GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 1. Ledna 2016

Mezinárodní zdanění - EU Tax Transparency

Sdílet článek:

Mezinárodní koncerny budou od roku 2017 povinny hlásit kolik, a kde zaplatily daň z příjmů, alespoň tak to vyplývá z návrhu Evropské komise.

Evropská komise navrhuje v rámci snahy o zvýšení daňové transparentnosti a prevence obcházení korporátní daně několik zásadních opatření. Podle slov komisaře Jonathan Hilla je hlavním cílem změn: „danit zisky velkých mezinárodních koncernů v té zemi, ve které byly opravdu vytvořeny a nikoliv v zemi s nízkým daňovým zatížením“.  Přijatá opatření mají podle Evropské komise zajistit stejné konkurenční podmínky jak pro mezinárodní koncerny, tak pro menší firmy, které působí pouze v jedné zemi. Lze předpokládat, že navrhované změny budou přijaty již v roce 2016 tak, aby mohly být aplikovány v roce 2017.

Rekapitulace vybraných nejdůležitějších opatření, která byla přijata v rámci boje proti agresivnímu daňovému plánování:

  • Rozšíření spolupráce mezi daňovými správami o automatickou výměnu vybraných informací o finančních příjmech daňových rezidentů EU.
  • Zavedení automatické výměny informací o přeshraničních daňových ujednáních (cros-border tax rulings) a o předběžných cenových dohodách (advance pricing arrangements APA)[1].
  • Zavedení Country by country reportu.
  • Povinnost zveřejnit údaje uváděné v Country by Country reportu v rámci konsolidované účetní závěrky [2].

Boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování je prioritou nejen EU ale i G20. Evropská komise navrhuje zavést systém veřejné kontroly, který je upraven v návrhu směrnice č. 2013/34/EU - tj. to co budou muset mezinárodní korporace zveřejňovat ve svých konsolidovaných účetních závěrkách resp. na svém webu.

Další převratnou novinkou je návrh Evropské komise na výměnu informací  mezi státy EU na úrovni správců daně. Velké mezinárodní koncerny budou vyplňovat tzv. Country by Country reporty.

Country by Country Report

Jak to bude fungovat?

Boj_proti_agresivnímu_daňovém.png

Zdroj: www.ec.europa.eu

Kdo bude povinen správci daně poskytovat vybrané informace?

Dle směrnice budou povinně vyplňovat tzv. country by country report mezinárodní koncerny, které podnikají nebo operují v EU s celkovým konsolidovaným obratem vyšším než € 750.000.000. Kompetentní daňový úřad členského státu, který obdrží Country-by-Country Report, ho automaticky rozešle všem ostatním zúčastněným státům, kde má mezinárodní korporace své pobočky podléhající dani, nebo kde je daňovým rezidentem.

Country-by-Country Report budou mezinárodní koncerny vyplňovat v té zemi, kde je daňovým rezidentem mateřská společnost. 

Country-by-Country Report bude obsahovat informace ze všech jurisdikcí o:

  • výši tržeb,
  • zisku před zdaněním (zaplacenou a zaúčtovanou),
  • počet zaměstnanců,
  • výši kapitálu držené za účelem výplaty dividend,
  • výše nerozděleného zisku, která není určená k výplatě,
  • objem hmotného majetku.

Bude-li směrnice schválena již v roce 2016, měly by nadnárodní koncerny resp. mateřská společnost vyplňovat Country by Country report již za období 2017 a dále pravidelně v ročních cyklech. Zpráva za účetní období rozdělená podle jednotlivých zemí musí být podána nejpozději do 12 měsíců po posledním dni výkazového účetního období skupiny nadnárodního koncernu.

Country by Country reporty budou vyplňovány do standartního formuláře, které je součástí BEPS Článku 13.

Boj_proti_agresivnímu_daňovém - Copy 1.png

Zdroj: Příloha návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

Co dodat na závěr                            

Celosvětově se mění pohled na daňové plánování. Politici napříč státy zastávají názor, že současná pravidla umožňují velkým nadnárodním společnostem platit daně v místech, kde je to pro ně výhodnější a nikoliv tam, kde byly zdanitelné výnosy fakticky dosaženy. Velké mezinárodní společnosti mohou totiž snižovat své daňové povinnosti pomocí agresivního daňového plánování, kde do své struktury úmyslně zapojují pobočky v daňových rájích. Politici na základě těchto skutečností namítají, že mezinárodní společnosti tímto jednáním narušují rovné hospodářské podmínky, čímž znevýhodňují malé a střední podniky, které nemají prostředky „efektivně“ snižovat svou daňovou povinnost. Současný politický vývoj, a to jak na poli Evropské unie, tak OECD, usiluje o vypracování instrumentů, jenž by takovémuto jednání zcela zabránily. Výsledkem je, že agresivní daňové struktury tak nebudou považovány za legitimní konkurenční výhodu, jak tomu bylo doposud.

Vývoj v této oblasti, který není ještě zcela na konci, neustále sledujeme a  budeme  Vás o něm informovat v dalších článcích.

Autoři: Ing. Ivan Fučík, Ing. Štěpán Hrubý

[1] Již schválená Směrnice č. 2014/107/EU. Transpozice této směrnice byla v ČR provedena prostřednictvím novely zákona č. 164/2013 Sb., a to do 31.12.2016

[2] Změny směrnice o účetnictví č. 2013/34/EU.

Zpět na mezinárodní zdanění