GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Martina Šumavská | Tatiana Rabinovich | 26. Září 2023

Novela zákoníku práce: přehled nejdůležitějších novinek

Sdílet článek:

Dne 19. 9. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 281/2023 Sb. novelizující zákoník práce. Převážná část novely nabude účinnosti již 1. 10. 2023, přičemž některá ustanovení o dovolené zaměstnanců vykonávajících práci na základě dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) a dohody o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) nabudou účinnosti 1. 1. 2024. Níže shrnujeme ty nejzásadnější změny, které novela přináší.

 ZMĚNY V OBLASTI HOME OFFICE (PRÁCE NA DÁLKU)

 • Práce na dálku bude nově možná zásadně jen na základě písemně uzavřené dohody o práci na dálku (s výjimkou práce na dálku nařízené zaměstnavatelem na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci). Dohodu o práci na dálku bude nutné dodatečně uzavřít se všemi zaměstnanci, kteří už na dálku pracují, a to ve lhůtě do 1. 11. 2023; nesplnění této povinnosti je přestupkem, za který může být vyměřena pokuta až 300 000 Kč.
 • Dohodu o práci na dálku lze vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 15 dní, nesjednají-li si strany odlišnou délku výpovědní doby. Strany si mohou v dohodě rovněž sjednat, že závazek z této dohody nemůže ani jedna ze smluvních stran vypovědět, což lze využít zejm. v případě záměru smluvních stran, aby zaměstnanec pracoval na dálku po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu.
 • U zaměstnanců vykonávajících práci na základě pracovní smlouvy (na dobu určitou či neurčitou) (dále jen „PP“) je zavedena tzv. opt-out povinnost hradit náklady spojené s prací na dálku. U zaměstnanců na DPP a DPČ je tato povinnost pouze opt-in. Nedohodnou-li se strany jinak, dopadá na zaměstnavatele obecná povinnost hradit náklady spojené s prací na dálku, jejichž vznik zaměstnanec zaměstnavateli prokáže. Alternativně lze sjednat v dohodě o práci na dálku nebo stanovit ve vnitřním předpise, že zaměstnanci bude jako náhrada nákladů spojených s home-office náležet paušální částka. Minimální výši paušální částky stanoví vyhláška MPSV a dle stávajícího návrhu vyhlášky má činit 4,60 Kč na hodinu.
 • Zaměstnavatel a zaměstnanec se v dohodě o práci na dálku mohou dohodnout, že si zaměstnanec za sjednaných podmínek bude rozvrhovat práci sám. Maximální délka směny však nesmí přesáhnout 12 hodin.
 • Novela zohledňuje některá specifika práce na dálku v situaci, kdy si zaměstnanec rozvrhuje práci sám. Takovému zaměstnanci např. nebude příslušet náhrada mzdy nebo platu při jiných důležitých osobních překážkách v práci. Pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu nebo odměny z DPP či DPČ a čerpání dovolené zaměstnanců, kteří si rozvrhují práci sami, se však uplatní rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel povinen předem určit.

ZMĚNY V OBLASTI DPP/DPČ

 • Zaměstnavatel bude mít povinnost rozvrhnout pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo jeho změnou zaměstnance pracující na základě dohod nejpozději tři dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena (pokud se zaměstnavatel nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení).
 • Zaměstnanci pracující na základě dohod budou mít právo na čerpání všech překážek v práci a na dovolenou. Náhrada odměny z dohody po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci a překážek v práci z důvodu obecného zájmu však těmto zaměstnancům přísluší pouze v případě, že tak stanoví dohoda nebo vnitřní předpis. Pro účely výpočtu dovolené se vychází z délky týdenní pracovní doby 20 hodin týdně.
 • Uplatní se informační povinnost zaměstnavatele o obsahu právního vztahu založeného dohodami, a to obdobně, jako tomu je v současné době v případě pracovního poměru.
 • Zaměstnanci pracující na základě dohod budou mít právo písemně požádat o zaměstnání v pracovním poměru, pokud jejich právní vztahy na základě DPP nebo DPČ v souhrnu u zaměstnavatele za období předchozích 12 měsíců trvaly nejméně 180 dní. Zaměstnavatel bude povinen poskytnout zaměstnanci odůvodněnou písemnou odpověď nejpozději do jednoho měsíce.
 • Zaměstnavatel bude mít povinnost bez zbytečného odkladu písemně informovat zaměstnance o důvodech výpovědi DPP a DPČ, pokud zaměstnanec bude mít za to, že mu výpověď byla dána kvůli uplatnění některých jeho práv vyplývajících ze zákoníku práce, a ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi zaměstnavatele písemně požádá o odůvodnění výpovědi.
 • Zaměstnavatel bude mít povinnost zaměstnancům pracujícím na základě dohod poskytnout náhradní volno za práci ve svátek a příplatek za práci v sobotu a v neděli, noční práci a práci ve ztíženém pracovním prostředí.

ZMĚNY V OBLASTI INFORMAČNÍ POVINNOSTI

 • Novela významně rozšiřuje informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnancům v PP či právním vztahu založeném DPP nebo DPČ. Zaměstnavatel je nově povinen informovat zaměstnance např. o době trvání a podmínkách zkušební doby, způsobu rozvržení pracovní doby a rozsahu práce přesčas, povinném postupu zaměstnavatele a zaměstnance při rozvázání pracovněprávního vztahu, a jiných náležitostech pracovněprávního vztahu. Rozšířenou informační povinnost bude potřeba splnit i vůči stávajícímu zaměstnanci, který o to požádá.
 • Zaměstnavatel je povinen zaměstnance informovat výhradně písemně a uschovat doklad o poskytnuté informaci. Informační povinnost může být plněna i elektronicky, ale takovým způsobem, aby si ji zaměstnanec mohl uložit a vytisknout.
 • Zkracuje se lhůta pro splnění informační povinnosti z jednoho měsíce na 7 dní (a to i dodatečně vůči stávajícím zaměstnancům). Změny je zaměstnavatel zaměstnanci povinen oznámit bezodkladně, nejpozději v den účinnosti, nejedná-li se o změny kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu, pro které se použije stávající právní úprava o jejich změnách (lhůta 15 dnů).
 • Rozšíří se informační povinnost k zaměstnancům (PP, DPP i DPČ) vysílaným k výkonu práce do zahraničí, pokud vyslání přesahuje čtyři po sobě jdoucí týdny, o podmínkách výkonu práce v zahraničí.

ZMĚNY V OBLASTI WORK-LIFE BALANCE

 • Zaměstnavateli se ukládá povinnost zaměstnanci poskytnout nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích; pro mladistvého zaměstnance alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Z upřesněné právní úpravy bude tak nyní patrné, že rozhodujícím kritériem pro poskytování nepřetržitého odpočinku je cyklus 24 hodin po sobě jdoucích, nikoliv celková doba mezi směnami.
 • Novela zdůrazňuje povinnost zaměstnavatele skutečně poskytnout nepřetržitý denní odpočinek i nepřetržitý týdenní odpočinek, nikoliv pouze rozvrhnout pracovní dobu tak, aby čerpání takového odpočinku umožňovala.
 • Zaměstnavatel je povinen písemně odůvodnit zamítnutí žádosti o umožnění výkonu práce na dálku písemně podané osobou, která je těhotná, pečuje o dítě mladší 9 let, nebo převážně sama dlouhodobě pečuje o osobu závislou na pomoci jiné osoby v II., III., nebo IV. stupni závislosti.
 • Pokud osoba, která je těhotná, pečuje o dítě mladší 15 let, nebo převážně sama dlouhodobě pečuje o osobu závislou na pomoci jiné osoby v II., III., nebo IV. stupni závislosti, písemně požádá o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní nebo kratší pracovní doby, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět, ledaže by mu v tom bránily vážné provozní důvody. V případě odmítnutí takové žádosti nebo odmítnutí písemné žádosti o (částečné) obnovení rozsahu původní týdenní pracovní doby je zaměstnavatel povinen to písemně odůvodnit.
 • Žádost o rodičovskou dovolenou musí být písemná, zaměstnanec ji podává alespoň 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou, nebrání-li mu v tom vážné důvody. Žádost musí obsahovat dobu trvání rodičovské dovolené a lze ji podávat i opakovaně.

ZMĚNY V OBLASTI DORUČOVÁNÍ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM A ZAMĚSTNANCEM

 • Zjednodušuje se možnost elektronického doručování a doručování do datové schránky u důležitých jednostranných písemností.
 • U elektronického doručování zaměstnanci platí, že zaměstnavatel musí mít zaměstnancův písemný souhlas k takovému doručování učiněný v samostatném písemném prohlášení obsahujícím soukromou elektronickou adresu zaměstnance. Zavádí se fikce doručení ve lhůtě 15 dnů. Zaměstnanec musí být před učiněním prohlášení písemně poučen o podmínkách doručování.
 • U doručování do datové schránky platí, že jsou zaměstnavatel i zaměstnanec oprávněni si vzájemně doručovat písemnosti do datové schránky, a to vždy, pokud si ji druhá strana pro takové doručování neznepřístupnila.
 • Za splnění určitých podmínek je možné i uzavření PP, DPP, DPČ nebo jejich změny prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Nevyžaduje se uznávaný elektronický podpis. Daný dokument musí být zaměstnavatelem zaslán na soukromou elektronickou adresu zaměstnance. Zaměstnanec může od takto uzavřeného dokumentu písemně odstoupit do 7 dnů od doručení, pokud již nezačal s plněním, resp. výkonem práce.

Budete-li potřebovat s implementací změn pomoci, neváhejte kontaktovat náš expertní pracovněprávní tým.

Autor: Martina Šumavská, Tatiana Rabinovich