GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 12. Září 2013

Nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Sdílet článek:

Dne 19. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, který nahrazuje dosavadní úpravu kolektivního investování. Zákon zavádí příslušné směrnice Evropské unie, které upravují oblast kolektivního investování, a to zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), dále pak směrnici, která se týká subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS IV) a dosud neschválený návrh UCITS V. Významnou změnu zaznamenala úprava fondů kvalifikovaných investorů (FKI), které tvoří podkategorii speciálních fondů kolektivního investování. Nový zákon připouští různé právní formy FKI. Vedle standardních korporátních forem a již známých institutů kolektivního investování připouští rovněž formu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, komanditní společnosti na investiční listy či svěřenského fondu. Tato možnost je však spojena s účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Podstatnou změnu také zaznamenalo rozdělení činností administrátora a obhospodařovatele fondu. Nově zákon umožňuje, aby administraci fondu prováděla entita odlišná od obhospodařovatele. Je očekáván vznik kategorie nezávislých administrátorů investičních fondů bez oprávnění k obhospodařování. V rámci přechodných ustanovení se počítá s tím, že stávající investiční společnosti budou vlastnit licenci k oběma uvedeným činnostem. Zákon rovněž stanoví různou úroveň regulatorních podmínek a kvalifikačních požadavků u depozitářů v závislosti na tom, pro jaké typy fondů bude depozitář svou činnost vykonávat.

Dne 19. srpna 2013 rovněž nabyl účinnosti doprovodný zákon k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech a řada prováděcích nařízení vlády a vyhlášek České národní banky. Jako jednu ze změn je možné uvést, že nařízení nově upravuje investiční limity pro FKI, od kterých se lze odchýlit pouze ve stanovených případech. FKI, jehož kapitál činí méně než 100 000 000 eur, a který nemá zajištěno rozložení rizika, nemůže investovat více než 30 % hodnoty svého majetku do cenných papírů jednoho druhu vydaných jedním emitentem či do jedné komodity. U takového FKI lze do jmění nabýt pouze nemovitost, jejíž hodnota v době nabytí nepřekračuje 30 % hodnoty majetku FKI. Investiční fondy a jejich obhospodařovatelé jsou povinni uvést své poměry do souladu s novým zákonem a doprovodnými předpisy v přechodném období, jehož délka činí jeden nebo dva roky a to v závislosti na investiční strategii fondu.