GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 26. Srpena 2013

Darování dle nového občanského zákoníku

Sdílet článek:

Změny dle zákona č. 89/2012, nový občanský zákoník (NOZ) se dotýkají rovněž problematiky darování. V této souvislosti se objevují nové instituty jako je darování podpory, darování pro případ smrti a odvolání daru pro nouzi. Základní princip samotného darování se v obou úpravách zásadně nemění a stále se tedy jedná o bezplatné převedení vlastnictví věci z dárce na obdarovaného, kdy obdarovaný zároveň tento dar přijímá.

Darování pro případ smrti

Rozdílně se NOZ staví k darování, které má být plněno až po dárcově smrti. Současná úprava občanského zákoníku stanoví, že takováto darovací smlouva je neplatná. V nové úpravě se však za neplatnou přímo nepovažuje. Takováto ujednání se budou považovat za odkaz, který jsou upravena v NOZ v ustanovení § 1594 a následujících.

Vnové úpravě je možné se rovněž setkat pojmem „darování podpory“. V této souvislosti jde o případy, kdy se dárce zaváže obdarovaného pravidelně podporovat. Tato práva a povinnosti mohou rovněž přecházet i na dědice.

Odvolání daru pro nouzi a odvolání daru pro nevděk

Nově se rovněž objevuje pojem odvolání daru pro nouzi. V případě, kdy se dárce po darování ocitne v takové nouzi, že nemá na nutnou výživu sebe nebo osoby, kterou je povinen vyživovat, má podle NOZ možnost dožadovat se daru zpět nebo po obdarovaném požadovat částku obvyklou ceně daru. Toto však není možné v případě, že si stav nouze způsobil sám nebo z hrubé nedbalosti.