GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 9. Května 2014

Daňové zatížení v Holandsku 2013 - 2014 - 2. část

Sdílet článek:

V předchozí části našeho článku jsme vás seznámili se základními principy fungování daňového systému v Holandsku a několika základními daněmi (daň z příjmů, srážková daň a DPH). V dnešním pokračování bychom se chtěli zaměřit na ostatní daně a speciální daňové režimy a pravidla.

Ostatní daně

Daň z kapitálu. Tato daň byla v Holandsku zrušena.

Daň z nemovitostí. Výše této daně je odvislá od předpisů jednotlivých území státu (municipalit), která stanoví jak hodnotu, tak sazbu daně nemovitosti, která se na daném území nachází. Platí se ročně. Sazba daně je dále rozdílná pro soukromé a komerční objekty.

Daň z převodu nemovitostí. Pořízení nemovitosti je v Holandsku zatíženo 6 % (popř. 2 % ve specifických případech) z tržní hodnoty nemovitosti nebo její prodejní ceny (vyšší z nich). Zpozornět by měl převodce i v případě, kdy prodává podíl na společnosti, jejíž aktiva tvoří z 50 a více procent nemovitost umístněná v Holandsku. Takovýto převod může za určitých podmínek rovněž podléhat dani z převodu nemovitostí.

Dědická a darovací daň. Tato daň se vypočítává z celkové hodnoty dědictví nebo daru. Skládá se z několika zdaňovacích skupin. Sazba daně se pohybuje od 5 do 63%.

Způsob zdanění – na úrovni fyzických osob

Pojem „rezident" není definován v Zákoně o dani z příjmů a to, zda je jedinec považován za rezidenta nebo nerezidenta, je stanoveno případ od případu. Rezidenti zdaňují svoje celkové hrubé příjmy z tuzemských i zahraničních zdrojů. U nerezidentů vlastnících jmění v Holandsku jsou předmětem daně z příjmů příjmy vygenerované z majetku nebo z kapitálové účasti v holandské společnosti, až na výjimečné případy podléhající účinnosti příslušné SZDZ. Sazba daně z příjmů fyzických osob je rozdílná pro různé druhy příjmů. Příjmy podle druhů se rozdělují do 3 „boxů". Sazba daně u tzv. 1. boxu (zejména zdanění mezd) je progresivní s maximální výší do 52 %.

CFC (Controlled Foreign Company) režim (předpisy týkající se ovládaných zahraničních společností)

Holandsko nemá klasický systém kontroly zahraniční společnosti, ale vyžaduje po daňových poplatnících, aby pro daňové účely každoročně přecenili hodnoty svých podílů v některých málo zdaněných dceřiných společnostech sídlících v daňových rájích. Toto pravidlo přeceňování tedy slouží podobnému účelu jako režim kontroly zahraniční společnosti, ale daně se vybírají ze zvýšení hodnoty dceřiné společnosti a ne ze zisku dceřiné společnosti.

Pravidla proti neoprávněnému snižování daně (Anti Avoidance Rules)

V Holandsku jsou zavedena následující pravidla:

Transferové ceny. Holandský daňový systém obsahuje v zákoně o daních z příjmů pravidlo tzv. obvyklé ceny a požadavek na specifickou dokumentaci transferových cen.
Pravidlo nízké kapitalizace bylo s platností od 1. ledna 2013 zrušeno. Na základě nových pravidel nejsou od daně odpočitatelné úroky z půjček a související náklady přesahující zákonem stanovený limit.Výše uvedené pravidlo se netýká společností, které mají úvěry určené k rozšíření svých obchodních aktivit.
Holandsko nemá zákonem stanovené pravidlo zneužití práva (fraus legis). Nicméně úředníci finančních úřadů vycházejí při snaze zabránit neoprávněnému snižování daní z obecného pravidla, které se vyvinulo ze soudních rozhodnutí.

Ostatní specifické výhody/nevýhody

Skupinová registrace

V Nizozemí je možné skupinové zdanění. Od 1. 1. 2003 je účinná nová právní úprava ohledně skupinového zdanění. Na základě společné žádosti může být při splnění zákonných podmínek pro účely zdanění mateřská společnost spolu s dceřinou společností (dceřinými společnostmi) považována za jednu entitu. Veškerý majetek a závazky jsou tak alokovány mateřské společnosti. Dceřiné společnosti ale formálně zůstávají daňovým subjektem daně z příjmů právnických osob. Jak rozvahy, tak výkazy zisků a ztrát jsou konsolidovány. Daň je uvalována pouze na mateřskou společnost. Neexistuje žádný limit ohledně počtu společností, které mohou tvořit fiskální jednotku, ani zde nemusí být žádný vztah mezi jejich obchodními aktivitami. Fiskální jednotka vznikne na základě společné žádosti, a to od jakéhokoli data, které si společnosti zvolí, ne však dříve než 3 měsíce před podáním žádosti. Není stanovena ani minimální, ani maximální délka trvání fiskální jednotky.

Zdanění expatů

30% Tax ruling – Holandsko uplatňuje 30% daňovou úlevu na zahraniční zaměstnance se speciálními znalostmi a vědomostmi.

Inovation BOX

V případě splnění zákonem daných podmínek může daňový poplatník požádat o inovační zvýhodnění na výzkum a vývoj, včetně vývoje software (vztahuje se na vybraná nehmotná aktiva). Efektivní daňová sazba ze zisku z kvalifikovaného nehmotného majetku činí 5%.

Odpočet na výzkum a vývoj

Daňový poplatník daně z příjmů společností může do nákladů uplatnit náklady na výzkum a vývoj nehmotných aktiv, aniž by tyto musel kapitalizovat. Jako odčitatelnou položku lze dále uplatnit až 60 % nákladů na výzkum a vývoj (jedná se o vybrané náklady). Za standardní sazby daně 25% by měl čistý přínos činit 15 %.

Tax Ruling

V Holandsku velmi dobře funguje systém závazných posouzení ze strany finančních úřadů. Jedná se o jakési dohody s finančními úřady o správnosti aplikovaného postupu. Žádost o takové závazné posouzení mohou podávat holandští daňoví poplatníci podle zákonem daných pravidel.

V případě jakýchkoliv dotazů k tématu jsme vám rádi k dispozici.

Odkaz na část 1