GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Veronika Odrobinová | Jiří Koubek | 12. Září 2023

Preventivní restrukturalizace – záchrana pro podnikatele v problémech

Sdílet článek:

Podnikatelé dostanou brzy do rukou nový nástroj pro řešení svých finančních problémů. Dlouho připravovaný zákon o preventivní restrukturalizaci podepsal minulý týden prezident a zanedlouho vyjde ve Sbírce zákonů.

Co to je preventivní restrukturalizace

Preventivní restrukturalizací má být postup, který směřuje k předejití úpadku a zachování nebo obnovy provozuschopnosti obchodního závodu podnikatele. Jedná se tedy o způsob včasného řešení finančních problémů podnikatele, jehož cílem je ekonomické ozdravení závodu.

V celém procesu je klíčovým prvkem čas. Preventivní restrukturalizace nemá být nástrojem pro řešení úpadku, ale řešením, po kterém podnikatel sáhne včas, preventivně. Tedy ve chvíli, kdy začne mít podnikatel určité finanční problémy, které však nedosahují takové intenzity, aby musely být řešeny prostřednictvím insolvenčního řízení.

Komu je určena

Preventivní restrukturalizace bude vyhrazena pouze podnikatelům – obchodním korporacím. Aby mohl podnikatel do preventivní restrukturalizace úspěšně vstoupit, nesmí být v úpadku ve formě platební neschopnosti ani likvidaci. Zároveň však musí jeho finanční potíže dosahovat takové závažnosti, že by v případě nepřijetí navrhovaných restrukturalizačních opatření došlo k jeho úpadku.

Jak se zahajuje

Preventivní restrukturalizaci bude možné iniciovat písemnou výzvou k zahájení jednání o restrukturalizačním plánu tzv. dotčeným stranám. Těmi návrh zákona rozumí věřitele nebo společníky, jejichž právo bude restrukturalizačním plánem přímo dotčeno.

Spolu s výzvou bude podnikatel povinen rozeslat dotčeným stranám tzv. sanační projekt. V tomto dokumentu podnikatel alespoň v podstatných rysech představí opatření, prostřednictvím kterých má dojít k zachování nebo obnovení provozuschopnosti jeho závodu, svůj podnikatelský plán na budoucí období a další základní informace.

Zahájení preventivní restrukturalizace oznámí podnikatel také restrukturalizačnímu soudu. V případě hladkého a nekonfliktního průběhu restrukturalizace však bude role soudu oproti např. insolvenčnímu řízení výrazně menší.

Jak restrukturalizaci provést

Podnikatel není v restrukturalizačních opatřeních v zásadě nijak limitován a záleží čistě na něm, jakou formu restrukturalizace zvolí. Všechna připravená opatření bude podnikatel povinen detailně popsat v tzv. restrukturalizačním plánu. Ten bude následně předložen věřitelům ke schválení.

Souhlas věřitelů

V rámci restrukturalizačního plánu podnikatel věřitele rozdělí do skupin, ve kterých budou o schválení plánu hlasovat. V každé skupině by přitom měli být věřitelé se zásadně shodným právním postavením a hospodářskými zájmy. Pro určité věřitele (např. zajištění věřitelé) počítá návrh zákona se samostatnou skupinou.

Při hlasování budou věřitelé disponovat jedním hlasem na každou 1 Kč své pohledávky a pro schválení restrukturalizačního plánu bude třeba, aby ho přijaly všechny skupiny věřitelů, přičemž skupina plán přijme, pokud se pro něj vyslovili věřitelé s nejméně tříčtvrtinovou většinou hlasů.

Jaké jsou výhody

Zákonodárce chce podnikatele k využití preventivní restrukturalizace motivovat prostřednictvím několika aspektů. V prvé řadě má být restrukturalizační proces podle nového zákona rychlý a pružný. Oproti insolvenčnímu řízení zde odpadají těžkopádnosti typu zjišťování úpadku, přihlašování pohledávek, jejich přezkum, atd. Za předpokladu, že restrukturalizační proces poběží hladce a tzv. dotčené strany restrukturalizační plán bez problémů schválí, v maximální možné míře se omezí i role soudu, který nebude mít dominantní pozici, jak tomu je v insolvenčním řízení.

Restrukturalizační proces by měl být dále primárně neveřejný. Zcela tedy chybí negativní publicita známá z insolvenčního rejstříku.

Zcela klíčovou předností preventivní restrukturalizace má být možnost podnikatele vybrat si tzv. dotčené strany, tedy subjekty (zpravidla věřitele), kterých se restrukturalizační opatření dotknou. Podnikatel není povinen jednat se všemi svými věřiteli, naopak si mezi nimi může vybrat.

Dotčeným stranám může podnikatel navíc restrukturalizaci do jisté míry proti jejich vůli vnutit. To by se v neformální (zákonem neupravené) restrukturalizaci nikdy stát nemohlo, neboť ta funguje výhradně na bázi stoprocentního konsenzu.

Konečně je preventivní restrukturalizace postavena na zachování dispozičních oprávnění k majetku podnikatele a možnosti zachování vlastnických podílů společníky. To je zásadní rozdíl oproti insolvenčnímu řízení. V rámci restrukturalizačního procesu je navíc chráněno nové a prozatímní financování, bez kterého obvykle nelze provoz závodu v problémech zachovat. Subjekty poskytující takové financování nemusí mít obavy, že by bylo financování v případném budoucím insolvenčním řízení (v případě neúspěchu restrukturalizace) posouzeno jako tzv. neúčinný právní úkon.

Závěr

Návrh zákona o preventivní restrukturalizaci obsahuje dostatek zajímavých pobídek, které by mohly podnikatele pozitivně motivovat, aby řešili finanční problémy včas. Jakkoliv se restrukturalizace na neformální bázi provádějí zcela běžně již dnes, nový právní rámec může představovat určité oživení.

Předpokladem nicméně zůstává, že podnikatel bude nepříznivou ekonomickou situaci aktivně řešit. Jedná se totiž o proces zcela dobrovolný a nikdo do něj podnikatele nemůže nutit.

Pokud o jakékoliv restrukturalizaci či (insolvenční) reorganizaci uvažujete a zajímaly by Vás podrobnosti, neváhejte se na náš tým odborníků obrátit.