, která by byla dostupná pro projekty ve zpracovatelském průmyslu a pro technologická centra. Pokud investiční záměr splní kritéria pro strategickou investiční akci, může nově získat i investiční pobídku ve formě přímé kapitálové podpory dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Podle důvodové zprávy je cílem této nové formy investiční pobídky právě soutěž o tyto strategické investiční projekty s ostatními státy regionu, neboť o tento typ projektů je mezi státy největší konkurenční boj. Tato dotace, určená na úhradu části investičních nákladů projektu, by fungovala jako finanční injekce pro počátek fungování celého projektu a pomáhala by tak překlenout společnostem období, ve kterém nemohou dosáhnout na pobídku formou slevy na dani z příjmů. Její poskytnutí podléhá schválení vládou.

Za strategické investiční akce mohou být považovány investiční akce ve výrobě, přičemž částka způsobilých nákladů je minimálně 500 mil. Kč, z nichž alespoň 250 mil. Kč je vynaložena na pořízení strojního zařízení pro výrobní účely, a dále je vytvořeno alespoň 500 pracovních míst. V případě investičních akcí v oblasti technologických center musí být částka způsobilých nákladů alespoň 200 mil. Kč, z čehož alespoň 100 mil. Kč je vynaloženo na pořízení strojního vybavení, a je vytvořeno 200 pracovních míst. Upozorňujeme, že tyto podmínky vyplývají zatím pouze z návrhu zákona, a proto se mohou ještě změnit.

Při splnění minimálních požadovaných podmínek stanovených zákonem by mohl strategický investor získat všechny formy investiční pobídky, včetně této nové hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Náklady a výnosy takto schválené investiční pobídky by tedy byly posouzeny individuálně.

V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.