GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 7. Ledna 2016

Kontrolní hlášení a 5-denní lhůta pro odstranění pochybností

Sdílet článek:

Kontrolní hlášení je povinnost, která od počátku nového roku začne trápit jak společnosti, tak individuální podnikatele, kteří jsou plátci DPH. Nová povinnost se podle odhadů dotkne cca 550 tisíc subjektů. A aby toho nebylo málo, musí všichni plátci podávat daňové přiznání od Nového roku elektronicky, neboť dosud existující výjimka pro fyzické osoby je s účinností od letošního roku zrušena.

O kontrolním hlášení samotném toho bylo do konce minulého roku již napsáno spoustu, zejména pak na téma náplně formuláře kontrolního hlášení a sankcí, které mnoho daňových specialistů považuje za minimálně nepřiměřené. 

I když plátcům dělá v současné době velkou hlavu zejména správná náplň formuláře, nelze odhlédnout ani od „procesních“ problémů, které jsou s tímto novým daňovým tvrzením spojeny. Procesně problematické okruhy lze shrnout do následujících bodů:

  1. 5-denní lhůta pro odstranění pochybností správce daně, kdy se do jejího běhu počítá každý kalendářní den (nikoliv tedy pouze ty pracovní)
  2. Doručování výzev na emailovou adresu plátcům, kteří nemají zřízenou datovou schránku
  3. Ústavní konformita sankcí:
    1. 10 tis. Kč pokud plátce nepodá kontrolní hlášení v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván; a 
    2. 30 tis. Kč pokud plátce nepodá kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení
  4. Určení počátku běhu lhůty pro stanovení daně u plátců, kteří podávají daňové přiznání kvartálně, ale kontrolní hlášení musí v případě uskutečnění zdanitelného plnění s místem uskutečnění v tuzemsku (nebo přijetí úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění) podávat měsíčně

Ad 1: 5- denní lhůta

Pokud bude mít správce daně pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v kontrolním hlášení, vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil. Výzva je zasílána elektronicky do datových schránek nebo na emailové adresy těm plátcům, kteří datovou schránku nemají zřízenu. Lhůtu pro opravu nebo potvrzení údajů zákon stanovil na 5 kalendářních dnů. I když je možno dané ustanovení zákona o DPH považovat za nesouladné s § 32, odst. 2 daňového řádu, které stanoví, že:

„Lhůtu kratší než 8 dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.“ 

nezbývá plátcům DPH nic jiného než se s ustanovením v praxi nějak „vyrovnat“. 

Potíž nastává zejména s ohledem na možnou kumulaci svátků (jako jsou například 5. a 6. července nebo Velikonoce, kdy bude nově Velký pátek také považován za státní svátek), kdy plátcům nezbývá pro efektivní řešení situace moc prostoru. Problémy mohou nastat i u externích dodavatelů služeb daňového poradenství, kteří v 5 denní lhůtě nebudou schopni získat od svých klientů relevantní data. 

Pokud plátce DPH na výzvu správce daně v 5 dnech nereaguje podáním následného kontrolního hlášení, bude mu automaticky udělena pokuta ve výši 30 tis. Kč.

V případě řešení těchto situací pro Vás proto máme několik praktických rad:

  1. Pokud máte zřízenou datovou schránku, zpřístupněte jí radši většímu počtu osob a pověřte je pravidelnou pečlivou kontrolou. Zamezíte tak situacím, kdy můžete lhůtu marně promeškat. Výzva zaslaná správce daně se totiž v případě datových schránek považuje za doručenou momentem otevření datové schránky nebo po uplynutí 10 denní lhůty po jejím zaslání pokud schránka otevřena nebude.
  2. Pokud datovou schránku nemáte, pak vám správce daně bude zasílat výzvu na email uvedený ve formuláři ke kontrolnímu hlášení. Za den doručení se v tomto případě považuje den, kdy je výzva odeslána ze serveru správce daně. Z uvedeného ze zřejmé, že jste oproti plátcům, kteří mají zřízenou datovou schránku v nevýhodě. Naše praktická rada tedy zní – zřiďte si datovou schránku. Zjednoduší a zrychlí vám to komunikaci i vůči ostatním úřadům.

Lze předpokládat, že v praxi budou existovat i případy, kdy na výzvu správce daně nebude možno reagovat čistě z důvodu absence těch správných údajů. Tato situace je z procesního pohledu trochu komplikovanější, nicméně i tu umíme vyřešit. Pokud u vás tedy nastane, neváhejte se obrátit na kontakty uvedené níže.

Více detailů k bodům 2.-4. naleznete v  dalším vydání našeho newsletteru.