GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Března 2016

Návrh novely zákona o DPH v souvislosti s vyloučením a prominutím pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Sdílet článek:

Dne 9. března 2016 proběhlo v poslanecké sněmovně první čtení návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu (sněmovní tisk č. 717).

Předpokládaný den nabytí účinnosti je 1. květen 2016.

Součástí tohoto sněmovního tisku je nicméně mnohem očekávanější návrh novely zákona o DPH, která vymezuje, za jakých okolností a podmínek bude možné vyloučit či prominout pokutu za opožděné podání kontrolního hlášení.

První možností bude tzv. „vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení“.

Tento postup bude vycházet automaticky ze zákona o DPH a to pouze v případě, kdy plátce daně podá kontrolní hlášení opožděně, avšak aniž by byl vyzván správcem daně (jedná se o pokutu ve výši 1 000 Kč dle ustanovení § 101h odst. 1, písm. a). K prominutí této pokuty není nutné podávat správci daně žádost o prominutí.

Upozorňujeme na skutečnost, že tento postup bude možné použít pouze jednou za kalendářní rok u každého plátce daně.

Druhou možností bude tzv. „prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení“.

Tento postup bude možné aplikovat pouze v případě podání žádosti, kde plátce daně uvede důvody pro nepodání kontrolního hlášení, které lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit (jedná se o pokuty ve výši 10 000 Kč,
30 000 Kč a 50 000 Kč dle ustanovení § 101h odst. 1, písm. b, c, d).

Na základě důvodové zprávy lze považovat za ospravedlnitelné důvody výjimečné případy, které jsou z lidského hlediska omluvitelné a z hlediska materiálního představují prohřešek pramenící z existence určitých objektivních překážek.

Předpokládáme, že správce daně zveřejní k možnosti podání žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dodatečné informace a to v okamžiku, kdy tento návrh novely zákona o DPH nabyde účinnosti.