GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 13. Února 2015

Vyplnění nové přílohy k převodním cenám

Sdílet článek:

Tento článek navazuje na článek „Nová příloha daňového přiznání k dani z příjmů na převodní ceny“ zveřejněný v předchozím čísle. Jak již jistě víte, v prosinci 2014 česká daňová správa vydala novou přílohu k daňovému přiznání. Ta se již bude vyplňovat za zdaňovací období zahájená v roce 2014. Záměrem v pozadí zavedení této nové přílohy je hromadný sběr dat od daňových subjektů pro jejich následnou rizikovou analýzu. Jinými slovy vytipování si problematických daňových subjektů pro daňovou kontrolu. Je proto důležité přílohu správně vyplnit. Nesprávné vyplnění může vést k daňové kontrole. V tomto článku bychom krátce sumarizovali, jaké údaje se do přílohy mají vyplnit.

Pokud se chcete dozvědět více, zveme Vás na krátké odborné setkání nad tímto tématem, které se bude konat dne 5. března 2015 od 9.00 do 12.30. Více informací naleznete na internetových stránkách společnosti Fučík & partneři s.r.o. nebo u Anny Bergové na e-mailové adrese Anna.Bergova@fucik.cz.

Za které subjekty se příloha vyplňuje?

Příloha se vyplňuje za každou spojenou osobu. Kdo je spojenou osobou stanoví zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o daních z příjmů“), v ustanovení § 23 odst. 7. Jde jak o osoby kapitálově spojené definované v písmenu a) tohoto ustanovení, tak i osoby jinak spojené uvedené v písmenu b). Jen na okraj - české spojené osoby není třeba vždy vyplňovat. Záleží na tom, z jakého důvodu je příloha vyplňována. V podstatě se české spojené osoby budou vyplňovat pouze v případech, kdy daňový subjekt vykázal ztrátu (pro účely daně z příjmů – na ř. 200 daňového přiznání) nebo je příjemcem investičních pobídek ve formě slevy na dani, a zároveň uskutečnil s českými spojenými osobami transakce. Jinými slovy, česká daňová správa má o tyto transakce zájem pouze v případech, kdy může dojít k dopadu na daňovou povinnost v ČR. Co je třeba ještě zdůraznit, každá spojená osoba musí být identifikována, tj. název, IČ a stát, ve kterém má spojená osoba sídlo.

Jaké transakce se vyplňují?

V příloze se za každou spojenou osobu uvedou prodeje/výnosy i nákupy/náklady hmotného, nehmotného a finančního dlouhodobého majetku, zásobami materiálu, výrobků a zboží. Uvedou se transakce, které vstupují i do pořizovací ceny. Co se myslí jednotlivými termíny, je navázáno na účetní předpisy. Při vyplnění je třeba nést v patrnosti, že prodeje/výnosy i nákupy/náklady nemají na sebe přímou návaznost. Například, pokud prodáte dlouhodobý nehmotný majetek spojené osobě, tak se v příloze měl zobrazit (pokud jsou splněny ostatní podmínky pro vyplnění). V příloze se zobrazí i nákup zboží apod.

Dále příloha obsahuje náklady a výnosy z transakcí se spojenými osobami typu: služby, licenční poplatky (vč. softwaru), úroky a ostatní transakce, které ovlivnily výsledek hospodaření a nebyly vykázány v jiných částech. Co je licenční poplatek, je uvedené v § 19 odst. 7 zákona o daních z příjmů. V podstatě se zde vyplňují transakce se spojenými osobami, které ovlivnily hospodářský výsledek. Je třeba si dávat pozor na zobrazení některých transakcí. Mohou být uvedeny na více místech. Je třeba se správně rozhodnout. Jde například o nákup IT služeb (mohou v sobě obsahovat i licence za využití softwarového vybavení), franšízové poplatky, TP adjustmenty od jiných spřízněných osob, než se kterými subjekt obchoduje apod. Dále se například pod úroky uvedou nákladové i výnosové úroky z cash pooling transakcí.

V dalších částech přílohy se uvádí částky přijatých i vyplacených úvěrových finančních nástrojů, podílů na zisku a ostatních složek vlastního kapitálu a dále informace, zdali dochází k poskytnutí či přijetí bezúplatných plnění a využití cash-poolingu. K bezúplatným plněním je třeba doplnit, že se za ně nepovažují bezúplatně poskytnuté reklamní a propagační předměty dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů (vesměs by nemělo jít o významné transakce). Dále se v příloze uvádí i celkový objem všech pohledávek a závazků za spojenými osobami bez úvěrových finančních nástrojů.

Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost vyplnění této přílohy. Jde o součást daňového přiznání. Navíc bude následně využívána správcem daně pro vyhodnocení, zdali u daňového subjektu bude zahájena kontrola v oblasti převodních cen. V této souvislosti si také dovolíme upozornit, že příloha musí sedět i na ostatní zveřejňované údaje účetní jednotky např. účetní závěrku a zprávu o vztazích. Pokud zde budou rozdíly, může to vyvolat otázky správce daně.

Zajímá Vás toto téma? Chcete vědět více? Přijďte na krátké odborné setkání nad tímto tématem dne 5. března 2015 od 9.00 do 12.30. Více informací naleznete na stránkách naší společnosti nebo u Anny Bergové na e-mailové adrese Anna.Bergova@fucik.cz.

Pokud se Vás tento problém dotýká, rádi Vám v této věci pomůžeme. V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.