• Services
 • Odvětví
 • Kariéra
 • Novinky
 • Naši experti
 • O nás
 • Imprint

Financování projektu je alfou a omegou úspěchu jakékoliv ideje či záměru. Ve světle masivního čerpání evropských dotací a s tím spojených vysokých nároků na kofinancování projektů z veřejných rozpočtů toto tvrzení v současnosti nabývá na významu.

Záběr služeb poskytovaných Grant Thornton v rámci projektového financování je velmi široký. Zajišťujeme komplexní dotační management a projektové řízení infrastrukturních projektů financovaných z národních i evropských dotačních titulů; poskytujeme poradenské služby související s úspěšnou přípravou a realizací PPP-projektů; městům a obcím nabízíme kompletní servis při zajišťování veřejných služeb (např. provozování vodovodů a kanalizací, zajišťování služeb odpadového hospodářství, veřejného osvětlení, veřejné dopravy aj.). V neposlední řadě působíme jako metodičtí poradci českých i zahraničních donátorů při nastavování a administraci dotačních titulů a jejich následné kontrole a evaluaci.

Dotační management a projektové řízení infrastrukturních projektů:

 • Vytipujeme pro Vás vhodný dotační titul, zajistíme kontrolu a revize Vaší projektové přípravy, abychom maximalizovali možnost získání evropské nebo národní dotace
 • Pravidelně pro Vás budeme sledovat výzvy vhodného dotačního programu
 • Metodicky Vás povedeme v průběhu celé přípravy projektu tak, aby donátor (ČR případně EK) projekt akceptoval
 • Zpracujeme pro Vás kompletní žádost o dotaci včetně potřebných příloh
 • Stanovíme a vypočteme finanční a ekonomický přínos projektu a vypočítáme výši dotace
 • Zajistíme veškerá další nezbytná stanoviska či studie (zpracování dokumentace v oblasti EIA, SEA a hodnocení vlivů na území NATURA 2000, zpracování energetických auditů)
 • Povedeme jednání s odpovědnými státními orgány i s případnými zahraničními posuzovateli (např. JASPERS)
 • Zajistíme pro Vás přípravu a organizaci výběrových řízení (zhotovitel, TDI, banka)
 • Metodicky Vás povedeme v průběhu celé realizace projektu a zajistíme, abyste včas a správně splnili veškeré povinnosti příjemce ve vztahu k donátorovi (ČR případně EK)

Projekty-PPP

V rámci PPP má Grant Thornton bohaté zkušenosti s přípravou, zadáváním a realizací mnoha projektů, a to jak ze strany (zastupování) veřejného sektoru, tak i ze strany soukromého sektoru. Nejdůležitější činnosti, které nabízíme v rámci PPP projektů, lze shrnout do následujících bodů:

Technická asistence fondů EU

Technická asistence slouží donátorům, kteří mají na starosti řízení a administraci sektorových operačních programů (OP), k zajišťování aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace daného OP. Grant Thornton disponuje zkušeným týmem konzultantů, kteří dlouhodobě poskytují poradenskou podporu řídícím orgánům i zprostředkujícím subjektům OP, a to v rámci desítek projektů financovaných z Technické asistence OP. V rámci těchto projektů zpracováváme metodiku, manuály, postupy a technické příručky pro efektivní administraci, řízení a monitoring jednotlivých OP. Současně nabízíme služby související s kontrolou plnění dotačních podmínek, evaluaci jednotlivých projektů, prioritních os či celých operačních programů. V současnosti se věnujeme strategiím a nastavením priorit České republiky pro nové programové období 2014–2020.

Regulace veřejných služeb

Grant Thornton má rozsáhlé zkušenosti s regulací veřejných služeb (služeb obecného hospodářského zájmu), a to jak ze strany veřejného sektoru, tak i ze strany regulovaných soukromých subjektů. Tato zkušenost zahrnuje kromě „klasických“ síťových odvětí (vodovodů a kanalizací, elektřiny, plynu a telekomunikací) také další služby, jako jsou například veřejné dopravní služby, odpadové hospodářství, či dokonce sociální služby.

Hlavní činnosti, kterými se Grant Thornton zabývá v rámci regulace veřejných služeb, jsou:

 • Stanovování postupu výpočtu přiměřeného zisku včetně výpočtu vážených průměrných nákladů kapitálu (WACC)
 • Tvorba smluvních platebních mechanismů kompatibilních s požadavky evropské legislativy v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu, eventuelně specifická alokace rizik pro daný případ
 • Tvorba výkonových ukazatelů pro monitoring kvality poskytovaných služeb a jejich propojení se systémem odměňování poskytovatele
 • Benchmarking regulovaných společností
 • Sestavování kontrolních postupů pro veřejné kontrolní orgány
 • Strategické a technické poradenství pro oborové regulátory.