GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Richard Knobloch | Zuzana Pirnerová | 8. Srpena 2023

DPH

Informace GFŘ k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží

Sdílet článek:

Generální finanční ředitelství vydalo dne 1. 8. 2023 novou a obecnou informaci týkající se bezúplatného dodání zboží, která nahrazuje doposud platnou Informaci k bezúplatnému dodání zboží do potravinových bank z roku 2014.

Cílem této informace je ujednotit a vymezit základní pravidla a přístupy pro uplatnění daně z přidané hodnoty u bezúplatného dodání zboží plátcem v situacích, kdy tento plátce při pořízení tohoto zboží uplatnil nárok na odpočet daně.

 Nová informace potvrzuje dosavadní přístup, tj. že pokud plátce při pořízení zboží oprávněně uplatnil nárok na odpočet daně (v tomto kontextu upozorňujeme, že pokud je zboží pořizováno přímo za účelem jeho darování či bezúplatného dodání, nárok na odpočet dle přístupu daňové správy uplatnit nelze), je povinen k okamžiku jeho bezúplatného dodání uplatnit daň na výstupu (§ 13 odst. 4 písm. a) + odst. 5 zákona o DPH). Toto platí bez ohledu na skutečnost, zda je příjemcem daru charitativní organizace či jiný subjekt.

Informace pak dále řeší, jakým způsobem má dojít ke stanovení základu daně u zboží, které bylo plátcem nakoupené, a u zboží, které plátce získal jiným způsobem. Základem daně u plátcem nakoupeného zboží při jeho darování má být cena zboží, za kterou bylo zboží pořízeno, se zohledněním stavu zboží ke dni darování. Cenou zboží se pro tyto případy tedy rozumí aktuální zbytková hodnota zboží, která odpovídá pořizovací ceně zboží, případně navýšené o náklady na přeměnu/zvelebení/modernizaci daného zboží a snížené o hodnotu fyzického a morálního opotřebení zboží ke dni jeho bezúplatného dodání. Základem daně u jinak pořízeného zboží má být cena obdobného zboží ke dni darování. Pokud se jedná o zboží, které je na trhu prakticky ojedinělé a jehož tržní cenu proto určit nelze, pak má být základem daně výše celkových nákladů vynaložených na pořízení zboží dárcem ke dni darování včetně případného zohlednění nákladů na přeměnu/zvelebení/modernizaci daného zboží.

Výše základu daně při darování zboží se pak může lišit s ohledem na jeho druh a stav nebo aktuální tržní situaci. Základ daně má odpovídat běžné tržní ceně u zboží, které je v okamžiku darování standardně obchodované na trhu (např. elektronika, kancelářský materiál apod.). Opakem pak je situace, kdy může být základ daně stanoven v hodnotě zlomkové či blížící se nule (potraviny či jiné produkty blížící se datu spotřeby nebo datu minimální trvanlivosti, s nevyhovujícím obalem či jiným poškozením apod.). U zboží, které se nachází mezi těmito mezníky, je nezbytné vyhodnotit všechny relevantní skutečnosti a ty při stanovení základu daně zohlednit.

Pro prokázání darování zboží správce daně doporučuje, aby si daňový subjekt zajistil důkazní prostředky, ze kterých bude zejména patrný předmět, rozsah a okamžik poskytnutí daru. Pro prokázání ocenění zboží pro účely stanovení základu daně dále doporučuje zdokumentovat i stav darovaného zboží (poškozené obaly, blížící se datum spotřeby apod.).

Pokud se vás daná problematika týká, ale nejste si jisti, jak konkrétně k darování zboží přistoupit, neváhejte se na nás obrátit a my vám rádi budeme asistovat.