GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 4. Srpena 2010

Shrnutí změn v zákoně č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů účinných pro období roku 2009

Sdílet článek:

Rychle se blíží konec června a s ním také povinnost podat přiznání k dani z příjmů. Alespoň pro ty z Vás, kteří podléháte povinnému ověření účetní závěrky auditorem. Proto si ještě jednou zrekapitulujme všechny změny, které jsou účinné pro období roku 2009.

Při krátkém ohlédnutí rozebereme jednotlivé novelizace, které zákon o daních z příjmů provázeli.

Tyto novelizace pro rok 2009 svým způsobem spustil zákon č. 2/2009 Sb. účinný od 1. 1. 2009, který sebou přinesl na 95 změn původního znění. Ten byl dále následován zákonem č. 87/2009 Sb. Účinným od 1. 4. 2009 a nesoucím 5 změn a 6 přechodných ustanovení hlavně v oblasti doby odpisování u Finančního pronájmu a změnu pravidel testu podkapitalizace.

Dalším pozměňujícím zákonem byl zákon č. 216/2009 Sb. s účinností od 20. 7. 2009, který vešel ve známost hlavně jako Janotův vládní protikrizový balíček nesoucí v oblasti ZDP 26 změn a 9 přechodných ustanovení. Ten doplňuje zákon č. 221/2009 Sb. s účinností od 1. 8. 2009.

Zákon o daních z příjmů doznává dalších změn v návaznosti na přijetí zákona o základních registrech a to zákonem č. 227/2009 Sb. částečně účinným od 1. července 2010.

Zákon č. 281/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2011 je v pořadí 6. novelizujícím zákonem s 11 změnami hlavně v souvislosti s přijetím daňového řádu. Dalším přilepeným zákonem je zákon č. 289/2009 Sb. měnící zákon č. 676/2004 Sb. o povinném značení lihu a ZDP účinný od 1. 10. 2009, jehož druhá část byla později zrušena přijetím zákona č. 362/2009 Sb.

V souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu byl schválen zákon č. 303/2009 Sb. účinný od 4. 9. 2009, který upravuje důchod poslancům Evropského parlamentu.

Dalším narychlo přilepeným pozměňujícím zákonem je zákon č. 304/2009 Sb., účinný od 1. 1. 2010, který ve své druhé části zavádí praxi paušálních výdajů na dopravu, působí retroaktivně i pro rok 2009. Zákonem č. 326/2009 Sb. o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, jehož první část nabývá účinnosti od 24. 9. 2009 a druhá část nabývá účinnosti od 20. 10. 2009, z dílny sociální demokracie, nepřináší kromě zvýšení daňového zvýhodnění na dítě žádné změny a spíše kopíruje zákon předešlý.

Rekapitulace změn v jednotlivých předpisech upravujících zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve spojitosti se zdaněním právnických osob vypadá následovně.

Zákon č. 2/2009 Sb. – Především upřesňuje změny provedené zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. Upravuje pravidla nízké kapitalizace a související neuznatelnost úroků, respektive finančních nákladů.

Dále pak:

 • Přeshraniční poskytování darů upraveno v § 20 odst. 8.
 • Náklady na vzdělávání daňově uznatelné, pokud se jedná o výkon práce.
 • Náklady na vzdělávání daňově neuznatelné, pokud se jedná o překážku v práci na straně zaměstnance.
 • Daňovým výdajem není pojistné ve výši určené ke krytí budoucích závazků pojišťovny vyplývající z tzv. motivačního pojištění.
 • Příjmy právnických osob z výher a soutěží nepodléhají srážkové dani.
 • Umožnění variantního přístupu k daňovému řešení tzv. Vyvolaných investic.
 • Zrušeno samostatné odpisování každého technického zhodnocení nehmotného majetku, tj. technické zhodnocení nehmotného majetku dokončené po 1. 1. 2009 se přičte k pořizovací ceně nehmotného majetku.
 • Jisté míry rozšíření doznal systém osvobození dividend, úroků a licenčních poplatků, a to o subjekty, které jsou rezidenty. Norska a Islandu (§ 19 odst. 8 ZDP).

Zákon č. 87/2009 Sb. - Tento zákon přináší zejména další změkčení pravidel uznatelnosti výdajů na vzdělávání zaměstnanců. Od roku 2009 jsou veškeré výdaje na rekvalifikaci i zvyšování kvalifikace zaměstnanců daňově uznatelné a u zaměstnance jsou související příjmy osvobozené, za podmínky, že vzdělávání je v souladu s předmětem činnosti zaměstnavatele.

Dále pak:

 • Zmírňuje daňová omezení úroků z úvěrů a půjček.
 • Zkracuje dobu pro uznatelnost splátek finančního leasingu u majetků zařazených ve 2. Sk. (na 54 měsíců) a 3. Sk (na 114 měsíců).

Zákon č. 216/2009 Sb. – Zavádí mimořádné odpisy se zkrácenou dobou odepisování uhmotného majetku uvedeného do užívaní v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 na 12 měsíců (1 Sk.) a 24 měsíců (2 Sk.), přičemž prvních 12 měsíců se odepíše 60% a druhých 12 měsíců 40%.

Dále pak:

 • Technické zhodnocení mimořádně odpisovaného majetku nezvyšuje jeho vstupní cenu, ale je odepisováno samostatně.
 • Po ukončení nájmu musí následovat bezprostřední převod vlastnických práv, odpadá podmínka nízké kupní ceny. To platí pro smlouvy o finančním leasingu uzavřené od nabytí účinnosti zákona 20. 7. 2009 do 30. 6. 2010.
 • U příjmů z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti, která je v likvidaci, se zavádí jejich osvobození (§19 odst. 1 písm. zi).

Zákon č. 221/2009 Sb. - Mimořádné slevy na pojistném sociálního a zdravotního pojištění, o které si zaměstnavatel snižuje odvody povinného pojistného.

Zákon č. 289/2009 Sb. – Změna procentuální výše paušálních výdajů fyzických osob z 60% na 80% a z 40% a 50% na 60%. Změněn zákonem č. 362/2009 Sb. tzv. Janotův balíček.

Zákon č. 304/2009 Sb. – Upravuje především paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem ve výši 5000 Kč za měsíc max. na 3 motorová vozidla. Definuje použití vozidla pro účely jiné než spojené s podnikáním neboli krácení paušálního výdaje na dopravu (krácený paušál ve výši 4000 Kč), naopak odpisy spojené s takto kráceným paušálem jsou daňovým výdajem pouze z 80 %.

Tento zákon působí retroaktivně, tudíž se použije také za zdaňovací období započaté v roce 2009.

Zákon č. 326/2009 Sb. - Tato slepenina pocházející z pera ČSSD působící jako legislativní kuriozita obsahuje identický text k mimořádným odpisům a ke krátkodobému finančnímu leasingu jako zákon č. 216/2009 Sb. pouze udává jinou účinnost. Tento zákon je účinný od 1. 7. 2009, pozor ale platí jen pro smlouvy o finančním leasingu uzavřené po 20. 7. 2009.

Tiskopis daňového přiznání

Určitých změn oproti roku 2009 doznal i samotný tiskopis, na kterém je nutné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob podat. Pro aktuální zdaňovací období započaté v roce 2009 použijeme tiskopis Mfin 5404 – vzor č. 19. Tento tiskopis vyplníme podle vydaného pokynu k vyplnění Mfin – 5404/1 – vzor č. 19. Je pravda, že změny jsou tentokrát spíše kosmetické až na vypuštění řádku 3 z tabulky F Přílohy č. 1 II. Oddílu, přenos dosud nevyužité části nároku na její uplatnění do dalších zdaňovacích období.

Větší změny ovšem najdeme v "prohlášen o pravdivosti a úplnosti údajů" uvedených v přiznání a identifikaci osoby přiznání podepisující. Zde byly doplněny požadavky na podrobnější identifikaci zástupce daňového subjektu. Například o kolonku kód zástupce kam uvedete jeden z následujících kód:

1 – zákonný zástupce

2 – ustanovený zástupce

3 - Společný zástupce, smluvní zástupce

4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba

4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát

4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství

Mimo výše uvedené kódy je nutné doplnit i datum narození/evidenční číslo osvědčení daňového poradce/IČ právnické osoby zástupce subjektu. Dále je nutné uvést vztah k právnické osobě (př. pověřený pracovník, jednatel). Nakonec pak podpis fyzické osoby oprávněné jednat za zmocněnou právnickou osobu.

Důležité změny doznal díky novele zákona o správě daní a poplatků, která vstoupila v platnost 1. listopadu 2009 také „Den platby“, kdy oproti zvyku let minulých je považován den kdy se platba připíše na účet finančnímu úřadu a ne den, kdy platba odejde z Vašeho účtu. Při realizaci platby v hotovosti na pokladnách příslušného finančního úřadu si musíme uvědomit, že je omezen jak počet pokladen tak i jejich provozní doba a v neposlední řadě i to, že částka hrazená v průběhu jednoho kalendářního dne u jednoho správce daně nesmí, podle § 59 odst. 3 písm. b) bod 2 ZSDP, přesáhnout částku 500 000,- Kč.

Správní poplatek při podání žádosti o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů v tištěné podobě je 300,- Kč. V případě, že žádost podáte elektronicky, ať už pomocí datové schránky, nebo internetového portálu ČDS (České daňové správy) je žádost od tohoto poplatku osvobozena. Pozor! Toto zvýhodnění končí 30. Června 2010 spolu s koncem platnosti dočasného ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

S nástupem nových technologií přestává být preferována tradiční tištěná forma přiznání (formuláře jsou ke stažení na www stránkách ČDS pod záložkou „Daňové tiskopisy“ a je přípustná i černobílá varianta tisku). Do popředí se dostává možnost elektronického podání přiznání k daním z příjmů. Takovéto podání je možné odeslat správci daně prostřednictvím aplikace „EPO“ (Elektronická podání pro daňovou správu) dostupné na stránkách ČDS, nyní již ve verzi č. 2 (http://cds.mfcr.cz), nebo prostřednictvím „Datových schránek“ ve speciálním formátu XML, jehož struktura je stanovena v pokynu D-331.