GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 15. Ledna 2014

Prodej cenných papírů osvobozen od daně až po třech letech

Sdílet článek:

Jednou z významných změn, které přineslo zákonné opatření senátu fyzickým osobám od roku 2014, je prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. V současné době jsou, při splnění určitých podmínek, od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud doba mezi jejich nákupem a prodejem přesáhne šest měsíců. V důsledku změn daňových zákonů se tento časový test prodlužuje na dobu tří let.

Nová pravidla

Nová pravidla se podle přechodných ustanovení budou v tomto případě týkat až cenných papírů pořízených po 1. lednu 2014. Na cenné papíry pořízené do 31. prosince 2013 se bude nadále vztahovat šestiměsíční časový test.

Testování velikosti podílu

Zákonné opatření zároveň ruší stávající podmínku, že se výše uvedené osvobození vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem 5 % (tzv. minoritní vlastníky). Tříletý časový test se tak od příštího roku vztahuje na minoritní i majoritní vlastníky, tj. všechny osoby bez definované procentní účasti. U majoritních vlastníků dosud platil časový test v délce pěti let. Podle názorů odborné veřejnosti se výše zmíněná přechodná ustanovení vztahují pouze na minoritní vlastníky. To by znamenalo, že by byly příjmy z prodeje cenných papírů u majoritních vlastníků osvobozeny po uplynutí tříleté lhůty od 1. ledna 2014 s tím, že by byla započtena doba držby těchto cenných papírů před tímto datem. Tento výklad je v současné době předmětem koordinačního výboru Komory daňových poradců a Finanční správy.  

Nové osvobození příjmů

A co se stane v případě, že poplatník nesplní výše uvedený časový test, tj. nebude držet cenné papíry déle než 3 roky? Nově budou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny příjmy (nikoli tedy zisky) z prodeje cenných papírů, které nepřesáhnou 100 tisíc Kč za kalendářní rok.

Vývoj v oblasti cenných papírů pro vás budeme i nadále sledovat a v dalších číslech vám přineseme další informace. V případě vašeho zájmu o konzultaci v této oblasti nás neváhejte kontaktovat.

Kateřina Hrůzová
katerina.hruzova@fucik.cz