GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 19. Září 2011

Novela zákona o daních z nemovitostí vyšla ve Sb.

Sdílet článek:

Jak jsme Vás již informovali v jednom z našich předchozích vydání FM, vláda již od loňského roku chystala novelu zákona o dani z nemovitostí v oblasti tzv. plošných staveb. Celá legislativní anabáze byla konečně završena a 19. července 2011 vyšla dlouho očekávaná novela ve Sbírce zákonů pod č. 212/2011. Novela vstoupí v účinnost 1. ledna 2012. Novela má za cíl odstranit výkladové nejasnosti a zdroje sporů mezi daňovou správou a poplatníky daně z nemovitostí v oblasti plošných staveb, respektive zpevněných ploch pozemků (např. stavby komunikací, parkovišť, manipulačních ploch apod.), kdy často docházelo k tomu, že správce daně požadoval plošné stavby zdanit jako stavby, zatímco vlastník je zdaňoval jako nezastavěné pozemky s nižší sazbou daně.

Novela obsahuje úpravu, podle které by plošné stavby byly nadále pouze předmětem daně z pozemků (výslovně se uvádí, že stavby zpevněných ploch pozemků nejsou předmětem daně ze staveb). Nově se zde definuje pojem zpevněná plocha pozemku, stanoví se postup pro případ, kdy je zpevněná plocha pozemku používána pro více druhů podnikatelské činnosti a stanoví se sazby daně pro zpevněnou plochu pozemku.

Pro účely zákona o dani z nemovitostí se zpevněnou plochou pozemku bude rozumět pozemek, nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou (podle stavebního zákona) bez svislé nosné konstrukce.

Zpevněné plochy pozemků budou zdaněny nově zavedenou sazbou daně z pozemků ve výši:

  • 1 Kč/m2v případě, že zpevněná plocha pozemku je využívána pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství,
  • 5 Kč/m2v případě, že zpevněná plocha pozemku je využívána pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost.

Výše uvedené sazby se týkají pouze zpevněných ploch používaných k podnikání. Pokud zpevněná plocha pozemků není používána k podnikání, uplatní se sazba daně z pozemku ve výši podle druhu pozemku.

Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým podnikatelským činnostem a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým činnostem, použije se sazba daně platná pro použití zpevněné plochy pro ostatní podnikatelskou činnost (5 Kč/m2).

V případě jakýchkoliv dotazů či hlubšího zájmu o tuto problematiku se na nás prosím obraťte.