GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 6. Června 2011

Jak na opravy DPH od 1. dubna 2011? - 2. část

Sdílet článek:

Minulý článek „Jak na opravy DPH od 1. dubna 2011? – 1. část" publikovaný ve Finančním managementu č. 5 byl věnován režimu oprav základu daně a výše daně podle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“ nebo „ZDPH“). Cílem tohoto článku je upozornit na hlavní změny, ke kterým došlo přijetím novely zákona o dani z přidané hodnoty účinné k 1. 4. 2011, u případů oprav DPH, u kterých se postupovalo do 31. 3. 2011 v režimu § 49 ZDPH.

§ 49 zákona o dani z přidané hodnoty umožňoval plátcům opravu výše daně v případech, kdy uplatnili DPH jinak, než zákon o DPH stanovil, a zvýšili tím svou daňovou povinnost. V zásadě se jednalo o situace, kdy např. plátce chybně uplatnil základní sazbu daně místo snížené sazby nebo chybně určil místo zdanitelného plnění a předmět plnění chybně zatížil DPH atp. Nově od 1. 4. 2011 lze v těchto případech oprav postupovat v režimu ustanovení § 43 ZDPH účinného od 1. 4. 2011. Vzniká tedy otázka, k jakým změnám u takových případů došlo od 1. 4. 2011? Změny budou posouzeny z hledisek dokladu, kdy a do jakého přiznání oprava bude uvedena.

Shrnutí postupu provedení opravy dle znění zákona o DPH platného do 31. 3. 2011

Plátce měl povinnost vystavit opravný daňový doklad v těch případech, pokud měl povinnost vystavit daňový doklad u opravovaného plnění (podle § 26 odst. 1 ZDPH nebo viz předchozí článek) nebo pokud daňový doklad vystavil. Náležitosti opravného daňového dokladu byly specifikovány v § 50 ZDPH, zejména opravný daňový doklad musel obsahovat původní i nové hodnoty základu daně (ten je vždy stejný) a DPH.  

Oprava výše daně se považovala za samostatné zdanitelné plnění (tedy oprava mohla vstupovat do řádného daňového přiznání). Kdy se oprava do řádného daňového přiznání uvedla, záleželo na statusu odběratele. Pokud se jednalo o neplátce, pak se oprava vstoupila do daňového přiznání ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava provedena. Pokud se jednalo o plátce nebo osobu identifikovanou k dani, oprava mohla být provedena až dnem doručení opravného daňového dokladu. Následující tabulka přehledně shrnuje výše uvedené:

Pro koho je oprava prováděna?

Doklad dle zákona o DPH?

Kdy se oprava uvede v přiznání k DPH?

V jakém přiznání k DPH?

Neplátce

opravný daňový doklad pokud byl vystaven daňový doklad

ve zdaňovacím období, ve kterém oprava byla provedena

řádné daňové přiznání

plátce

(popř. osoba identifikovaná k dani)

opravný daňový doklad

ve zdaňovacím období, ve kterém opravný daňový doklad byl doručen

řádné daňové přiznání

Odběratel - plátce, který opravný daňový doklad obdržel, měl povinnost podle § 77 odst. 4 ZDPH ve znění do 31.3.2011 provést opravu odpočtu DPH ve zdaňovacím období, ve kterém tento doklad obdržel.

Shrnutí postupu provedení opravy dle nového znění zákona o DPH

Stejně jako v úpravě do 31. 3. 2011 se oprava provádí opravným daňovým dokladem. Opravný daňový doklad má však od 1. 4. 2011 již nové náležitosti dané § 45 odst. 1 ZDPH. Novými náležitostmi jsou důvod opravy a rozdíly mezi opraveným a původním základem daně, mezi opravenou a původní daní a mezi opravenou a původní úplatou. Náležitosti odpovídající původnímu daňovému dokladu zůstávají zachovány.

Nově od 1. 4. 2011 se již oprava výše daně nepovažuje za samostatné zdanitelné plnění a vždy se provádí dodatečným daňovým přiznáním ve lhůtě podle § 141 odst. 2 daňového řádu (vrací se do zdaňovacího období, ve kterém se původní plnění uskutečnilo). Stejně jako v předchozí úpravě je nutno rozlišovat status odběratele. Zatímco opravu výše daně pro neplátce lze provést ihned, tak v případě opravy pro plátce či osobu identifikovanou k dani se musí čekat na doručení opravného daňového dokladu. Následující tabulka přehledně shrnuje výše uvedené:

Pro koho je oprava prováděna?

Doklad dle zákona o DPH?

Kdy se oprava uvede v přiznání k DPH?

V jakém přiznání k DPH?

Neplátce

opravný daňový doklad pokud byl vystaven daňový doklad

nejdříve dnem, kdy byla oprava provedena

dodatečné daňové přiznání

Plátce

(popř. osoba identifikovaná k dani)

opravný daňový doklad

nejdříve dnem doručení opravného daňového dokladu lze podat přiznání.

dodatečné daňové přiznání

Na rozdíl od úpravy do 31. 3. 2011 nemůže odběratel-plátce provést opravu odpočtu DPH v řádném daňovém přiznání ve zdaňovacím období, ve kterém přijal opravný daňový doklad, ale „vrací“ se do původního zdaňovacího období dodatečným daňovým přiznáním.

Shrnutí změn

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty účinnou k 1. 4. 2011 došlo ke změně procesu provedení oprav původně spadajících pod § 49 ZDPH platného do 31. 3. 2011. Tyto opravy se již nepovažují za samostatná zdanitelná plnění a provádí se dodatečným daňovým přiznáním. Dále došlo ke změně náležitostí opravného daňového dokladu. Kdy vzniká povinnost vystavit opravný daňový doklad a stejně jako pravidla pro užití sazeb DPH a měnových kurzů, zůstává stejná jako v úpravě do 31. 3. 2011.

§ 49 ZDPH nebo nově § 43 ZDPH od 1. 4. 2011 řeší pouze případy oprav výše daně, kdy je daň snižována. Proto závěrem pro úplnost ještě pár stručných poznámek o opačných případech, tedy kdy je opravou daň zvyšována. Jedná se např. o případy, kdy plátce osvobodí plnění, u kterého měl uplatnit základní sazbu DPH.

V těchto případech se postupuje podle daňového řádu. Proto dobrou zprávou je, že novelou zákona o DPH zde nedošlo ke změně. Jak to tedy je? Oprava se provede v dodatečném daňovém přiznání ve lhůtě podle § 141 odst. 1 daňového řádu. Forma dokladu, kterým se oprava provede, však není zákonem o DPH stanovena. Tento doklad by měl být takový, aby naplnil cíl opravy (např. lze zvolit i doklad s podobnými náležitostmi jako opravný daňový doklad). Následující tabulka přehledně shrnuje výše uvedené:

Pro koho je oprava prováděna?

Doklad dle zákona o DPH?

Kdy se oprava uvede v přiznání k DPH?

V jakém přiznání k DPH?

Neplátce

forma dokladu není v ZDPH specifikována.

v dotčených původních zdaňovacích obdobích

dodatečné daňové přiznání

plátce

(popř. osoba identifikovaná k dani)

forma dokladu není v ZDPH specifikována.

v dotčených původních zdaňovacích obdobích

dodatečné daňové přiznání

V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici a rádi Vám podáme podrobnější informace.