GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 16. Července 2013

Kontrola daní má mnoho podob

Sdílet článek:

Ve chvíli, kdy se Vám ohlásí finanční úřad s tím, že zahájil daňovou kontrolu vaší osoby nebo společnosti, začínají mnohdy zbytečné obavy. Daňová kontrola je běžným nástrojem daňové správy, která tímto výběrovým způsobem kontroluje, zda údaje, které uvádíte v daňových přiznáních, odpovídají skutečnosti.

I daňová kontrola má ovšem svá pravidla, a to jak na straně kontrolorů, zaměstnanců finančních nebo celních úřadů, tak na straně vaší. Určitě se proto hodí, pokud je znáte.

Sousloví daňová kontrola bývá často užíváno pro celkem čtyři instituty daňového řádu, kterými správce daně ověřuje vaše daňové povinnosti. Může se jednat o:

 • vyhledávací činnost,
 • místní šetření,
 • postup k odstranění pochybností,
 • daňovou kontrolu.

Vyhledávací činnost je aktivita správce daně, kterou provádí většinou bez vědomí daňového subjektu, tedy vás a probíhá kontinuálně. Správce daně vyhodnocuje informace, které mu povinně předkládají např. banky, zjišťuje vaše majetkové poměry, aj.

Místní šetření by mělo být považováno za nejjednodušší a nejrychlejší způsob prověřování konkrétních daňových povinností. Správce daně tímto způsobem vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání. Příslušní pracovníci správce daně (úřední osoby) mají v průběhu místního šetření právo na přístup na pozemky, do každé provozní budovy, místa, dopravního prostředku daňového subjektu, k účetním záznamům, jiným informacím nezbytným pro dosažení cíle správy daní, tj. správného zjištění a stanovení daní. Vy jako daňový subjekt jste pak povinni poskytnout správci daně potřebnou součinnost.

Postup k odstranění pochybností se používá tehdy, pokud má správce konkrétní pochybnosti o správnosti, úplnosti a průkaznosti podaného daňového přiznání nebo jiných dokumentů, které jim předkládáme. Obecně se má za to, že postup k odstranění pochybností je rychlým instrumentem nejčastěji sloužícím k ověření údajů v podaném daňovém přiznání. Postup k odstranění pochybností bývá zahájen výzvou, kterou vám správce daně doručí. Ve výzvě je stanoveno datum, do kterého máte pochybnosti odstranit a je tak na vás, abyste správce daně kontaktovali a předložili potřebné důkazní prostředky.

I když správce nemá zákonem stanovenou lhůtu, jak dlouho by mělo „odstraňování pochybností“ trvat, dle zkušeností trvá tento proces několik týdnů, ale i 3 měsíce. Velice často tento nástroj využívá správce daně v případě, že požadujete vrácení nadměrného odpočtu DPH – v tomto konkrétním případě má ale správce daně pouze 30 dnů od řádného termínu pro podání daňového přiznání na to, aby daný postup zahájil.

Pokud jste byli při odstraňování pochybností úspěšní, obdržíte na jeho konci platební výměr, který se bude shodovat s údaji, jež jste uvedli v kontrolovaném daňovém přiznání. Pokud ne, sdělí Vám správce daně nejčastěji písemně výsledek postupu k odstranění pochybností. Pokud s ním nebudete souhlasit a budete mít k dispozici další důkazy, kterými budete prokazovat svá tvrzení, zahájí správce daně daňovou kontrolu.

Daňová kontrola může být u vaší osoby nebo společnosti zahájena z různých důvodů, a to jak namátkově, tak účelově. Předmětem daňové kontroly jsou konkrétní daňové povinnosti a daňová přiznání – důležité je, aby správce daně vymezil, čeho se bude kontrola týkat. Nejčastěji to mohou být daňové povinnosti u konkrétních daní a za určité období (např. daň z příjmů právnických osob za roky 2009 a 2010). O jejím zahájení jste informováni buď dopisem od příslušného správce daně, nebo rovnou pracovníky finančního úřadu (úředními osobami) v případě kontroly prováděné bez ohlášení.

Je třeba mít na mysli, že daňová kontrola neprobíhá často jedno odpoledne, ale delší období. Není výjimkou, že trvá půl roku i déle – záleží na jejím rozsahu a spolupráci obou stran.

V průběhu daňové kontroly jste povinni:    

 •  umožnit správci daně zahájit a provádět kontrolu,
 • zajistit vhodné místo a podmínky pro provádění daňové kontroly, 
 • u společností poskytnout nezbytné informace o podnikání, organizační a funkční struktuře, odpovědnosti a oprávnění jednotlivých zaměstnanců, aj.,
 • předkládat důkazní prostředky, které prokazují vlastní tvrzení,
 • umožnit správci daně jednání s vlastními zaměstnanci i dalšími osobami, které pracují pro vás nebo vaši společnost,
 • nezatajovat důkazní prostředky.

Daňový řád vám ale zároveň uděluje následující práva:

 •  být přítomen jednání se svými zaměstnanci,
 • předkládat důkazní prostředky,
 • vyvracet pochybnosti správce daně.

Výsledkem daňové kontroly je zpráva o daňové kontrole, kterou vám předloží správce daně. Jako téměř ke všemu máte právo se k ní vyjádřit a doplnit její znění. Na základě údajů v ní uvedených vám správce daně zašle dodatečný platební výměr v případě zvýšení daně, změny daňové ztráty nebo daňového odpočtu. Pro ty připravenější, kteří prošli daňovou kontrolou bez chyb a nesprávností, už nic kromě zprávy nečeká, a nerušeně tak mohou pokračovat ve svém podnikání.  

V některém z příštích čísel vám představíme, kolik skutečně stát vybere peněz pomocí výše představených kontrol daňových povinností, kolik osob je ročně odsouzeno za krácení daní, jakým způsobem nahlížet do dokumentů, které o vás finanční úřad shromažďuje a která základní pravidla doporučujeme při kontrole daní dodržovat.

Jan Kotala