GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 7. Června 2013

Mezinárodní výměna informací v daňových záležitostech

Sdílet článek:

Mezinárodní výměna informací je jedním z významných nástrojů v boji proti mezinárodním daňovým únikům. Česká daňová správa tento nástroj využívá ve stále větším měřítku a reaguje tak na nutnost posílení vzájemné výměny informací v oblasti daní, která je výsledkem rostoucí provázanosti celosvětové ekonomiky. Právním základem tohoto nástroje je zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, kterým byla do českého právního řádu implementována Směrnice Rady 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného, a dále článek Výměna informací v příslušných smlouvách o zamezení dvojího zdanění.

V současné době česká daňová správa plně využívá všechny základní formy výměny informací, které se při mezinárodní spolupráci mezi daňovými správami jednotlivých států používají, a to: automatickou výměnu informací, poskytování informací z vlastního podnětu a výměnu na dožádání. Za tímto účelem se uzavírají mezi státy tzv. Memoranda o porozumění, která upřesňují praktické provádění mezinárodní spolupráce, např. typy informací, které se budou vyměňovat automaticky, možnosti přítomnosti správců daně jednoho státu na území státu druhého, provádění souběžných daňových kontrol, případně přímá spolupráce daňových úředníků příhraničních finančních orgánů. Memoranda má česká daňová správa v současné době uzavřena nebo vyjednává se Slovenskem, Maďarskem, Estonskem, Dánskem, Švédskem, Litvou, Lotyšskem, Belgií, Kanadou, Nizozemím, Německem, Austrálií, Španělskem, Portugalskem, USA, Japonskem a Polskem.

Zvláštní automatická výměna informací o daňových poplatnících, kteří mají úrokové příjmy ze zahraničí, probíhá již od poloviny roku 2005 na základě evropské Směrnice o úrocích 2003/48/ES.

Dohody o výměně informací s daňovými ráji

Rovněž se ukázalo jako nezbytné pro vymáhání daňových zákonů do systému mezinárodní výměny informací zapojit vedle členských států Evropské unie a západních zemí také jurisdikce, které svým daňovým režimem umožňují snižování daňových příjmů v ostatních státech mezinárodního společenství, tzv. daňové ráje. V této oblasti dochází v současné době k posunu, kdy Česká republika a vláda Britských Panenských ostrovů podepsaly dne 13. 6. 2011 Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech. Jedná se o podpis první z řady již dojednaných dohod o výměně informací, které umožní tuzemským správcům daně získávat informace významné pro účely správy daní a vyšetřování daňové trestné činnosti z daňových rájů. 12. 7. 2011 následovalo uzavření Dohody o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a vládou ostrova Jersey. Obě dohody by měly vstoupit v platnost po schválení Parlamentem ČR a podpisu prezidenta.  

Jednání Ministerstva financí ČR prozatím vyústila ke sjednání pěti konečných textů návrhů dohod o výměně informací s příslušnými jurisdikcemi (kromě Britských Panenských ostrovů se jedná o Jersey, Ostrov Man, Guernsey a Bermudy). Dohody umožní daňovým správám smluvních stran získat další účinný nástroj, na jehož základě lze obdržet informace potřebné pro účely správy daní, tj. zejména možnost prověřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů byl řádně zdaněn, a to i bez ohledu na to, zda jsou potřebné informace v držení bank nebo jiných finančních institucí (součástí dohod je i možnost přístupu k informacím o bankovních účtech). Návrh dohod vychází ze vzorové smlouvy OECD – Tax Information Exchange Agreement.

Rozšíření výměny daňových informací

Čeští daňoví poplatníci vlastnící bankovní účet v zahraničí a automatická výměna informací

Kateřina Hrůzová