GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 26. Srpena 2013

Nájemní smlouva dle nového občanského zákoníku

Sdílet článek:

V zákoně č. 89/2012, nový občanský zákoník, jsou kromě jiného zakotvena také obecná ustanovení o nájmu věci a zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu. Nájemní smlouva je taková smlouva, ve které se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Nájemní vztahy jsou upraveny v ustanoveních § 2201 a následující. V případě, že neexistuje speciální úprava, použijí se obecná ustanovení o nájmu věci. V novém občanském zákoníku je rozšířena možnost předmětu nájmu i na věci, které vzniknou teprve v budoucnu, pokud je možné tyto věci dostatečně přesně určit již při uzavření nájemní smlouvy. Nově se také rozděluje péče o údržbu pronajaté věci, kdy běžnou údržbu věci provádí nájemce a ostatní údržbu věci a nezbytné opravy provádí pronajímatel (v případě, že není domluveno jinak). V případě, že nájemce bude chtít provést změnu na věci, bude tak moci činit pouze se souhlasem pronajímatele. Tento souhlas bude muset mít stejnou formu jako má nájemní smlouva. Pokud jde o změnu vlastnictví, nový občanský zákoník zachovává ustanovení, ve kterém je stanoveno, že změnou vlastnictví pronajímané věci se nájem neruší, ale práva a povinnosti z nájmu přecházejí na nového vlastníka. U skončení nájmu zůstává obecná výpovědní doba u nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, která je u movité věci jednoměsíční a u věci nemovité tříměsíční. U nájemní smlouvy na dobu určitou lze tuto smlouvu vypovědět pouze v případě, že jsou smluvně ujednány důvody výpovědi a zároveň také výpovědní doba (toto omezení se nevztahuje na zákonné důvody).