GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 28. Února 2017

Víte, kdy musíte podat daňové přiznání a kdy lze požádat o roční zúčtování?

Sdílet článek:

Období daňových přiznání se opět přiblížilo a my Vám přinášíme článek o tom, kdy musíte podat daňové přiznání, kdy nemusíte podávat přiznání, ale je to pro vás výhodnější a kdy lze požádat o roční zúčtování daně.

Termín pro podání daňového přiznání je letos 3. dubna 2017. Pokud Vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce a Vy mu podepíšete plnou moc, termín se posouvá až na 3. července 2017. Plnou moc je ale třeba doručit na územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu do prvního termínu pro podání daňového přiznání, tzn. do 3. dubna 2017.

ZAMĚSTNANCI A POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Pokud jste měli v roce 2016 pouze příjmy ze zaměstnání od jednoho nebo postupně od více zaměstnavatelů, podepsali jste u všech těchto zaměstnavatelů prohlášení k dani, tzv. „růžový papír“ a zároveň jste neměli jiné příjmy, daňové přiznání podávat nemusíte a Vaše daňové záležitosti Vám vyřídí na Vaši žádost Váš poslední zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování daně.

Existují ale situace, kdy musíte podat sami přiznání k dani z příjmů, i když jste zaměstnáni. Jde zejména o následující případy:

  • Měli jste současně také příjmy z podnikání, pronájmu, kapitálového majetku nebo ostatní příjmy přesahující v součtu 6 000 Kč za rok (posuzuje se skutečná výše příjmů, ne zisku). Všechny kategorie si podrobněji popíšeme dále
  • Souhrn Vašich příjmů ze zaměstnání a podnikání v roce 2016 přesáhl částku 1 296 288 Kč (48 násobek průměrné mzdy) a podléhá tak solidárnímu zvýšení daně ve výši 7%
  • Pokud jste pracovali současně pro dva a více zaměstnavatelů nebo jste u některého zaměstnavatele nepodepsali prohlášení k dani a současně tyto Vaše příjmy nebyly daněny srážkovou daní
  • Pokud Váš zaměstnavatel (jako plátce daně) nahlásil správci daně, že dlužíte na dani nebo že Vám byla neoprávněně vyplacena částka na daňovém bonusu Vaším zaviněním

Pokud Vám byl vyplacen příjem ze soukromého životního pojištění a byly tím porušeny podmínky daňového zvýhodnění

  • Pokud Vám byly dodatečně vyplaceny příjmy za minulé roky, které nebyly zahrnuty v těchto obdobích do Vašeho daňového základu
  • Pokud jste obdrželi plnění od pojišťovny Kooperativa jako náhradu ztráty na výdělku (v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání)
  • Pokud jste daňovým nerezidentem (zjednodušeně řečeno cizincem) a chcete uplatňovat daňová zvýhodnění na děti, manželku bez vlastních příjmů, na invaliditu, jako student, tzv. „školkovné“ či chcete ponížit svůj základ o nezdanitelné části (např. příspěvky na penzijní či životní pojištění, úroky z hypotéky).

Jestliže spadáte do jedné z výše uvedených kategorií, zaměstnavatel(é) Vám vystaví potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, které přiložíte ke svému daňovému přiznání.

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

Zaměstnanci, kteří pracovali pro svého zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce a vydělali si měsíčně do 10 tis. Kč včetně, měli dvě možnosti. Buď podepsali prohlášení k dani a zaměstnavatel jim strhnul zálohovou daň (tu je možné zúčtovat v rámci ročního zúčtování nebo v daňovém přiznání) nebo prohlášení nepodepsali, zaměstnavatel jim strhnul tzv. srážkovou daň, která je finální a již se nemusí dále zúčtovávat. I příjmy zdaněné srážkovou daní lze ale do daňového přiznání zahrnout, pokud tak lépe využijete daňových úlev.

PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ JE V NĚKTERÝCH SITUACÍCH VÝHODNĚJŠÍ, I KDYŽ NEMUSÍTE

Pokud jste pracovali jen po část roku a část roku jste nebyli zaměstnáni, např. jste pobírali podporu v nezaměstnanosti nebo jste nastoupili na mateřskou dovolenou, je pro Vás výhodné podat si daňové přiznání. Zaměstnavatel Vám totiž uplatňoval každý měsíc jen poměrnou část slevy na poplatníka. Každý, kdo měl zdanitelné příjmy, má ale nárok na plnou roční slevu ve výši 24 840 Kč. V daňovém přiznání si můžete uplatnit celou tuto slevu a případně vzniklý přeplatek Vám finanční úřad vrátí. Stejně to lze aplikovat i pro slevy na invaliditu, či studenta. Obdobně to za určitých podmínek platí i pro slevu na vyživované dítě. Pokud by Váš nárok na daňové zvýhodnění převyšoval Vaši daňovou povinnost, vzniklý rozdíl je daňovým bonusem. Ten Vám může být vyplacen, pokud Váš příjem v daném roce dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy (za rok 2016 tedy alespoň 59 400 Kč).

PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ

Podnikatelé, kteří měli příjmy vyšší než 15 000 Kč (příjmy, ne zisk) nebo vykazují daňovou ztrátu, musejí také podat daňové přiznání. Za podnikatele se považují osoby mající příjem podle živnostenského oprávnění, příjem ze zemědělské výroby nebo z tzv. svobodného povolání (např. daňoví poradci, advokáti, sportovci aj.).

PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Za příjmy z kapitálového majetku považujeme zejména podíly na zisku, úroky, dividendy, či plnění ze soukromého životního pojištění, které nezakládá zánik pojistné smlouvy. Pokud tyto příjmy plynou ze zdrojů v České republice, jsou většinou daněny srážkovou daní a do daňového přiznání se neuvádějí. Pokud si nejste jisti, zda konkrétní příjem musíte uvést v daňovém přiznání, rádi Vám poradíme.

PŘÍJMY Z NÁJMU

Uvádět v daňovém přiznání a danit se musejí i příjmy z pronájmu, a to z nájmu nemovitých věcí a bytů. Zdanění podléhají i příjmy z pronájmu movitých věcí, osvobozený je pouze příležitostný pronájem movité věci, pokud částka příjmů ze všech příležitostných činností nepřesáhne 30 000 Kč za rok. Osvobozené příjmy se do přiznání nezahrnují.

OSTATNÍ PŘÍJMY

Mezi ostatní příjmy zahrnujeme zejména příjmy z převodu nemovité věci, cenných papírů, účasti na společnosti apod. Dále mezi tyto příjmy patří např. výhry v loteriích, ceny z veřejných soutěží a příjmy z ostatních příležitostných činností.

DATOVÁ SCHRÁNKA A POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY

Pozor, pokud máte zprovozněnou datovou schránku, vztahuje se na Vás povinnost podávat všechna daňová přiznání elektronicky v předepsaném formátu.

Pokud datovou schránku nemáte, můžete podat přiznání i na předepsaném tiskopise v papírové podobě. Přesto všem doporučujeme vyplnit si své daňové přiznání v internetové aplikaci daňové správy. Interaktivní formulář Vám přiznání po formální stránce zkontroluje a Vy ho pak můžete pohodlně vytisknout a podat na finanční úřad.

HLÁŠENÍ OSVOBOZENÝCH PŘÍJMŮ

V závěru bychom ještě rádi upozornili na povinnost poplatníků hlásit všechny své osvobozené příjmy, pokud jednotlivě přesáhnou 5 000 000 Kč.

Oznámení o osvobozených příjmech nemá předepsaný tiskopis, lze však využít nepovinný tiskopis, zveřejněný na internetových stránkách Finanční správy. Jde např. o osvobozený příjem z prodeje nemovitosti, cenných papírů a podílů, ale i o osvobozený příjem z titulu dědictví apod. Lhůta pro podání tohoto hlášení je stejná jako lhůta pro podání daňového přiznání, tedy 3. dubna 2017. Povinnost podat ho mají všichni poplatníci s těmito příjmy bez ohledu na to, zda měli či neměli povinnost podat daňové přiznání.

Za nepodání hlášení hrozí sankce v podobě pokuty ve výši 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní poplatník po lhůtě, aniž byl k tomu správcem daně vyzván. Vyšší pokuta, a to 10 % z částky neoznámeného příjmu, hrozí tomu, kdo podá Oznámení až na výzvu správce daně; pokuta 15 % pak tomu, kdo na výzvu nijak nereaguje.

Pokud Vám i po přečtení tohoto článku zůstaly pochybnosti, zda máte povinnost podat přiznání nebo zda by to bylo výhodné z hlediska úspory na dani, neváhejte se na nás obrátit.

Zpracovala

Lucie Berglová

Revize