GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Kristýna Marková | 16. Ledna 2024

Novinky ve zdaňování zaměstnaneckých benefitů v roce 2024

Sdílet článek:

Zákon o daních z příjmů doznal v rámci novelizace spojené s konsolidací veřejných rozpočtů značných změn zejména v oblasti benefitů poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům. K objasnění některých nových postupů vydalo koncem roku 2023 Generální finanční ředitelství (dále též „GFŘ“) metodickou informaci. Tímto článkem bychom vám rádi blíže představili přehled hlavních metodických výkladů k jednotlivým novelizovaným oblastem.

Plnění na vytváření pracovních podmínek

Novelou dochází ke změně textace § 6 odst. 7 písm. e) Zákona č. 586/1992 Sb.  (dále též „ZDP“), která má lépe vystihovat rozsah plnění, která nejsou považována za příjem ze závislé činnosti a nejsou předmětem daně. Nově je třeba odlišovat plnění přispívající k vytváření pracovních podmínek pro výkon práce zaměstnanců spadající pod § 6 odst. 7 písm. e) ZDP od plnění, u nichž převažuje povaha benefitu souvisejícího s osobní sférou zaměstnance posuzovaného v režimu § 6 odst. 9 písm. d) ZDP jako příjem zaměstnance za určitých podmínek osvobozený od daně z příjmů (benefity z oblasti zdraví, kultury, vzdělávání, rekreace).

Plnění na vytváření pracovních podmínek vyňaté z předmětu daně mohou být dle metodiky poskytnuty z níže uvedených oblastí a za těchto podmínek:

 • Stravování
 • Pracovní snídaně, obědy, večeře, které jsou chápány jako výkon práce pro zaměstnavatele (setkání s obchodními partnery).
 • Jídlo k dispozici na pracovišti (drobné občerstvení, potraviny, pochutiny), za podmínky, že svojí povahou nedosahuje intenzity hlavního jídla a je poskytováno v přiměřené hodnotě.
 • Občerstvení, které nemá povahu hlavního jídla a je poskytováno v rámci pracovních porad, seminářů, workshopů atd.

Jídlo, které představuje plnohodnotnou formu hlavního jídla bude posuzováno v rámci podmínek stanovených pro poskytnutí příspěvku na stravování podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP. Režim poskytnutí nealkoholických nápojů zůstává po novele nezměněn a jejich poskytnutí na pracovišti je za podmínek uvedených v § 6 odst. 9 písm. c) ZDP u zaměstnance osvobozeným příjmem (nepeněžně, z daňově neuznatelných nákladů).

 • Sportovní vybavení na pracovišti
 • Sportovní vybavení by mělo sloužit k zajištění odreagování, uvolnění stresu s cílem zlepšení pracovní výkonnosti zaměstnance (rotoped, veslovací stroj, žebřiny, činky).
 • Cvičební nástroje a pomůcky by měl mít zaměstnanec volně k dispozici na pracovišti v rámci své pracovní doby, resp. v časové souvislosti s výkonem práce.
 • Vybavení by mělo být k dispozici v přiměřeném

Do této kategorie naopak nespadají plnění poskytovaná zaměstnavatelem, která jsou srovnatelná s běžnou komerční službou.

Stravování poskytované zaměstnavatelem

Novela zavádí jednotný pojem „příspěvek na stravování“, který v sobě zahrnuje tyto formy:

 • Zajištění stravování ve vlastním stravovacím zařízení
 • Zajištění stravování prostřednictvím jiných subjektů (včetně poskytování stravenek nebo elektronických stravenek)
 • Poskytování peněžitého příspěvku na stravování

V případě poskytnutí více forem příspěvku na stravování v rámci jedné směny je u zaměstnance osvobozena po splnění podmínek v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP hodnota všech poskytnutých forem.

Nepeněžité benefity poskytované z oblasti zdraví, kultury, rekreace, vzdělávání

 • Věcný rozsah nepeněžitých benefitů zůstává zachován.
 • Nově zaveden roční limit pro osvobození, který pro rok 2024 činí 21 983,50 Kč.
 • Tento limit je aplikován na úhrnnou hodnotu všech plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci za zdaňovací období.
 • Bude posuzován u každého zaměstnavatele samostatně.
 • Do tohoto limitu vstupují i plnění pro rodinné příslušníky zaměstnance.

Částka přesahující stanovený limit bude považována za zdanitelný příjem zaměstnance.

 

Akce pořádané zaměstnavatelem

 • Jedná se o nepeněžní plnění plynoucí zaměstnanci z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem (vánoční večírky, oslavy výročí firmy, dětské dny).
 • Tyto akce jsou pro zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů za těchto podmínek:
  • jsou pořádány pro omezený okruh účastníků (zaměstnanci, rodinní příslušníci, obchodní partneři)
  • pořadatelem je zaměstnavatel
  • nejedná se o rekreaci nebo zájezd
  • vzhledem k povaze je pořádání takové akce zaměstnavatelem obvyklé
  • forma a rozsah akce jsou přiměřené
  • kritériem pro posouzení přiměřenosti a obvyklosti může být lokalita ve které se akce pořádá a četnost pořádání akcí

Ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance

V závislosti na splnění podmínek uvedených v pokynu lze ocenění nepeněžních příjmů provést:

 • způsobem podle zákona o oceňování majetku
 • ve výši rozdílu mezi částkou, kterou zaměstnanec zaměstnavateli uhradil a cenou účtovanou zaměstnavatelem jiným osobám
 • ve výši ceny účtované zaměstnavatelem jiným osobám
 • způsobem uvedeným v pokynu GFŘ D-10 (použití srovnatelné nezávislé ceny či metody Cost +)
 • ve výši nákladů vynaložených zaměstnavatelem v případě úplatného pořízení poskytnutého plnění od třetích osob

Okamžik vzniku nepeněžního příjmu v souvislosti s tzv. benefitními kartami

Metodika GFŘ dává obecný výklad ke vzniku nepeněžního příjmu, který je třeba zkoumat individuálně dle podmínek konkrétní situace. Okamžik vzniku nepeněžního příjmu v případě benefitních karet je definován například

 • okamžikem připsání peněz či
 • za specifických podmínek okamžikem připsání bodů na benefitní kartu
 • měsíčně podle výše paušální úhrady
 • v momentě vlastního čerpání bodů.

Po novele dochází ke zvýhodnění poskytnutých benefitů na straně zaměstnavatele formou daňové uznatelnosti většiny nákladů vynaložených na tato plnění. V případě bližší analýzy vaší situace jsme Vám plně k dispozici.