GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 7. Března 2012

Změny u daně z příjmu právnických osob pro rok 2012

Sdílet článek:

Zákon o daních z příjmů ve své části týkající se právnických osob pro rok 2012 nedoznal příliš mnoho změn. Zajímavou informací je, že Generální finanční ředitelství zveřejnilo nový pokyn D-6, který stanovuje jednotný postup pro uplatňování vybraných ustanovení zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP). Tento pokyn nahrazuje doposud využívaný pokyn Ministerstva financí D-300.  Nový pokyn lze poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2011. Zde bychom ještě rádi podotkli, že pokyny řady D nejsou právními předpisy. Smyslem těchto pokynů je sjednocení výkladové praxe pro jednotlivé daňové oblasti. Přehled největších novinek roku 2012 najdete v tomto článku:

Odměny členů statutárních a dalších orgánů právnických osob

Odměny osob působících ve statutárních orgánech budou pro společnost představovat s účinností od 1. 1. 2012 daňově účinný náklad. Tato změna byla do ZDP zanesena v návaznosti na novelu zákona o nemocenském pojištění, na jejímž základě byly tyto odměny ke stejnému datu plně „zpojistněny“.

Pokyn D-6 k tomuto tématu pro rok 2011 uvádí, že za odměny podle § 25 odst. 1 písm. d) ZDP se nepovažují částky vyplacené právnickou osobou členovi statutárních orgánů na základě pracovně právního nebo obdobného vztahu, u kterých je prokázáno, že se nejedná o odměny člena statutárních orgánů za výkon funkce, a ze kterých je povinnost srazit daň z příjmů ze závislé činnosti včetně povinného sociálního a zdravotního pojištění. Tento výklad tedy bude mít smysl pro jeho zpětnou aplikaci za rok 2011 v případě tzv. souběhu funkcí u člena statutárního orgánu.

Dále se pokyn D-6 věnuje pojistnému hrazenému společností za člena svého statutárního orgánu z titulu pojištění pro případ škody způsobené při výkonu funkce, které je dle § 25 odst. 1 písm. d) ZDP daňově neuznatelné. Pokyn zde uvádí, že případné související příjmy, jako pojistné plnění přijaté společností od pojistitele nebo náhrada škody přijatá společností od člena statutárního orgánu, lze považovat za položky, které se nezahrnují do základu daně.

Nízká kapitalizace

Do pokynu D-6 byl doplněn výčet (nejedná se o výčet vyčerpávající) nákladů, které jsou považovány za finanční výdaje, jejichž daňová uznatelnost je omezena poměrem úvěrů a půjček vůči vlastnímu kapitálu (§ 25 odst. 1 písm. w) ZDP). Pokyn uvádí i příklady poplatků, které s úvěry a půjčkami nesouvisejí. Nový pokyn mění doporučený způsob výpočtu průměrného vlastního kapitálu z prostého aritmetického průměru na vážený aritmetický průměr (vahou je příslušný počet dnů, po který byl daný stav vlastního kapitálu evidován). Doposud bylo možné na základě výsledků jednání mezi Ministerstvem financí a Komorou daňových poradců zvolit jak prostý, tak vážený aritmetický průměr.

Odpis pohledávek

Novela ZDP s účinností od 1. 1. 2012 zpět zavádí jako základní podmínku pro daňový odpis pohledávky nutnost tvorby zákonných opravných položek. Výjimkou je možnost daňového odpisu i bez tvorby zákonných opravných položek v následujících případech:

  • pohledávky, ke kterým nebylo možné zákonné opravné položky tvořit, neboť ještě neuplynulo 6 měsíců po jejich splatnosti,
  • pohledávky se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč, ohledně kterých nebylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení.

Další podmínky, jejichž splnění je nutné pro daňově uznatelný odpis pohledávky, zůstávají beze změny.

Technické zhodnocení provedené nájemcem na pronajatém majetku

Pokyn D-6 nově stanoví, že pokud pronajímatel poskytne nájemci částečnou úhradu hodnoty technického zhodnocení vybudovaného nájemcem, je za jeho nepeněžní příjem považován rozdíl mezi úhradou a hodnotou technického zhodnocení, kterou by měl majetek při rovnoměrném způsobu odpisování nebo hodnotou technického zhodnocení stanovenou znaleckým posudkem. Pokyn dále upřesňuje, že daňovým nákladem je zůstatková cena technického zhodnocení provedeného nájemcem, pokud nájemce v souladu se smluvním ujednáním uvede pronajatý majetek po skončení nájmu do původního stavu, a to ve zdaňovacím období, ve kterém byl majetek uveden do původního stavu.

Ostatní změny upřesňujícího charakteru dle Pokynu D-6

  • Za daň z příjmu zaplacenou v zahraničí se považuje také daň z příjmu uhrazená ve státě, se kterým nemá Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.
  • Náklady na odborný rozvoj nebo rekvalifikaci zaměstnanců, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo s pracovním zařazením zaměstnance, jsou považovány za daňově uznatelné.  To samé platí i pro stravování či občerstvení zajištěné na školení, a to bez ohledu na formu uvedení na pozvánce nebo jiných materiálech ke školení.
  • U mezinárodního pronájmu pracovní síly je tzv. ekonomický zaměstnavatel ve stejném postavení jako právní zaměstnavatel, který uzavírá pracovní smlouvy. Z tohoto důvodu jsou veškeré náklady, které vynakládá ekonomický zaměstnavatel v souvislosti s mezinárodním pronájmem pracovní síly, budou posuzovány stejně jako náklady zaměstnavatele v České republice na své kmenové zaměstnance.
  • Náklady na pořízení pitné vody, a to v jakékoli formě zajištění pitné vody na pracovištích (včetně neupravené – nesycené, neochucené - balené pitné vody) a dále na pořízení ochranných nápojů v souladu se zvláštním předpisem upravujícím pravidla pro horké a studené provozy, jsou daňově uznatelné.
  • Dohadné položky pasivní nejsou považovány za závazky pro účely daně vybírané srážkou ve smyslu § 38d ZDP.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedeným změnám jsme Vám rádi k dispozici.