GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Milan Kolář | 16. Března 2015

Oprava výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení v návaznosti na nedávné rozhodnutí NSS

Sdílet článek:

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) může opět zásadně změnit doposud aplikovanou praxi v případě opravy výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení. Podstatou předmětného rozhodnutí bylo posouzení správného výkladu ustanovení § 44 zákona o DPH v souvislosti s časovým obdobím, za které lze provést opravu výše DPH.

Oprava výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení byla zahrnuto do zákona o DPH s účinností od 1. dubna 2011. Hlavním záměrem zákonodárce bylo umožnit dodavateli (plátci DPH) provést opravu výše DPH za situace, kdy dodavatel poskytl odběrateli zdanitelné plnění a z takto poskytnutého plnění odvedl DPH, a kdy zároveň odběratel nezaplatil za toto plnění a soud rozhodl o konkurzu na tohoto odběratele. V takto uvedených případech, za podmínek stanovených v ustanovení § 44 zákona o DPH, může dodavatel provést opravu výše DPH.

K aplikaci ustanovení § 44 zákona o DPH vydalo Generální finanční ředitelství v červenci 2011 informaci a to především s ohledem na použití přechodných ustanovení. Informace řešila, jednoduše řečeno, především situace, kdy plátce provedl opravu výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení a to v období po 1. dubnu 2011, kde předmětem opravy DPH byla pohledávka, která vznikla před 1. dubnem 2011. O dva roky později bylo Generální finanční ředitelství „donuceno“ vydat dodatek k této informaci a to v návaznosti na rozhodnutí NSS, který nesdílel stejný názor na aplikaci přechodných ustanovení jako Generální finanční ředitelství. V důsledku toho bylo uzavřeno, že provést opravu výše DPH může plátce podle § 44 zákona o DPH až u pohledávek ze zdanitelných plnění uskutečněných po 1. dubnu 2011.

Další vývoj v této oblasti se očekává v roce 2015 a to v návaznosti na nedávné rozhodnutí NSS.

V daném rozsudku byl předmětem sporu především doslovný výklad ustanovení § 44 odst. 1 zákona o DPH, který zní následovně:

„Plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň a jehož pohledávka, která vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku z tohoto plnění, doposud nezanikla (dále jen "věřitel"), je oprávněn provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky …“.

Doposud veřejností chápaný a aplikovaný výklad znění tohoto ustanovení byl, že dodavatel (plátce daně) je oprávněn provést opravu výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení a to za předpokladu, že tato oprava bude provedena u pohledávek, které vznikly v období, které předcházelo období šesti měsíců počítaného do dne, kdy bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Jinými slovy na pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení, které vznikly v časovém období šesti a méně měsíců ode dne, kdy bylo rozhodnuto o úpadku, nebylo možno aplikovat ustanovení § 44 zákona o DPH.

Nicméně jak jsme se již několikrát přesvědčili, správní praxe nemusí být vždy zcela v souladu s názorem NSS. Dle názoru NSS bylo záměrem zákonodárce umožnit dodavateli opravit výši daně pouze u pohledávek, které vznikly ve lhůtě do šesti měsíců, nikoliv u pohledávek starších.

V návaznosti na nedávné rozhodnutí NSS očekáváme, že Generální finanční ředitelství v dohledné době na tento vývoj zareaguje.

Pro lepší porozumění dané situace níže uvádíme dvě časové osy, které znázorňují možnosti plátce daně provést opravu výše daně z přidané hodnoty z pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení před rozhodnutím NSS (níže jako „a) varianta“) a poté (níže jako „b) varianta“).


V případě, že jste se setkali s opravou výše DPH z pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, kde by výše uvedené rozhodnutí NSS mohlo mít na Váši konkrétní situaci dopad, neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

Rádi Vám pomůžeme posoudit Vaši situaci a navrhnout případný postup dalšího řešení.