GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 1. Dubna 2012

Dohody o provedení práce od 1.1.2012

Sdílet článek:

Zákoník práce

Zaměstnanci mohou na základě dohody o provedení práce konat práci u jednoho zaměstnavatele až do rozsahu 300 hodin ročně. Od 1.1.2012 musí být vždy u dohody o provedení práce uvedena doba, na kterou se uzavírá a také rozvržení pracovní doby pro účely náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel je povinen vystavit při skončení dohody o provedení práce potvrzení o zaměstnání.

Sociální zabezpečení

Pro zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce platí jiné podmínky pro účast na nemocenském pojištění než pro ostatní zaměstnance. Podmínkou účasti v kalendářním roce je zúčtovaný příjem vyšší než 10.000 Kč, v tomto případě zaměstnanec i zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnavatel plní oznamovací povinnost. Při dočasné pracovní neschopnosti těmto zaměstnancům náleží náhrada mzdy v období prvních 21 kalendářních dnů.

Vykonává-li zaměstnanec v kalendářním měsíci u stejného zaměstnavatele více zaměstnání na základě dohod o provedení práce, zúčtované odměny z těchto dohod o provedení práce se sečtou, a pokud činí více než 10.000 Kč, je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění v takovém měsíci po dobu trvání všech dohod o provedení práce.

Odměny zúčtované po skončení zaměstnání se pro účast na nemocenském pojištění započítávají do posledního měsíce trvání dohody o provedení práce.

Veřejné zdravotní pojištění

Od 1.1.2012 platí, že dle ustanovení § 5 písm. a) bodu 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění se pro účely zdravotního pojištění považuje za zaměstnance osoba činná na základě dohody o provedení práce, která dosáhla v kalendářním měsíci příjmu vyššího než 10.000 Kč. Při splnění této podmínky zaměstnavatel přihlašuje a následně odhlašuje tohoto zaměstnance u příslušné zdravotní pojišťovny podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona a stanoveným způsobem za něj odvádí pojistné ve výši 13,5 %.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění na rozdíl od právní úpravy dané zákonem o nemocenském pojištění neobsahuje ustanovení o sčítání příjmů plynoucích z dohod o provedení práce. K případu odvodu zdravotního pojištění při souběhu více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele zaslalo Ministerstvo zdravotnictví na zdravotní pojišťovny metodický pokyn, podle něhož se v jednom kalendářním měsíci pro účely určení zaměstnání v systému zdravotního pojištění a pro zjištění dosažení započitatelného příjmu jednotlivé příjmy nesčítají. Tzn., že se výše dosaženého příjmu u každé z dohod o provedení práce posuzuje samostatně.

Příjmy zúčtované po skončení zaměstnání se posuzují společně s příjmem získaným v posledním kalendářním měsíci výkonu činnosti na základě dohody o provedení práce. Zaměstnavatel musí v tomto případě rozlišovat, zda se příjem vztahuje k dohodě o provedení práce, která dříve založila/nezaložila účast na zdravotním pojištění a s případným odvodem pojistného provést přihlášení a následně odhlášení zaměstnance u zdravotní pojišťovny.

Následující tabulka uvádí několik příkladů:

DPP

leden
2012

únor
2012

březen
2012

doplatek
v květnu 2012

Odměna I.

11 000

7 000

7 000

4 000

Odměna II.

1 000

3 000

10 000

-

Zdravotní
pojištění

Odvod pojistného

ANO /
VZ 11 000

NE

NE

ANO /
VZ 11 000

Oznamovací povinnost

ANO

NE

NE

ANO/
k březnu

Sociální
pojištění

Odvod pojistného

ANO / 
VZ 12 000

NE

ANO /
VZ 17 000

ANO

Oznamovací povinnost

ANO

NE

ANO

již splněna

VZ – vyměřovací základ
DPP-dohoda o provedení práce

V případě Vašeho bližšího zájmu o tuto problematiku jsme připraveni Vám poskytnout naše poradenské služby.