GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 21. Listopadu 2014

Interpretace Národní účetní rady I-31 – Mezitímní účetní výkaznictví

Sdílet článek:

V říjnu 2014 schválila Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) interpretaci týkající se mezitímního účetního výkaznictví. Mezitímní účetní výkaznictví není českými účetními předpisy upraveno mimo případ mezitímní účetní závěrky. I tato pravidla jsou však velmi stručná, omezují se v zásadě na to, že na mezitímní účetní závěrku se použijí ustanovení zákona o účetnictví vztahující se na účetní závěrky obecně. Úkolem této interpretace je zajistit, aby informace zveřejňované prostřednictvím mezitímního účetního výkaznictví byly konzistentní, srovnatelné a poskytovaly aktuální a úplný pohled na hospodaření účetní jednotky za vykazované mezitímní období. Cílem interpretace je stanovení pravidel pro mezitímní účetní výkaznictví. 

Mezitímní účetní výkaznictví se dělí do 3 skupin: pravidelně se opakující, jednorázové a mezitímní výkaznictví jednotlivých účetních prvků, účtů či položek účetních výkazů.

Interpretace NÚR mimo jiné uvádí, že mezitímní účetní výkaznictví svým rozsahem odpovídá účetní závěrce, tj. její součástí jsou standardně účetní výkazy a příloha a podléhá stejným účetním pravidlům jako sestavení řádné účetní závěrky. V mezitímním období se účtují i ty operace, které účetní jednotky účtují jen k datu sestavení řádné účetní závěrky, jako jsou např. nerealizované kurzové rozdíly, přeceňování na reálnou hodnotu, opravné položky k různým typům aktiv, manka, dohadné položky, rezervy, daň z příjmů apod. Z důvodu, že se jedná o mezitímní výkaznictví, používá účetní jednotka ve větší míře odhady než je tomu u řádné účetní závěrky. Některé účetní operace se účtují na základě inventarizace (např. opravné položky, manka). To, že zákon o účetnictví v případě mezitímního výkaznictví nevyžaduje inventarizaci, neznamená, že účetní jednotka nemusí účtovat o transakcích, které se na základě inventarizace obvykle účtují. Dokonce se může ukázat, že provedení inventarizace bude nutné, pokud ji nebude možné nahradit jinými alternativními postupy s ohledem na významnost. Náklady a výnosy, které se vztahují rovnoměrně k celému ročnímu účetnímu období, se časově rozliší do všech mezitímních období, kterých se to týká.

Dále NÚR definuje srovnávací údaje, přílohu k mezitímní závěrce atd.

Zdroj: Národní účetní rada, I-31 Mezitímní účetní výkaznictví