GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petr Branda | 14. Června 2023

Podpora oběhového hospodářství, či další administrativní zátěž? EU chce zpřísnit pravidla pro přepravu odpadů

Sdílet článek:

Rada EU představila návrh na aktualizaci právních předpisů o přeshraniční přepravě odpadů. Tato iniciativa se zaměřuje na vývoz odpadů, boj proti nepovolené přepravě a digitalizaci této činnosti. Hlavní změnou bude zákaz vývozu odpadů, které jsou určeny k likvidaci, do jiných členských států a zároveň omezení přepravy odpadů do nečlenských zemí OECD. Návrh chce zajistit, aby mezinárodní přeprava odpadů nepředstavovala hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí a zároveň podporovat oběhové hospodářství.

Vývoz odpadů v datech

Rada EU uvádí, že celosvětově je předmětem obchodu zhruba 182 milionů tun odpadů (údaj k roku 2018). Na základě dat Evropské komise z roku 2020 pak vyplývá, že v rámci EU se každý rok vyprodukuje přibližně 2 000 milionů tun odpadů, přičemž 32,7 milionu tun se vyváží do zemí mimo EU a 70 milionů tun je předmětem obchodu v rámci EU. Největší množství odpadů z EU se vyváží do Turecka, po němž následují Indie a Spojené království.

Na co se nová pravidla zaměřují?

Nová pravidla se soustředí na několik cílů. V prvním případě má být odpad odesílán pouze do zemí, kde je řádně zpracováván. Druhý cíl se vztahuje na boj proti nepovolené přepravě odpadů. V neposlední řadě má pak dojít k celkové harmonizaci a digitalizaci postupů pro přepravu odpadu v rámci EU se zaměřením na přepravu za účelem recyklace.

Nové nařízení má například odpady, které jsou určeny k likvidaci a nelze je recyklovat, zakázat vyvážet do jiného členského státu EU. Dále má dojít k zákazu přepravy odpadů do zemí, které nejsou členy OECD. Výjimkou by bylo, kdyby tyto země mimo OECD výslovně souhlasily s vývozem a zároveň by prokázaly šetrné nakládání s odpadem vzhledem k životnímu prostředí.

Vývoz odpadů v rámci EU

V souvislosti s přepravou v rámci EU má dojít k zjednodušení procesu předchozího písemného oznámení a souhlasu pro vývozce odpadů. Cílem je dosáhnout vyššího stupně souladu mezi členskými státy a snížit administrativní zátěž spojenou s procesem, kdy musí vývozci před vývozem odpadů zemím odeslání oznámit jak daný vývoz, tak i určení a tranzit a následně obdržet písemné povolení. Obecně má také dojít k digitalizaci postupů oznámení o vývozu, souhlasu a poskytování informací. Změny nastanou v elektronickém systému pro výměnu dokumentace tak, aby byl více konzistentní a přesný. Prodlouží se rovněž některé lhůty pro oznámení vývozu odpadů.

Dále se má zvýšit kontrola nad přepravou odpadů, které jsou uvedeny na zeleném seznamu, a tak u nich existují mírnější požadavky na převoz. Cílem je zlepšit kontrolu nad toky těchto odpadů.

Zároveň by mělo dojít ke změně povinnosti zpětného převzetí odpadů v případě nedovolené přepravy. Rada zde zmiňuje možnost vytvoření alternativních opatření pro využití nebo odstranění odpadů, místo tradičního postupu zpětného převzetí.

Vývoz odpadů mimo EU

Nová opatření by měla zabezpečit odpovídající zpracování a přepravu odpadů mimo území členských států EU pomocí zavedení auditů a registru, které mají přispět k ochraně životního prostředí a prevenci nelegálního pohybu odpadů. Cílem těchto auditů bude prokázat, že zařízení provádějí zpracování odpadů šetrným způsobem k životnímu prostředí. Pouze za těchto podmínek by bylo povoleno vývozcům vyvážet odpad do těchto zařízení ve třetích zemích. Ke zjednodušení informací o auditovaných zařízení pro vývozce by měl být zřízen registr vedený Komisí.

Rovněž by mělo dojít k zajištění jednotných kritérií pro rozlišování mezi odpadem a použitým zbožím, aby se zabránilo zneužití přepravních pravidel a pašování odpadu do třetích zemí.

Rada vyjádřila souhlas s návrhem Komise zřídit skupinu pro prosazování nařízení o přepravě odpadů, která by usnadnila a zlepšila spolupráci a koordinaci mezi členskými státy s cílem předcházet nedovolené přepravě a odhalovat ji.

Před vstupem daného právního předpisu v platnost budou probíhat jednání mezi Radou EU a Evropským parlamentem o jeho konečném obsahu a znění.

Petr Branda, manager Grant Thornton Advisory, k novinkám říká: V současné době pozoruji množství změn v pravidlech pro přeshraniční přepravu odpadů, které považuji za pozitivní krok pro zlepšení celkového procesu. Jedním z hlavních problémů, se kterým se potýkáme při přepravě odpadů a jejich správném nakládání, je čekací doba na povolení pro přeshraniční transporty. V současné situaci trvá získání tohoto povolení zhruba 3-4 měsíce, což je skutečně velmi dlouhá doba. Během této doby dochází ke zbytečnému odkládání přepravy odpadu na daná zařízení. Proto vítám jakékoliv snahy o zjednodušení povolovacího procesu a urychlení jeho průběhu. Je důležité si uvědomit, že tento krok by mohl vést ke snazšímu a efektivnějšímu řešení problematiky nakládání s odpady. Nicméně bych rád zdůraznil opatrnost ve spojitosti s prodloužením lhůt pro oznámení vývozu odpadů. Proces udělování povolení by měl být co nejrychlejší a nejefektivnější, a v případě prodloužení lhůt by se mohlo stát, že udělení povolení bude trvat ještě déle než nyní. Dále souhlasím s myšlenkou zvýšené kontroly odpadů, které jsou na zeleném seznamu. Tento krok by mohl přispět k lepšímu přehledu o nesprávné a nelegální přepravě odpadů. Zároveň vítám změnu procesu zpětného převzetí v případě nepovolené přepravy, jelikož firmy, které tento převoz zajišťují, mohou v krátké době zaniknout a je potřeba vytvořit pravidla pro následné nakládání s těmito odpady. Kvůli tomuto procesu se také zvyšuje zátěž na životní prostředí, proto je nutné navrhnout systém, ve kterém lze odpad rovnou adekvátním způsobem likvidovat. Co se týče změn v rámci vývozu odpadů mimo Evropskou unii (EU), uvítal bych jednotný registr, který by usnadnil export do třetích zemí. Stejným pozitivním krokem je i zavedení jednotných kritérii pro rozlišení mezi odpadem a použitým zbožím, jelikož by to mohlo vést k účinnějšímu boji proti přepravě nelegálního odpadu. V souhrnu je tedy klíčové zajistit, aby všechny tyto změny skutečně vedly ke zjednodušení a zkrácení doby trvání celého procesu vývozu odpadů. Je potřeba se vyvarovat situaci, kdy by tyto nové regulace přinesly pouze další administrativní zátěž. V rámci tohoto procesu je důležité zaměřit se na efektivitu a udržitelnost pro životní prostředí i pro firmy zabývající se přepravou odpadů.“