GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 19. Února 2016

18 změn a novinek v účetních a daňových předpisech pro rok 2016

Sdílet článek:

Vybrali jsme 18 nejvýznamnějších změn účetních a daňových předpisů pro rok 2016, týkajících se podnikání, které bychom Vám rádi zrekapitulovali v následujícím článku. 

Co se tedy mění:

 1. Zavedení kategorizace účetních jednotek. Počítá se s tím, že mikro a malé podniky budou mít úlevy z některých povinností, jako například:
 • mikro podniky nepoužívají ocenění reálnou hodnotou například u cenných papírů určených k obchodování,
 • mikro a malé podniky sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu a nemusí zveřejnit výsledovku (nejsou-li povinně auditované), nemusí sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu, nesestavují a nezveřejňují výroční zprávu (nejsou-li povinně auditované) a mají další úlevy při zveřejňovaní údajů v příloze k účetní závěrce.

 18_bodů_pro_rok_2016_tabulka.png

 • Pozn.: Účetní jednotka podléhá kategorizaci, ve které nepřekračuje 2 ze 3 uvedených kritérií.

Praktický dopad zavedení nové kategorizace prozatím není zásadní. Zavedení nové kategorizace nemá za následek změnu hranic pro povinný audit.

 1. Rezervy – nová účetní definice rezerv, respektive její zpřesnění. Rezervou se do účetnictví nepromítají všechna rizika a budoucí náklady, ale jen takové, které pravděpodobně nebo jistě nastanou a není jistá výše nebo termín vzniku. „Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k vypořádání.“.

Nově mezi daňové rezervy patří i rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

 1. Jednoduché účetnictví – zpět zavedení povinnosti vedení jednoduchého účetnictví. Povinnost platí hlavně pro spolky, odborové organizace, církve a jiné neziskové organizace.
 2. Daň z příjmů – příjmy z provozu zařízení na výrobu elektřiny do 10 kW se zdaňují podle §10 – jako ostatní příjmy. Takové příjmy nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
 3. Oceňování zásob – zpřesnění (změna) v ocenění zásob vlastní výroby. Zásoby se nové neoceňují v závislosti podle délky výrobního cyklu (pásová, hromadná a malosériová výroba). Uvážení zda do ocenění zásob zahrnout i výrobní či dokonce část správní režii, je v pravomoci účetní jednotky s ohledem na dodržení principu významnosti a principu věrného a poctivého zobrazení majetku.

Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností jsou přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.

Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti.

Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují.

Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

 1. Daňové zvýhodnění na děti – zvýšení částky zvýhodnění na 2. dítě na 17 004 Kč a na 3. a každé další dítě na 20 604 Kč (předpokládáme přijetí v průběhu 2016).
 2. Zákon o hazardních hrách
 • spotřebitelské loterie zůstávají v režimu zdanění srážkovou daní,
 • hazardní hry se zdaňují podle §10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjmy. Některé takové příjmy jsou osvobozené od daně, např. příjmy z tomboly do částky 10 tis. Kč.
 1. Zákon o ukončení II. pilíře důchodového spoření a likvidace důchodových fondů.
 2. DPH - Rozšiřování „reverse charge“ pro další druhy zdanitelných plnění.[1]
 • dodání nemovité věci (pokud již uplynula lhůta 5 let pro osvobození) – od 1. 1. 2016,
 • dodání elektřiny a plynu - Vláda schválila 13. 1. 2016, účinnost od 1. 2. 2016
 • dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, která není registrována k DPH v České republice (pravděpodobně od 1. 5. 2016)
 • celková částka základu daně veškerého dodávaného zboží, které podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, nepřekročí stanovený limit 100 tis. Kč – v případě, kdy se plátci dohodnou na tomto režimu. Dohoda musí být písemná – účinnost od 1. 2. 2016.
 1. DPH z nemovitých věcí
 • nově vymezení stavebního pozemku,
 • nový postup v případě počítání 5-tileté lhůty, která zakládá osvobození v případě dodání nemovité věci.
 1. Změny v oblasti Správa daní
 • posílení KOBRY, větší spolupráce s policií,
 • posílení FÚ v Praze,
 • přesunutí agendy pro neusazené osoby,
 • centrální vymáhání – to, co je vymáháno z moci úřední, nebude řešit místně příslušný FÚ.
 1. Daň z příjmů právnických osob – příloha k daňovému přiznání právnických osob k převodním cenám (zavedeno již v minulém roce).
 2. Elektronická evidence tržeb (předpokládám přijetí v průběhu 2016).[2]
 3. DPH – Kontrolní hlášení

Dochází ke zvýšení pracnosti pro účetní a daňové specialisty a poradce. Cílem GFŘ je zlikvidovat během 2 let všechny nekontaktní právnické osoby a všechny tzv. bílé koně a dále znesnadnit okrádání státu prostřednictví tzv. kolotočových neboli karuselových podvodů.

 1. Banky – centrální evidence účtů. Spravovat ji bude ČNB.
 2. Daň z příjmů fyzických osob – prokazování přírůstku hodnoty majetku fyzických osob přesahující 7 mil. Kč (předpokládám přijetí v průběhu roku 2016)
 3. Zdanění příjmů ze zahraničí – Globální FATCA – neboli automatická výměna informací o zahraničních účtech a o zahraničních tzv. pasívních příjmech.
 4. zahraničních účtech a o zahraničních tzv. pasívních příjmech.
 5. Daň z nabytí nemovitých věcí. Sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele nemovité věci (nově poplatník vždy nabyvatel). Změna koncepce osvobození nových staveb a jednotek. Nově se bude vztahovat pouze na první úplatná nabytí dokončených nebo užívaných staveb a jednotek (staveb a jednotek dokončených podle stavebních předpisů nebo v souladu s nimi předčasně užívaných), a to podle toho, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Nebude možno aplikovat u rozestavěných staveb a jednotek. Navrhovaná účinnost od 1. 4. 2016 (návrh novely momentálně čeká 2. čtení).

Pokud bych měl zhodnotit, která změna je nejzásadnější, řekl bych, že probíhá revoluce ve výběru daní na národní i mezinárodní úrovni. Rok 2016 je rokem, který lze označit jako rok boje proti daňovým únikům. Evropské státy bojují s daňovými úniky tak, že chtějí vidět do jejich účetnictví a na jejich bankovní účty a využívají k tomu internet a výpočetní techniku. Jak v oblasti národní na poli DPH a daně z příjmu, tak v oblasti mezinárodní. Do budoucna nelze počítat s tím, že by se tento trend měnil, ba naopak.

[1] Podle Ministerstva financí a Generálního Finančního Ředitelství má zákon o DPH jednu zásadní systémovou chybu. Stát musí vrátit DPH, i když ji nikdo neodvede.

[2] Cílem je potírání fenoménu krácení tržeb. Vláda předpokládá 160 mld. krácených tržeb.