GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 15. Listopadu 2013

Jak (NE!)jednat s finančním úřadem

Sdílet článek:

Každý podnikatel – ať už se jedná o obchodní společnost nebo fyzickou osobu – vstupuje během svého podnikatelského života do řady různých vztahů se svými zákazníky, obchodními partnery a státními institucemi.

Neodmyslitelné a výsadní místo mezi státními institucemi patří finančnímu úřadu, který doprovází podnikatele od podnikatelské kolébky až do ukončení činnosti. A pokud už od počátku víte, že s někým budete muset žít ve vztahu celý život, je dle našeho názoru žádoucí věnovat takovému vztahu náležitou pozornost.

Předpokladem kvalitního a bezproblémového vztahu je vždy na prvním místě vzájemná důvěra. Pracovník finančního úřadu by vám řekl, že důvěru finančního úřadu lze nejlépe získat řádným plněním svých zákonných povinností, řádným a včasným placením daní a vstřícným přístupem. Daňový poradce by k tomu doplnil: ano, je to pravda, ale obdobný přístup (vstřícnost a rozumné jednání v mezích zákona) je třeba vyžadovat rovněž a především ze strany správy daní.   

Registrace

Základy vztahu mezi podnikatelem a finančním úřadem jsou položeny v rámci registračního řízení k jednotlivým daním. V tomto prvotním stadiu přijdete do kontaktu s pracovníky registračního oddělení finančního úřadu. Obvykle se jedná o bezproblémový dvoukolový proces, v němž podáte žádost o registraci, načež správce daně do 30 dnů vydá rozhodnutí o vaší registraci. V poslední době se však objevil nový trend při dobrovolné registraci k dani z přidané hodnoty. Z důvodu častých daňových podvodů na této dani, se správci daně zdráhají registrovat nově vzniklé subjekty bez podnikatelské historie. Můžete se proto potkat s řadou rozsáhlých požadavků od pracovníků registračního oddělení finančního úřadu, jejichž cílem je prokázání, že budete skutečně podnikat a řádně plnit své daňové povinnosti. Na jednu stranu je třeba takovému postupu rozumět, ale za podmínky, že rozsah požadovaných vysvětlení a dokumentů bude odpovídat uvedenému cíli a nebude zbytečný nebo dokonce šikanózní.

Vyměření daně

Registrací ke konkrétním daním jste uzavřeli s finančním úřadem vztah, v jehož rámci o vás nyní bude pečovat zejména vyměřovací oddělení finančního úřadu. Vyměřovací oddělení přijímá a vyhodnocuje vaše daňová tvrzení (přiznání, hlášení, vyúčtování atd.), žádosti o vrácení přeplatku, o potvrzení bezdlužnosti, o posečkání atd. Důvěra vyměřovacího oddělení je naprosto zásadní, neboť je to právě toto oddělení, které má na základě různých kontrolních mechanismů za úkol dohlížet na řádné plnění vašich povinností. Pokud pracovníkům vyměřovacího oddělení vzniknou o plnění vašich daňových povinností pochybnosti, mohou iniciovat zahájení některého z postupů správce daně, ze kterých ve většině případů nejspíše upřímnou radost mít nebudete. Zájem o vaši osobu se totiž přesune do dalšího oddělení finančního úřadu, a to na půdu oddělení kontrolního.

Kontrolní činnosti

  1. pohledu podnikatele lze harmonický vztah s finančním úřadem charakterizovat asi tak, že podnikatel s pracovníky finančního úřadu (zejména s pracovníky kontrolního oddělení) přijde do přímého kontaktu co možná nejméně. Je však nutné počítat se dvěma skupinami důvodů, na jejichž základě vám může zazvonit telefon, přijít obálka s modrým pruhem nebo datová zpráva, ve které vás bude pracovník kontrolního oddělení žádat „o schůzku“. Prvním důvodem může být kontrola, kterou finanční úřady provádí na základě generovaného plánu daňových kontrol, druhou skupinou důvodů mohou být pochybnosti vzniklé správci daně z konkrétního podnětu (ať už na základě kontrolních mechanismů správce daně viz výše, tak z podnětů třetích osob – např. bývalý zaměstnanec, bývalá manželka atd.).
  2. každém případě je nutné zachovat chladnou hlavu, případně vyhledat pomoc daňového poradce, který bude jednat s chladnou hlavou a bez emocí za vás.

Jednotlivé postupy správce daně

Dále je nutné si uvědomit, že každý druh postupů správce daně má pevně stanovený řád. At už půjde o žádost o podání vysvětlení, postup k odstranění pochybností, místní šetření nebo daňovou kontrolu, vždy se jedná o proces s jasně danými zákonnými pravidly. Finanční úřad i podnikatel (daňový subjekt) mají řadu procesních práv a povinností. Je velkým deficitem daňového subjektu, pokud si není plně vědom všech svých práv při jednotlivých postupech finančního úřadu, anebo pokud nedokáže rozeznat, že ze strany finančního úřadu dochází k překračování práv či dokonce porušování jeho povinností.

  1. tomto článku nemáme dostatečný prostor věnovat se příliš rozsáhle jednotlivým postupům využívaným finančními úřady, nicméně se vás zeptáme: víte, že můžete odepřít výpověď, pokud byste jí mohli způsobit újmu sobě nebo osobám blízkým? A to nejen při podání svědecké výpovědi, ale i při podání vysvětlení. Víte, že podané vysvětlení nemůže být použito jako důkaz? 

Stalo se vám, že jste vykázali nadměrný odpočet na dani z přidané hodnoty a správce daně místo jeho vrácení zahájil postup k odstranění pochybností? Požadoval po vás správce daně v rámci tohoto postupu předložení veškerých dokladů za příslušné zdaňovací období? Víte, že takový postup není v pořádku? Jak dlouho trvalo odstranění pochybností a vrácení nadměrného odpočtu? Půl roku? Rok? Nebo dokonce ještě déle? A víte, jak se lze bránit?

Každý instrument má sloužit svému účelu. Ke komplexnímu prověření řádného plnění daňových povinností daňového subjektu slouží finančnímu úřadu institut daňové kontroly. Často se však lze setkat s případy, kdy správce daně namísto zahájení daňové kontroly provádí komplexní prověření účetnictví v rámci místního šetření. Víte, že takový postup je pro daňový subjekt z mnoha důvodů nevýhodný a je lepší správce daně donutit, aby zahájil daňovou kontrolu?

Přijďte vyjádřit svůj názor na konferenci!

Podobnými otázkami bychom mohli zaplnit celý článek a možná bychom přesto nezmínili dotazy, které trápí zrovna vás. Odpovědi by následně zabraly místa ještě mnohem více. Protože nás však vaše konkrétní dotazy zajímají, dovolujeme si vás pozvat na konferenci pořádanou v Praze dne 04. 12. 2013 v IRIS EXE CONGRESS Hotel. Na konferenci vystoupí se svými příspěvky kromě zkušených daňových poradců také zástupci Generálního finančního ředitelství. Využijte tedy možnosti slyšet názory na aktuální témata správy daní, položit vaše konkrétní otázky či předestřít problémy představitelům obou stran nikdy nekončícího vztahu finanční úřad – daňový subjekt a přispějte tím k jeho kultivaci. Pro bližší informace o konferenci se obraťte na pořádající agenturu B.I.D. services s.r.o. (www.bids.cz).

lukas.taschner@fucik.cz