GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 1. Ledna 2016

Mezinárodní zdanění - automatická výměna informací

Sdílet článek:

Všichni daňoví poplatníci, kteří jsou daňovými rezidenty České republiky, jsou povinni odvádět daň z příjmu ze svých celosvětových příjmů. Všechny příjmy obecně, tedy zisky a výnosy jsou zdanitelné, pokud nejsou zákonem od daně osvobozeny. Proto jsou daňoví poplatníci povinni přiznat v České republice veškeré příjmy plynoucí ze zahraničí, včetně příjmů ze zaměstnání, dividend, kapitálových výnosů a úroků, ale také příjmy přijaté na zahraničním bankovním účtu (např. úroky, přijaté platby, atd.).

Od 1.1.2016 všechny finanční instituce (hlavně banky, trusty, investiční fondy, pojišťovny, brokeři…) států, které podepsaly dohodu o Automatické výměně informací (včetně států EU, Švýcarska a některých států označovaných za daňové ráje, celkem 129) automaticky, (vždy do 30.9. následujícího roku (poprvé do 30.9.2017 za rok 2016), budou zasílat informace o stavu a pohybu majetku residentů smluvních států české Finanční správě. Hlášení bude zasláno v předepsaném formátu kvůli jeho počítačovému zpracování. Hlásit se budou peněžní prostředky, investice v trustech, pojistné a penzijní smlouvy, investice ve fondech, držba podílů, akcií a jiných finančních instrumentů.

mezinarodni_zdaneni_avi.png

Nesplnění povinnosti přiznat zdanitelný příjem ze zahraničí nebo příjem přijatý na bankovní účet vedený v zahraničí ve svém daňovém přiznání je považováno za daňový únik. Za určitých podmínek to může být považováno také za daňový trestný čin. Od 1. ledna 2016 bude Finanční správa oprávněna od daňových subjektů požadovat doložení příjmů, ze kterých byl navýšen jejich majetek a také prokázaní, že tyto příjmy byly zdaněny. Pokud daňový subjekt nebude schopen toto doložit a prokázat, může Finanční správa uplatnit zvláštní způsob doměření daně dle pomůcek a penále až do výše 100 % z doměřené daně. Zvláštní způsob doměření daně může, v některých případech, protrhnout obecnou 3letou promlčecí lhůtu pro vyměření daně, kterou lze úkonem v daňovém řízení prodloužit na maximálně 10 let. Doměření daně tak mohou podléhat příjmy získané ve zdaňovacím období, které je nyní promlčené. Tento postup může být dokonce uplatněn i v případě, že daňový poplatník není přímým držitelem majetku / příjmů, ale vlastní jej prostřednictvím právních struktur nebo prostředníka, který drží majetek na účtu tohoto jednotlivce.

Promlčecí lhůty za spáchání daňových trestných činů se pohybují až po patnáct (15) let za daňový trestný čin, při zohlednění všech okolností. Za účelem vyhnutí se nebo alespoň podstatného snížení rizika případných pokut plynoucích z nepřiznání příjmů ze zahraničí a s tím souvisejícího doměření daně, se obecně doporučuje dobrovolné přiznání těchto příjmů v České republice.

Související články:

Zpět na mezinárodní zdanění