GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 18. Prosince 2013

Daňová informační schránka jako užitečný pomocník

Sdílet článek:

Daňová informační schránka (dále jen „DIS“) nabízí pro daňového poplatníka řadu možností. Jak vyplývá již z jejího názvu, slouží zejména k poskytování informací evidovaných o daňovém subjektu a jeho daních u finančního úřadu. Pro autorizované uživatele dále nabízí přehledy písemností z veřejné části elektronických daňových spisů. Pokud má tedy podnikatelský subjekt nebo jeho zástupce umožněn přístup do konkrétní DIS, pak je mu nabídnuto několik možností jak získat  informace, které eviduje jeho místně příslušný správce daně.

Co vše nalezneme v DIS?

  • Osobní daňový účet

V souhrnné tabulce je možné nalézt přehled jednotlivých daňových účtů s uvedením informace o jeho stavu (zda je evidován nedoplatek či přeplatek na dani nebo zda je osobní daňový účet zcela vyrovnán). Včasným zjištěním nedoplatku na dani (o kterém daňový poplatník ani třeba vůbec netuší) lze zamezit zbytečnému nabíhání úroků z prodlení a ušetřit tak značné finanční prostředky. V současné době navíc správce daně nemá povinnost sdělovat daňovému subjektu výši úroku z prodlení platebním výměrem a tím má daňový subjekt ztíženou orientaci o stavu svého osobního daňového účtu. Ten tak může vykazovat daňový nedoplatek i bez vědomí podnikatele. Tyto informace lze získat právě prostřednictvím DIS. 

Přehled daňových účtů ukazuje následující tabulka:     

fm 21

 Zdroj: Finanční správa ČR    

Osobní daňový účet dále umožňuje náhled jednotlivých daňových povinností s přehledem předpisů a plateb daně. To znamená, že daňový poplatník může přehledně identifikovat, ke kterému dni, z jakého konkrétního důvodu a v jaké částce mu správce daně předepsal povinnost uhradit daň a v samostatném sloupci může zároveň vysledovat datum, ke kterému správce daně zaevidoval přijatou platbu.

 fm 21 1

Zdroj: Finanční správa ČR     

 Další výhodou DIS je to, že se nemusí písemně žádat správce daně o podrobné výpisy z osobního spisu, které byly mnohdy po obdržení již neaktuální.  Zejména je to z důvodu časové prodlevy vystavení potvrzení, kdy v období od podání žádosti již mohly být realizovány nějaké předpisy nebo platby.

  • Přehled písemností

Služba zpřístupňuje písemnosti z veřejné části spisu. Obsahuje například číslo jednací dané písemnosti, typ písemnosti, datum doručení apod.

Je zde možné také zjistit v jakém stádiu řízení se uvedená písemnost nachází (např. je-li  vyřízena, došlá apod.).

Pro případ, kdy je písemnost zaslána správci daně elektronicky (např. daňové přiznání k DPH), je možné v aplikaci zvolit její náhled.

  • Osobní daňový kalendář

Program umožňuje prohlížet termínový kalendář daného uživatele, který uvádí přehled úkonů vůči Finanční správě ČR s uvedením termínu pro jeho splnění. Sám uživatel si zde může označit, že daný úkon byl vůči správci daně splněn.

 

  • Informace o daňovém subjektu

Zde jsou zobrazovány informace konkrétního daňového subjektu týkající se registrace k daním, adresy, bankovního účtu a seznam osob přistupujících do DIS.

 

Jak se do DIS přihlásit?

 Aplikace DIS je přístupná uživatelům prostřednictvím webového prohlížeče (www.daneelektronicky.cz). V současné době je DIS přístupná pomocí tzv. zaručeného elektronického podpisu, ke kterému certifikát vydávají akreditovaní poskytovatelé (Česká pošta, eldentity a První certifikační autorita). Tento certifikát vyžaduje identifikaci konkrétní osoby, které bude nahlížení umožněno.

Možnosti nahlížení jsou dány buď přímo oprávněné osobě anebo osobě jí zmocněné. Před  zřízením DIS ze strany správce daně je nutné, aby byla podána žádost o zřízení DIS a přihláška k nahlížení do DIS. Na základě těchto podání je poté přístup do DIS konkrétní osobě umožněn, ale  přistupujícím osobám nejsou zasílány žádné přihlašovací údaje. 

Změny od roku 2014

Počínaje rokem 2014 dojde v případě DIS ke změnám v množství zřízených DIS a k významnému zjednodušení a rozšíření možnosti přístupu do DIS.

 DIS bude od 1.1.2014 automaticky zřízena všem subjektům, jimž je zpřístupněna datová schránka.

 Odpadne dále nutnost vlastnit uznávaný elektronický podpis, který je zapotřebí každoročně za poplatek obnovovat. Nově bude DIS přístupná na základě přihlášení prostřednictvím hesla pro přihlášení do datové schránky. Umožní se tím tak snazší a rychlejší přístup do DIS odkudkoliv (z jakéhokoliv počítače či notebook-u) s připojením na internet. Nyní lze totiž přistupovat pouze z toho zařízení, kde je tento certifikát elektronického podpisu nainstalován.

 Přístup do DIS umožňuje uživatelský „komfort“, a to v možnosti získávání určitých informací od místně příslušného správce daně, které mohou být využity v mnoha směrech. Kromě čistě informačního významu, lze díky podrobnému přehledu o stavu a pohybu na osobních daňových účtech efektivně identifikovat důvody nesrovnalostí na daňových účtech včetně zjištění chybného postupu správce daně v daňovém řízení. V případě Vašeho zájmu jsme Vám schopni zajistit správu Vašeho osobního daňového účtu s pravidelným reportingem o jeho stavu.

Jan Tahal

 jan.tahal@fucik.cz