GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 20. Května 2010

Vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů (Březen 2010)

Sdílet článek:

Na webových stránkách Ministerstva financí byly zveřejněny vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů za měsíc březen 2010. Některé z nich Vám ve zkratce popíšeme:

Daň z přidané hodnoty

  • dvakrát uplatněný nárok na odpočet daně (pořízení nových dopravních prostředků)

U daňového subjektu - fyzické osoby provozující silniční motorovou dopravu byly v roce 2006 a 2009 zahájeny daňové kontroly, které se týkaly zdaňovacího období roku 2006.

Pochybení ze strany daňového subjektu spočívala v tom, že z pořízení nových dopravních prostředků nebyla přiznána daň na výstupu při nákupu z jiného členského státu a byl uplatněn dvakrát nárok na odpočet.

Správce daně za kontrolované období dodatečně vyměřil daň z přidané hodnoty ve výši 966 870,- Kč.

  • nedoložené doklady (stanovení daně podle pomůcek)

Daňová kontrola se týkala společnosti s ručením omezeným, která se zabývá výrobou reklamních předmětů a velkoplošným tiskem a to za období roku 2007.

Daňová kontrola byla zahájena s jednatelem společnosti, který se však na další jednání po převzetí výzvy nedostavil a se správcem daně při provádění kontroly již nekomunikoval.

Daňový subjekt žádné doklady ke kontrole nepředložil a proto přistoupil správce daně k stanovení daně za použití pomůcek.

Daň byla stanovena ve výši 685 830 Kč.

Daň z příjmů právnických osob

  • dodatečně vyměřená daň (náklady za služby od společnosti z „daňových rájů“)

Za zdaňovací období 2004 – 2006 byla provedena daňová kontrola u společnosti s ručením omezeným. Při daňové kontrole bylo správcem daně zjištěno, že daňový subjekt zahrnul do daňově účinných nákladů částky, které se týkaly nákladů za služby, které měla poskytnout společnost se sídlem v oblasti tzv. „daňových rájů“.

Daňový subjekt v průběhu daňové kontroly neprokázal, že služby byly realizovány společností deklarovanou na fakturách (nebylo osvědčeno, že se jedná o oprávněný náklad na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů).

  • doměření daně (čerpání rezervy)

U daňového subjektu byla provedena daňová kontrola za období 2006 a 2007. Hlavní činností bylo koupě a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, export a import, výroba potravinářských výrobků.

Při daňové kontrole za zdaňovací období roku 2006 bylo zjištěno, že daňový subjekt neúčtoval o čerpání rezervy, kterou vytvořil na opravy majetku, ačkoliv v  daném roce prováděl opravy. Náklady na opravy byl povinen účtovat jako rozpouštění rezervy v roce 2006. Započetím provádění oprav a použití rezerv nebo jejich zrušení pro nepotřebnost se účtuje podle Českého účetního standardu č. 004 část 4 bod 4.2.. Za rok 2006 správce daně doměřil na dani z příjmů částku ve výši 358 560,- Kč.

A v roce 2007, tj. rok po zahájení byl podle zákona o rezervách povinen rezervu zrušit.

Správce daně za zdaňovací období roku 2007 daňovému subjektu doměřil částku ve výši 3 801 840,- Kč.

Daň z příjmů fyzických osob

  • prověření správnosti stanovení základu daně (příjmy od pojišťoven, opravy aut)

Podnikatelskou činností kontrolovaného daňového subjektu za zdaňovací období roku 2006 a 2007 byly opravy silničních vozidel v pronajatých prostorách.

Daňový subjekt vedl daňovou evidenci a byl plátce DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím.

V průběhu daňové kontroly správce daně  zjistil, že daňový subjekt přijímal částky od pojišťoven i na jiné bankovní účty  než na účet jaký správci daně předložil a že se jedná o bankovní účty podnikatele a jeho rodinných příslušníků.

Finanční úřad zjistil, že daňový subjekt nezařadil do daňové evidence všechny faktury zaslané pojišťovnám a nepřiznal zdanitelný příjem za opravy, které byly přijaty na bankovní účet.

Za rok 2006 byla doměřena částka (bez DPH) ve výši 807 000,- Kč a za rok 2007 částka (bez DPH) ve výši 968 000,- Kč.

  • nezahrnuté příjmy (nepřiznané částky obdržené na bankovní účet a v hotovosti)

Byla provedena daňová kontrola za zdaňovací období roku 2007 u daňového subjektu, který provozoval nákladní silniční motorovou dopravu.

Poplatník vedl daňovou evidenci a daňovou kontrolou bylo zjištěno, že vykonával činnost pouze pro jednoho odběratele.

Na základě výzvy k součinnosti bylo zjištěno, že daňový subjekt nezahrnul do příjmů veškeré obdržené platby (hotovostní i bezhotovostní).

Správce daně dodatečně vyměřil daňovému subjektu částku ve výši 1 098 000,- Kč.

  • pojistné plnění není vždy osvobozeno (přijatá náhrada za škodu)

Na základě zaslání oznámení pojišťovny správci daně o výplatě pojistného plnění a porovnáním s údaji  v daňovém přiznání byla u daňového subjektu (hostinská činnost) zahájena daňová kontrola. 

Jednalo se o částku ve výši 3 000 000,- Kč, kterou přijala fyzická osoba jako náhradu za škodu způsobenou neznámým pachatelem (nemovitost zničena požárem).

Přestože v době vzniku škody byla nemovitost zahrnuta do obchodního majetku pro výkon podnikatelské činnosti,  daňový subjekt tuto výplatu nezahrnul do příjmů.

Správce daně zvýšil podnikateli základ daně ve výši 3 000 000,- Kč a dodatečně doměřil daň z příjmů fyzických osob v částce cca 1 000 000,- Kč.