GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 14. Května 2016

Termín pro podání přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2015 se blíží. Co je letos nového? Příklad z praxe

Sdílet článek:

Společnostem, které mají dle zákona prodloužený termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015, se nezadržitelně krátí čas pro jeho zpracování. Prodloužený termín mají jednak společnosti, jejichž účetní závěrka musí být dle zákona o účetnictví ověřena auditorem a dále společnosti, které pověřily sestavením daňového přiznání na základě plné moci daňového poradce případně advokáta.

Počínaje rokem 2015 nabyla účinnosti rozsáhlá novela č. 267/2014 Sb. zákona o daních z příjmů, která přinesla řadu změn. Novela se dotkla hlavně oblasti zdanění příjmů fyzických osob. Nicméně změny zasáhly i do oblasti právnických osob. V případě právnických osob tak došlo např. k:

 • Upřesnění definice finančního leasingu pro daňové účely.
 • Doplnění podmínky daňové uznatelnosti odstupného za uvolnění bytu - § 24 odst. 2 písm. za)
  • Zde je nově doplněno, že ustanovení se vztahuje na jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru.
 • Výdaje přeúčtované jiné osobě - § 24 odst. 2 písm. zc)
  • Nově je přeformulováno ustanovení, podle kterého lze pro daňové účely uznat i nedaňový výdaj, pokud je krytý přímo souvisejícím výnosem. Důvodem změny je stav, kdy postupem času došlo k využívání této možnosti v situacích, které neodpovídaly původnímu smyslu a cíli a sváděly k formalistickým konstrukcím. Pro úplnost připomínáme, že pokud má nedaňový výdaj zákonem určený zvláštní/speciální daňový režim, nemůže být toto ustanovení využito. Zvláštním daňovým režimem se rozumí zejména režim daňových rezerv, opravných položek, nabývacích cen podílů, odpisů pohledávek, výdajů na spotřebované pohonné hmoty, pokud poplatník využil paušální výdaj na dopravu, oceňovacích rozdílů, finančního leasingu, daňových odpisů majetku a podobně.
 • Výdaje na provoz zařízení pro děti v předškolním věku - § 24 odst. 2 písm. zw)
  • za daňově uznatelný náklad jsou nově považovány náklady v podobě:
 1. výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, nebo
 2. příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.
 • Uplatnění odčitatelných položek při daňové kontrole
  • Položky odčitatelné od základu daně bude možné bez omezení uplatnit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání i v rámci daňové kontroly. Těmito položkami jsou ztráta vyměřená za minulá zdaňovací období, odpočet na vývoj a výzkum, odpočet na odborné vzdělávání nebo dary.
  • Pokud však budou odčitatelné položky uplatňovány proti zvýšení základu daně správcem daně při daňové kontrole, při výpočtu penále se k těmto dodatečně uplatněným odčitatelným položkám nebude přihlížet.

Některé z výše uvedených změn jsme zahrnuli do následujícího příkladu.

Příklad – sestavení daňového přiznání za rok 2015

Obchodní korporace XY, s.r.o. (dále jen „společnost“) vznikla v roce 2001. Zabývá se obchodní činností, výrobou interiérů a realitní činností. Své pobočky má společnost na více místech České republiky. Zdaňovacím obdobím společnosti je kalendářní rok.  Za zdaňovací období vykázala náklady v celkové výši 25 450 000 Kč a celkové výnosy ve výši 31 500 000 Kč. Za rok 2015 se mj. uskutečnily následující operace:

 1. Na základě odkazu nabyla společnost sbírku publikací odborných knih  zabývající se výrobou interiérů v celkové hodnotě stanovené znalcem 50 000 Kč. Žádná z uvedených knih v individuálním ocenění nepřesahuje částku 5 000 Kč. Celková hodnota odkazu byla zaúčtována rozvahově na účet zásob a kapitálových fondů. Všechny knihy byly počátkem roku 2015 vydány do spotřeby a zaúčtovány do spotřeby materiálu.
 2. Společnost v září poskytla jako vlastník domu odstupné ve výši 100 000 Kč uživateli bytu. Úmyslem společnosti je byt zrekonstruovat a nabízet jej ke krátkodobému pronájmu. Do konce roku 2015 však nebyla rekonstrukce dokončena.
 3. Počátkem roku 2015 došlo k předčasnému ukončení leasingu, a to odkoupením nákladního automobilu za 400 000 Kč. V roce 2013 bylo v daňových nákladech uplatněno nájemné ve výši 65 000 Kč, v roce 2014 v částce 250 000 Kč. Daňová zůstatková cena, kalkulovaná dle rovnoměrných odpisů ze vstupní ceny evidované u pronajímatele, činí 500 000 Kč.
 4. Finanční úřad vyměřil společnosti úrok z prodlení ve výši 21 000 Kč. Úrok vyplývá z platebního výměru zaslaného společnosti dne 25. 5. 2015. Do konce června 2015 byl úrok z prodlení uhrazen.
 5. Společnost dvakrát poskytla finanční dar základní škole, kde studuje syn jednatele společnosti. První dar ve výši 400 Kč a druhý ve výši 2 000 Kč.
 6. Společnost nabízí pro své zaměstnance s dětmi v předškolním věku benefit v podobě příspěvku na provoz předškolního zařízení. Celkově za rok 2015 společnost vynaložila částku ve výši 50 000 Kč.
 7. Společnost se rozhodla uzavřít svou pobočku v Českých Budějovicích, kde sídlila v pronajatých prostorách. V pronajatých prostorách zhotovila v roce 2010 na vlastní náklady technické zhodnocení (dále jen „TZ“), které po dohodě s vlastníkem nemovitosti odpisovala. Daňová zůstatková cena technického zhodnocení po uplatnění polovičního odpisu za období 2015 je ve výši 282 000 Kč. Společnost nabídla novému nájemci přenechání technického zhodnocení za úplatu. S novým nájemcem se společnost dohodla na částce 200 000 Kč.
 8. Z důvodu chybějící hotovosti uzavřela společnost dne 1. 9. 2015 smlouvu o úročené zápůjčce s jednatelem společnosti panem M. Holým, a to ve výši 1 500 000 Kč se splatností dne 30. 8. 2018. Roční úroková sazba byla stanovena v úrovni obvyklé úrokové míry. Úrok připadající na rok 2015 je ve výši 25 000 Kč. Úrok nebyl ke konci zdaňovacího období společností uhrazen.
 9. Díky špatně řízenému CASH-FLOW nebyla společnost ani přes obdrženou zápůjčku schopna zaplatit část prosincových mezd v termínu. Dlužné mzdy vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění za období 12/2015 byly zaplaceny dne 5. 2. 2016. Celkově společnost na mzdách vůči zaměstnancům dlužila 150 000 Kč, z toho 20 250 Kč činí sociální a zdravotní pojištění sražené zaměstnancům. Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele činní 51 000 Kč.
 10. V rámci dobrých vztahů vymaloval živnostník – malíř pokojů zadarmo jednu z poboček společnosti. Vzhledem k velikosti pobočky se cena obvyklá za vymalování vnitřních prostor pohybuje v částce 30 000 Kč. Účetní společnosti o tomto bezúplatném příjmu neúčtovala.

Stanovte základ daně Společnosti za zdaňovací období roku 2015.

Řešení:

Článek_DPPO_2015_Final_tabulka.jpg

V případě zájmu vám rádi s přípravou vašeho daňového přiznání poradíme.

Autor: Ing. Štěpán Hrubý