GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Dvořák | 23. Března 2023

Nadcházející výzvy Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Sdílet článek:

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje do konce měsíce vyhlášení nových výzev v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, které budou zaměřené na podporu podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím nákupu poradenských služeb na podporu zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků.

OP TAK: Poradenství – výzva I.

Co je cílem výzvy?

Výzva je zaměřená na podporu podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím nákupu poradenských služeb.

Kdy je možné podávat žádosti o podporu?

Vyhlášení výzvy je avizováno na 27. března 2023 a příjem žádostí by měl být zahájen 17. dubna 2023.

Jaké jsou podporované aktivity?

Dotace bude poskytována na nákup služeb poradců, expertů a znalců s cílem:

  • získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl,
  • zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků.

Kdo může žádat o dotaci?

Příjemci dotace mohou být malé a střední subjekty podnikající v České republice.

Jaká je forma a výše podpory?

Celková alokace výzvy je 80 mil. Kč. Informace o minimální výši dotace a způsob financování budou zveřejněny spolu s vyhlášením výzvy. Ze zkušeností z předešlých výzev lze předpokládat míru podpory až 50 % a výši dotace až 1 mil. Kč na jeden projekt.

OP TAK: Virtuální podnik – výzva I.

Co je cílem výzvy?

Cílem výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které podniku pomohou v jeho digitalizaci. Podpora je tedy zaměřena na investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především software a hardware vedoucí k automatizaci, digitalizaci dat anebo efektivnějšímu propojení a řízení firemních procesů.

Kdy je možné podávat žádosti o podporu?

Vyhlášení výzvy je avizováno na 30.3.2023. Termíny zahájení a ukončení příjmu žádostí budou upřesněny spolu s vyhlášením výzvy.

Jaké jsou podporované aktivity?

Podrobný přehled podporovaných aktivit bude zveřejněn spolu s výzvou. V předešlé výzvě vyhlášené v rámci Národního plánu obnovy byla dotace poskytována na takové aktivity jejichž hlavní náplní byly investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů):

  • podpora digitální transformace firmy,
  • logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie,
  • vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě),
  • kybernetická bezpečnost,
  • jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov,
  • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborech,
  • vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Kdo může žádat o dotaci?

Oprávněnými žadateli budou malé a střední podniky.

Jaká je forma a výše podpory?

Podpora bude poskytována v režimu de minimis. Konkrétní výše podpory bude zveřejněna spolu s výzvou.

____________________________________________________________________________________________________

Společnost Grant Thornton Advisory uplatňuje v oblasti dotačního poradenství komplexní a systémový přístup. Řešíme řízení portfolia projektů z pohledu možných dotačních příležitostí.

Dotační analýza

Na začátku vždy stojí důkladný dotační screening, který vůči sobě porovná portfolio možných projektů klienta s aktuálními i očekávanými možnostmi financování. Analýza se zaměřuje na české i evropské dotační programy, stejně tak i na jiné druhy financování (např. úvěry). Analýza je řešena agilním přístupem, kdy jsou v mezičase pořádány workshopy s klientem, kde jsou diskutovány možnosti i případné alternativy, jak k projektům přistoupit.

Konzultace a monitoring

Dotační analýza stanoví potenciální projekty, priority a akční kroky. Následné konzultace a monitoring dle stanovených akčních kroků budou řešeny operativně formou měsíčních výkazů dle potřeb a harmonogramu projektů a dotačních výzev.

Podání žádosti

V okamžiku rozhodnutí pro podání žádostí daného projektu zajistíme kompletní přípravu žádosti včetně příloh, komunikaci s poskytovatelem a definujeme potřebnou součinnost ze strany klienta (např. příprava projektové dokumentace, povolení, energetických posudků apod.).

Administrace dotace

V případě úspěšné žádosti nabízíme také služby dotační administrace v průběhu projektu. Přípravu žádostí o změnu, žádostí o platbu, zpráv o realizaci, komunikaci s poskytovatelem a po ukončení projektu i zpráv o udržitelnosti.

Všechny podpořené projekty je nutné také řešit z pohledu veřejných zakázek. V případě potřeby je možno zajistit i podporu v této oblasti.

V případě zájmu o informace o dotacích nebo přípravu a podání projektových žádostí jsme vám k dispozici.

Kontaktujte prosím Jiří Dvořák, Senior Manager | Advisory, Infrastructure, jiri.dvorak@cz.gt.com.

Autor: Jiří Dvořák