GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 19. Srpena 2013

Novela zákona o dani z příjmů - snížení daně podporou vzdělávání

Sdílet článek:

Do druhého čtení v poslanecké sněmovně právě vstupuje změna zákona o daních z příjmů (ZDP). Tato změna je zaměřena na podporu vzdělávání a má přispět ke zvýšení kvality vzdělávání a snížení nezaměstnanosti absolventů. Na jedné straně jsou na uchazeče o zaměstnání kladeny takové nároky, kdy by měl zvládat praktické dovednosti a mít určitou znalost z praxe. Na druhou stranu uchazeč nemá možnost, kde takovéto znalosti a dovednosti získat. Novelou zákona o daních z příjmů se zákonodárci snaží zaměstnavatele motivovat k tomu, aby si své budoucí pracovníky připravili a poskytli jim potřebné znalosti a praxi. Je možné uvést pět navržených změn zákona o daních z příjmů:

  • Zvýšení motivačního příspěvku – v tomto případě dochází ke zvýšení na 5 000 Kč u žáka a studenta připravujícího se na výkon profese (u studenta vysoké školy je částka 10 000 Kč).
  • Položky odčitatelné od základu daně – dle výše zmíněné novely by nově bylo možné od základu daně odečíst odpočet na podporu výzkumu, vývoje a odborného vzdělávání. Odpočet, který nebylo možné odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, půjde odečíst nejpozději ve třetím období, následujícím po období, ve kterém vznikl.
  • Doúčtování daně v případě nesplnění podmínek – Nově je rovněž stanoveno pravidlo, kdy se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvyšuje o částky uplatněné v přechozích zdaňovacích obdobích nebo v obdobích, za která se podává daňové přiznání, jako náklad (výdaj) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich uplatnění. Opatření tedy rozšiřuje stávající ustanovení, aby bylo aplikovatelné na odpočty na odborné vzdělávání, a zároveň zamezuje zneužívání odpočtů.
  • Odpočet na odborné vzdělávání – v § 34a ZDP je stanovena výše odpočtu na podporu výzkumu, vývoje a nově i odborného vzdělávání, který v roce uvedení majetku do užívání, při současném odepisování tohoto majetku, činí: 110 % vstupní ceny v případě použití tohoto majetku na odborné vzdělávání ve více než 50 % doby provozu nebo 50 % vstupní ceny při použití tohoto majetku na odborné vzdělávání v nejméně 30 % a nejvýše 50 % doby provozu. Vstupní cena majetku přitom nesmí překročit výši 2 000 000 Kč na 400 hodin praktického vyučování nebo odborné praxe na pracovišti poplatníka na jednoho žáka nebo studenta.
  • Odborné vzdělávání – nově bude také v § 34f definován pojem „odborné vzdělávání“