GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 2. Června 2015

Holandsko

Sdílet článek:

Koncept daňové rezidence

Stejně jako v České republice zdaňují rezidenti v Holandsku svůj celosvětový příjem, zatímco ne-rezidenti pouze specifický příjem plynoucí ze zdrojů v Holandsku. Toto pravidlo neplatí pro fyzické osoby.

Za rezidenty jsou pro účely daně z příjmů právnických osob a srážkové daně z dividend považovány společnosti (včetně Evropské společnosti) založené podle holandského práva. Při posuzování tohoto zda je společnost založená podle holandského práva residentem či nikoliv se posuzují i další faktory a to: -1- místo jejího skutečného vedení; -2- sídlo řídícího orgánu a -3- místo konání valných hromad.

Sazby daně

Právnické osoby: Při zdanitelném příjmu do 200 000 EUR činí sazba daně 20 %. Při zdanitelném příjmu nad 200 000 EUR se daň rovná 40 000 EUR + 25 % z částky, která převyšuje 200 000 EUR. Vybrané kvalifikované investiční fondy mohou být osvobozeny od daně z příjmů a daně z dividend.

DPH: Základní sazba daně je v Holandsku 21 %, která je uplatňována v souladu s dodáním zboží a služeb, s pořízením zboží a dovozem zboží. Snížená sazba ve výši 6 % je uplatňována pro určité zboží a služby (potraviny a léky, umění, knihy, noviny a časopisy, určité zboží a služby pro využití v zemědělství, přeprava osob a ubytovací služby.

Daň z kapitálu: Tato daň byla v Holandsku zrušena.

Daň z nemovitosti: Tato daň je odvislá od jednotlivých území státu. Pohybuje se v rozmezí 0,1-0,3 %.

Daň z převodu nemovitosti: Pořízení nemovitosti je v Holandsku zatíženo 6 % z tržní hodnoty nemovitosti.

Dědická a darovací daň: Tato daň se vypočítává z celkové hodnoty dědictví nebo daru. Skládá se ze tří zdaňovacích skupin. U manželů a přímých potomků je tato sazba ve výši 10 % do částky 118 708 EUR. Pokud tuto hodnotu přesáhne, je částka daně 20 %. U přímých potomků na druhém stupni jsou tyto sazby 18 % a 36 %. Pro ostatní jsou sazby stanoveny na 30 a 40 %.

Způsob zdanění – na úrovni právnických osob a fyzických osob

Zdanění právnických osob: Holandský daňový systém má spoustu prvků, které z něj dělají atraktivní místo pro společnosti s mezinárodními operacemi. Jako příklad je možné uvést ošetření zisku z podnikání, osvobození podílů (kdy jsou dividendy a kapitálové zisky z prodeje akcií v zahraničních dceřiných společnostech jsou osvobozeny od daně z příjmu), absence srážkové daně z úroků a tantiemů a rozsáhlá síť SZDZ. Daň z příjmu právnických osob byla v roce 2007 zmodernizována a zjednodušena novým Zákonem o dani z příjmu právnických osob.

Zdanění fyzických osob: Pojem „resident“ není definován v Zákoně o dani z příjmů a to zda je jedinec považován za rezidenta nebo nerezidenta, je stanoveno případ od případu. Rezidenti zdaňují svoje celkové hrubé příjmy z tuzemských i zahraničních zdrojů. Nerezidenti vlastnící jmění v Holandsku jsou předmětem daně z příjmů vygenerovaných z majetku nebo z kapitálové účasti v holandské společnosti, přes výjimečné případy podléhající účinnosti SZDZ.

FP - srpen 2013

Zdanění dividend, úroků a licenčních poplatků

Dividendy, podíl na likvidačním zůstatku a jiné formy rozdělování zisku podléhají srážkové dani z dividend ve výši 15 % (do konce roku 2007 ve výši 25 %). Tato sazba může být snížena na základě příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pokud jsou však splněny podmínky tzv. participation exemption anebo jsou obě společnosti (tj. jak společnost, která dividendy vyplácí, tak společnost, která dividendy přijímá) součástí stejné fiskální jednotky, srážková daň se neuplatní.

Specifické daňové režimy (nerezidentní společnost)

Pobočka zahraniční společnosti

Pobočky nejsou v Holandsku běžně využívané. Pokud nějaká existuje, jedná se obvykle o odrazový můstek pro typy společností, tzv. BV (besloten vennootschap) nebo NV (naamloze vennootschap). Pobočka zahraniční společnosti podléhá stejným požadavkům Obchodního rejstříku jako Holandské BV a NV vlastněné ze zahraničí. Toto je aplikováno jak na nezávislou, tak i závislou kancelář. Informace musí obsahovat jméno a adresu zahraniční společnosti, její zakladatelské dokumenty (v holandštině, angličtině, francouzštině nebo němčině), základní kapitál a jména a bydliště členů správní rady. Adresa holandské společnosti a její účel jsou rovněž vyžadovány, avšak není nezbytné zveřejňovat závěrku. Náklady pro založení pobočky jsou minimální. Ve skutečnosti jediné náklady tvoří poplatek obchodní komoře a náklady na překlad dokumentů. Jakmile je založena, nemusí splňovat jakékoliv konkrétní předpisy.

CFC režim (předpisy týkající se ovládaných zahraničních společností)

V Holandsku nejsou pravidla CFC zavedena.

Ostatní specifické výhody/nevýhody

V Nizozemí je možné skupinové zdanění. Od 1. 1. 2003 je účinná nová právní úprava ohledně skupinového zdanění. Na základě společné žádosti může být pro účely zdanění mateřská společnost spolu s dceřinou společností (dceřinými společnostmi) považována za jednu entitu. Veškerý majetek a závazky jsou tak alokovány mateřské společnosti. Dceřiné společnosti ale formálně zůstávají daňovým subjektem daně z příjmů právnických osob. Jak rozvahy, tak výkazy zisků a ztrát jsou konsolidovány. Daň je uvalována pouze na mateřskou společnost. Neexistuje žádný limit ohledně počtu společností, které mohou tvořit fiskální jednotku, ani zde nemusí být žádný vztah mezi jejich obchodními aktivitami. Fiskální jednotka vznikne na základě společné žádosti, a to od jakéhokoli data, které si společnosti zvolí, ne však dříve než 3 měsíce před podáním žádosti. Není stanovena ani minimální, ani maximální délka trvání fiskální jednotky.