GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 30. Listopadu 2021

ESG

Udržitelností ke konkurenční výhodě

Sdílet článek:

Upřednostňování udržitelnosti středně velkými podniky odráží nejen rostoucí očekávání zúčastněných stran, ale také pokrokovou povahu tohoto podnikatelského segmentu. Jen málo společností však dosáhlo významného pokroku a mnohé z nich se stále potýkají se značnými překážkami. Pochopení toho, jak můžete tyto překážky překonat a začlenit udržitelnost do své strategie a modelu fungování podniku, vám v následujících letech vytvoří konkurenční výhodu.

Environmentální, sociální a správní (Environmental, social and governance - ESG) reference již nejsou jen "nice to have", ale pro velkou část středně velkých firem jsou nutností. Z průzkumu International Business Report (IBR)[1] společnosti Grant Thornton vyplývá, že udržitelnost je nyní hlavní prioritou, přičemž více než šest z deseti podniků (62 %) považuje udržitelnost za stejně důležitou nebo důležitější než finanční úspěch. A od začátku pandemie Covid-19 jsme byli svědky toho, že význam udržitelnosti pro středně velké podniky vzrostl. Podle 41 % respondentů se stala "mnohem důležitější" a podle dalších 30 % "o něco důležitější".

Pandemie ukázala podnikům, že se dokážou rychle přizpůsobit a že jejich zainteresované strany, jako jsou zaměstnanci, investoři a zákazníci, kladou důraz na udržitelnost," vysvětluje Ivri Verbin, generální ředitel společnosti Good Vision, pobočky Fahn Kanne Grant Thornton v Izraeli. "Jsme přesvědčeni, že má smysl, aby udržitelnost byla základem každého nového obchodního modelu nebo plánů do budoucna."

Pro mnoho středně velkých podniků, které chtějí přijmout udržitelnější obchodní praktiky, spočívá problém v pochopení toho, jaké činnosti upřednostnit a jak do obchodních modelů co nejúčinněji začlenit snižování uhlíkové stopy, diverzitu a sociální odpovědnost. Pokroku brání řada klíčových překážek, od finančních a provozních dopadů pandemie až po nejasnosti ohledně vývoje předpisů a výkaznictví. Střední podniky však mohou často využít své agility, méně složitých struktur a podnikatelského ducha, aby se v této agendě dostaly dopředu a tím si vytvořily konkurenční výhodu. Ivri dodává: "Získání náskoku v oblasti udržitelnosti je způsob, jak signalizovat sílu vaší firmy a jak si vybudovat vedoucí postavení na trhu."

Přesvědčivé argumenty pro udržitelnost

Mezi podniky, které kladou větší důraz na udržitelnost, je nejčastějším důvodem zvýšení efektivity a snížení nákladů, což v průzkumu IBR uvedlo 42 % z nich, což podtrhuje skutečné obchodní přínosy, které v této oblasti vidí. "Názor, že udržitelnost pomáhá zvýšit efektivitu podniků, souvisí s megatrendem cirkulární ekonomiky," říká Mark Williams, poradce pro veřejné služby ve společnosti Grant Thornton UK. "Na základní úrovni to znamená snížit množství vytěžených a použitých materiálů a na druhé straně omezit množství, které končí na skládkách."

Mark se podělil o příklad společnosti zabývající se výstavními expozicemi – odvětví, které je tradičně velmi nehospodárné. "Jejich nový přístup spočíval v přeměně použitého plastu na stojany, které se po skončení výstavy mohly znovu použít, a ne vyhodit," vysvětluje. "Přešli také na obchodní model založený na službách, takže své výrobky dnes spíše pronajímají, než aby je nabízeli k prodeji." Změna strategie znamenala nejen větší udržitelnost podniku, ale také jeho větší efektivitu, což přineslo výhody v oblasti hospodářských výsledků.

Souvislost mezi kapitálem a udržitelností

Vedle provozní efektivity je dalším klíčovým důvodem, proč podniky kladou důraz na udržitelnost, zlepšení přístupu ke kapitálu. Důležitost tohoto faktoru se v průběhu loňského roku dramaticky zvýšila a nyní jej uvádí 37 % respondentů IBR, kteří tuto oblast více upřednostňují – je to tedy třetí nejdůležitější faktor. Scott Wilson, ředitel pro ESG a udržitelnost společnosti Grant Thornton UK, vysvětluje: "Banky nebo soukromé kapitálové společnosti se při rozhodování o poskytnutí úvěru nebo investici budou zabývat například tím, jak podnik řeší otázky životního prostředí."

Ivri souhlasí: "Zařazení udržitelnosti do jádra vaší činnosti je klíčovou součástí řízení rizik a ukazuje, že vaše firma je připravena využít důležitých příležitostí, ať už jde o získání nových zakázek od velkých společností, nebo o přístup k financím od investorů, kteří stále častěji uplatňují kritéria ESG." Ivri dodává: "Nutnost transformace k udržitelnosti lze přirovnat k digitální transformaci před několika lety: mnoho podniků o ní rádo mluvilo, ale ve skutečnosti nepodnikalo žádné kroky, dokud neměly jinou možnost."

Hnací síla loajality zaměstnanců a zákazníků

Udržitelnost se také stává významným faktorem, který rozhoduje o výběru zaměstnanců a zákazníků. S rostoucím povědomím veřejnosti o důležitosti opatření v oblasti změny klimatu lidé stále více očekávají, že se jejich zaměstnavatelé budou chovat odpovědně. Třetina respondentů IBR, kteří se stále více zaměřují na udržitelnost (33 %), uvedla, že je to reakce na obavy o přilákání, motivaci a udržení zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že mnoho podniků se nyní nachází ve válce o talenty (téměř 60 % firem zdůraznilo obavy o dostupnost dovedností jako překážku růstu), může vám dobrá strategie udržitelnosti poskytnout skutečnou výhodu na bitevním poli.

Stejné tlaky existují i v dodavatelském řetězci. Náš globální průzkum ukazuje, že 31 % středně velkých podniků, které dávají větší prioritu udržitelnosti, je motivováno tlakem zákazníků, který se bude časem jen zvyšovat. Scott dodává: "Každý velký podnik spoléhá na střední trh, který mu dodává komponenty, ať už jde o procesy, lidi nebo řešení. Pokud tedy velká společnost potřebuje vykazovat například emise, její dodavatelé budou muset odpovědět na některé otázky."

Udržitelnost v praxi: Kde začít strategickou cestu?

Povzbudivé je, že 43 % středně velkých podniků má nyní vypracovanou strategii udržitelnosti a začíná přijímat opatření. V rozvoji a realizaci strategie však existují velké mezery. V důsledku toho je mnoho společností v rané fázi začleňování udržitelnosti do svých obchodních modelů, přičemž společnosti střední velikosti přijaly opatření v průměru ve 3,5 oblastech souvisejících s udržitelností.

"Mnoho klientů se na nás obrací s otázkou: "Co je pro moji společnost prvním krokem?" "Co mám dělat zítra?" říká Angela Jhanji, ředitelka ESG a udržitelnosti společnosti Grant Thornton US. "Cesta k udržitelnosti není jen o reportování, ale o tom, jak předložit vizi, poslání nebo cíl a jak přemýšlet o transformaci a integraci ESG."

Ivri říká, že "podniky by měly začít zahájením dialogu se zainteresovanými stranami, jako jsou zákazníci, zaměstnanci, vedení a investoři, aby zjistily, jak by měla strategie udržitelnosti vypadat a jaké jsou její protichůdné zájmy. Zároveň je třeba stanovit priority a zaměřit se na to, co je pro podnik kritické. "A třetím prvkem je zajistit, aby finanční údaje odpovídaly příběhu, který vyprávíte. Nejedná se o přístup 'udělám co musím a pak udržitelnost'. Daleko efektivnější bude komplexní přístup."

Pro společnosti, které chtějí urychlit svůj růst, musí být prioritou začlenění udržitelnosti do jádra obchodní strategie. Mark říká, že nyní je čas prozkoumat směr, kterým se společnost v současnosti ubírá. "Podniky by měly vést náročný rozhovor o současném stavu a o důvodech ke změně," radí." Je to agenda, na které lidé možná pracují už 15 let, takže je možné, že se jen zrychlí tempo. Pro středně velké společnosti, které se mohou přizpůsobit pružněji a mnohem rychleji než jejich větší protějšky, jsou potenciální odměny velké. "Ale zatímco vedete rozhovory o strategii, je nezbytné myslet také na praktické aspekty: jak začlenit všechny nové iniciativy do hlavní činnosti, a neřešit je jen okrajově."

Pandemie: Výzva a příležitost

"Podniky, které se i během pandemie držely svého postoje k udržitelnosti, vyslaly důležitý signál svému trhu a zainteresovaným stranám," říká Ivri. "Ukázaly, že žijí svými hodnotami, ať už tím, že poskytují více zdravotnických služeb svým zaměstnancům, nebo tím, že nabízejí vstřícnější smluvní podmínky dodavatelům nebo zákazníkům, kteří byli Covidem-19 zasaženi více.

"Ochota zaujmout dlouhodobý přístup – i tváří v tvář krátkodobým potížím – je klíčovým pilířem udržitelnosti a bude podnikům sloužit i v budoucnu." Udržitelnost může být účinná – a může být motorem budoucího růstu – pouze jako součást dlouhodobé vize a strategie podniku. Mnoho společností se již vydalo na cestu k úspěšnější a udržitelnější budoucnosti: Specialisté členských firem Grant Thornton na udržitelnost jsou zde, aby vás podpořili při orientaci v této složité problematice, určili, která opatření byste měli upřednostnit, a vytvořili si vlastní konkurenční výhodu.

Zdroj: https://www.grantthornton.global[2] (přeloženo z angličtiny)

 

 

[2]Údaje ze zprávy International Business Report (IBR) společnosti Grant Thornton uvedené v tomto článku vycházejí z názorů přibližně 5 000 vedoucích představitelů podniků ve 29 ekonomikách, přičemž výzkum byl proveden v období od května do června 2021.