GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 26. Ledna 2019

Změny v daňových zákonech na Slovensku od 1.1.2019 – 1. část - daň z přidané hodnoty

Sdílet článek:

Zrušení zajištění daně z přidané hodnoty 

Od roku 2019 je na Slovensku zrušen institut zajištění daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). Původně byl v některých případech budoucí plátce daně povinen složit toto zajištění při registraci k DPH. 

Zavedení nových pravidel v rámci zdanění poukazů. 

Zákon s účinností od 1.10.2019 bude definovat nový pojem POUKAZ. Poukaz bude chápán jako nástroj, se kterým je spojen nárok držitele na získání odpovídajícího zboží nebo služby.  

Zavedením této právní úpravy se zejména mění datum uskutečnění zdanitelného plnění. Doposud podléhalo DPH až samotné dodání zboží/poskytnutí služby při konečném uplatnění poukazu. Vystavení poukazu, případně jeho další prodej dani nepodléhal. Nově s účinností od 1.10.2019 bude DPH podléhat již samotné vydání poukazu, případně jeho nákup, či prodej prostřednictvím distributorů. Následné dodání zboží nebo poskytnutí služby DPH podléhat nebude. 

Situace však v praxi není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ne vždy je při vystavení poukazu jasné, co si za něj držitel koupí (bude budoucí koupě zboží/poskytnutí služby podléhat 20% nebo 10% dani?). Dále je nutné se zamyslet nad místem, kde se poukaz uplatní, tedy zda v tuzemsku, či v jiných státech EU? Z výše popsaných skutečností zákon o DPH rozlišuje dva druhy poukazů, a to jednoúčelové a víceúčelové. Definice jednoúčelového a víceúčelového poukazu je nutné chápat ve smyslu zákona o DPH.  

Jednoúčelový poukaz je takový poukaz, u kterého je v době jeho vystavení známé místo dodání zboží/poskytnutí služby. Jinými slovy, s určitostí víme, zda finální výměna poukazu za zboží/poskytnutí služby bude podléhat DPH na Slovensku, nebo ne. Také je dále poskytovatel poukazu schopen určit v jaké sazbě bude daň splatná. Příkladem je například situace, kdy je poukaz vydaný pro použití v síti kamenných obchodů s elektronikou na Slovensku - víme místo použití, i sazbu DPH, neboť dodání bude uskutečněno na Slovensku, a dodání elektroniky bude vždy podléhat 20% DPH. Tato daň se tedy odvede při vystavení, případně při postupné distribuci poukazu. 

V případě, že výše zmíněné parametry při vystavení poukazu nejsou předem známy, půjde o víceúčelový poukaz. Pro ilustraci si můžeme nastínit následující příklad: poukaz se bude týkat libovolného nákupu v supermarketu TESCO, kde se nachází zboží s různými sazbami DPH. Dalším příkladem může být situace, kdy poukaz bude možné použít přes e-shop, kde si ho mohou uplatnit různí zákazníci z celé EU. Ve výše uvedených situacích půjde o víceúčelový poukaz. O tento poukaz se bude jednat v situaci, kdy, zjednodušeně řečeno, nebude možné při jeho vystavení určit daňový režim. DPH se v tomto případě neodvede při vystavení poukazu, ale až při jeho výměně za zboží/poskytnutí služby. Též bude důležité znát finální hodnotu, kterou uživatel poukazu získal jeho držením a tedy zda je hodnota poukazu stejná jako jeho nominální cena nebo nižší, neboť tato hodnota bude základem pro výpočet dodávky zboží/poskytnutí služby. 

Pro podnikatele, kteří v rámci podpory prodeje využívají tento druh benefitu pro zákazníky, bude toto nové pravidlo představovat určitou administrativní zátěž, a to ať už při správném nastavení vystavování poukazů z pohledu DPH, či zajištění správného režimu při jeho finálním použití. Při špatném nastavení hrozí neodvedení DPH, dvojitý odvod daně, či v neposlední řadě mylný odvod vyšší daně, což by mohlo narušit cash flow podnikatelů.  

Nová pravidla budou zavedena až od 1.10.2019 

Snížení sazby DPH na ubytovací služby 

Od 1.1.2019 budou ubytovací služby podléhat 10% sazbě DPH. 

Změna pravidel při dodání stavby a nájmu nemovitostí 

Do konce roku 2018 platilo, že dodání stavby po 5 letech od první kolaudace bylo osvobozeno od DPH. Plátce, který stavbu dodával, se ovšem mohl rozhodnout, že i dodání po 5 letech bude podléhat DPH. Jinými slovy dodání stavby do lhůty 5 let od první kolaudace vždy podléhalo DPH. Po 5 letech bylo na rozhodnutí poplatníka, zda bude dodání podléhat DPH, či nikoliv. 

Od 1.1.2019 se DPH bude povinně aplikovat i na situace, kdy stavba bude znovu kolaudovaná z důvodu změny užívání a stavebních prací, či z důvodu podstatné změny podmínek dosavadního užívání stavby, pokud náklady na tyto práce byly ≥ 40% z hodnoty stavby. V takovém případě začne běžet nové pětileté období pro povinnou aplikaci daně. 

Záměrem této změny je, aby dani povinně podléhaly nejen dodávky nových budov, ale i dodávky budov, které prošly takovými změnami, či rekonstrukcemi, že je můžeme považovat do jisté míry za nové budovy. 

Podstatnější změnou v tomto paragrafu je však skutečnost, že zákon od 1.1.2019 neumožňuje podnikateli dodávajícímu po povinné lhůtě stavbu určenou k bydlení, byt, či apartmán v obytném domě se rozhodnout, zda bude dodání podléhat DPH. 

Obdobná situace je při nájmu výše zmíněných nemovitostí. Nájem nemovitostí je obecně osvobozen od DPH. Podnikatel - pronajímatel se ale mohl rozhodnout, že nájem bude podléhat DPH, v případě že jeho zákazník je také podnikatel. Od 1.1.2019 však tato volba neexistuje a to v případě nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovém domě nebo jejich částí. Takový pronájem bude vždy osvobozen od DPH. Důvodem zavedení daného ustanovení je zamezení uplatňování odpočtu DPH z koupě výše zmíněných nemovitostí. Podnikatelé, kteří nakupovali nemovitosti k bydlení do svého podnikání, se záměrem jejich dalšího pronájmu nebo prodeje si v případě, že dané plnění podléhalo DPH, mohli uplatnit odpočet daně při koupi. V zásadě platí, že pokud tato další dodávka podléhá dani, podnikatel má nárok na uplatnění odpočtu DPH. Pokud další dodání zboží/služby nepodléhá DPH, protože je od DPH osvobozeno, nevzniká nárok na odpočet daně, případně je nutné provést poměrnou úpravu odpočtu daně i po letech, kdy nastane změna skutečnosti. Podnikatelům, kteří mají ve svém účetnictví nemovitosti k bydlení, se tímto zmenšuje okruh argumentů pro obhajobu odpočtu daně, tj. více se přibližují k povinnosti vrácení poměrné části odpočtu případně při koupi nové nemovitosti k bydlení, nebudou mít žádný nárok na odpočet daně a tak v závislosti na dalším nakládáním s nemovitostí podnikatelé musí dobře zvážit, zda jim nárok na odpočet vůbec vzniká. Na nájemní smlouvy, na základě kterých byly dány nemovitosti do užívání do konce roku 2018, se vztahují pravidla platná do konce roku 2018, to znamená, že nájem může stále podléhat dani, a to až do ukončení závazkového vztahu. 

V příštím čísle se dozvíte nejzajímavější novinky na Slovensku v ostatních zákonech. V případě, že se vás výše uvedená problematika dotýká, tak nás prosím kontaktujte. Rádi vám poradíme. 

Autorka: Ingrid Cicáková