GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 12. Září 2012

Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností

Sdílet článek:

Ministerstvo spravedlnosti předložilo počátkem dubna 2012 vládě návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností. Návrh počítá se zachováním existence akcií na majitele, ovšem za současného stanovení povinnosti jejich zaknihování (registrace) u centrálního depozitáře, nebo jejich imobilizace (fyzické uložení) u banky. Akciová společnost, která bude chtít vydat akcie na majitele, by musela podle návrhu vybrat jednu z těchto variant. Jak zaknihování, tak imobilizace akcií umožňují identifikaci vlastníka akcií centrálním depozitářem či bankou. Tato identifikace umožňuje využití pro orgány činné v trestním řízení, jakož i další dozorové a správní orgány, zadavatele veřejných zakázek, poskytovatele dotací a grantů a další subjekty, o nichž to stanoví zákon.

Návrh je založen na právní fikci, na základě které považuje k 1. 1. 2014 všechny listinné akcie na jméno, jež nebyly imobilizovány, za akcie na jméno. Vlastník takových akcií bude povinen na základě výzvy uveřejněné příslušným emitentem do 30. 6. 2014 předložit akcie společnosti k zápisu stanovených údajů do seznamu akcionářů. Pokud tuto povinnost nesplní, není oprávněn po dobu prodlení vykonávat práva spojená s akciemi. Nepředloží-li vlastník akcie do 4 let od uveřejnění výzvy, prohlásí je společnost za neplatné. Návrh upravuje i související změny ustanovení o akciích v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, obchodním zákoníku a zákoně o cenných papírech. Návrh zavádí také povinnost akcionářů držících listinné akcie na jméno zřídit si pro účely výplaty dividendy účet u banky tak, aby bylo možné ověřit identifikaci akcionáře prováděnou samotnou společností, ale též sledovat tok dividend a jiných peněžitých plnění ve prospěch daného akcionáře.

Účelem zákona je zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí v ČR a struktury akciových společností.

V současné době se návrh zákona nachází v Poslanecké sněmovně v prvním čtení.

Bližší informace lze nalézt zde: portal.justice.cz

BBH, advokátní kancelář, v. o. s.
www.bbh.cz