• Services
  • Odvětví
  • Kariéra
  • Novinky
  • Naši experti
  • O nás
  • Imprint

Zaměření na růst

Grant Thornton své služby zaměřuje především na identifikaci a využití potenciálu k růstu. Zejména v oblasti lidských zdrojů je tento odlišující faktor pro náš přístup klíčový, protože bez něj bychom nebyli schopni vytvářet fungující řešení vedoucí ke zvyšování budoucí hodnoty společností našich klientů. Grant Thornton pomáhá svým přístupem vytvářet motivujícího prostředí pro využití skrytého potenciálu a hledání nových cest.

HR strategie a HR transformace

Standardní služby zahrnují vytváření HR strategie nebo postupnou transformaci HR v souladu s firemní strategií s cílem jednoznačně určit cíle a odpovědnosti HR za rozvoj společnosti. Náš přístup se soustředí na identifikaci a definování vize HR projektů směřujících k růstu hodnoty společnosti. Důležitý je individuální přístup kombinující osvědčená řešení s netradičními přístupy k budoucím výzvám podnikového HR. Tento přístup umožňuje podpořit odlišnost společnosti na trhu, a tím přilákat a udržet klíčové zaměstnance.

Audit HR procesů a jejich optimalizace

Služby zahrnují posouzení kvality poskytovaných HR služeb, rámec pro audit tvoří strategické řízení HR, řízení výkonu, odměňování a motivace, nábor a rozvoj zaměstnanců, péče o zaměstnanecké vztahy a legislativa, pokrytí IS/IT. Audit identifikuje příležitosti pro zlepšení služeb HR ve vazbě na růst hodnoty společnosti. Navržené inovace realizujeme v projektech optimalizace HR procesů. Za klíčové pro růst společnosti vnímáme v této oblasti jasné stanovení cílů a měření výkonnosti HR procesů včetně optimalizačních iniciativ (každá činnost musí mít svou přidanou hodnotu a měřitelná zlepšení).

Řízení pracovního výkonu (včetně odměňování a motivace)

Náš přístup vychází standardně ze strategie společnosti a aplikuje principy Balanced Scorecard. Odlišnost přístupu se projevuje v důrazu na odměňování klíčových pracovníků (do 20% zaměstnanců, kteří tvoří 80% hodnoty společnosti) a v přístupu, který podporuje „zdravou” míru fluktuace. Vytváříme kompetenční modely s vazbou mezi růstem společnosti a zvyšováním úrovně kompetencí u klíčových pozic a zároveň vzdělávat zaměstnance, jak nejen motivovat nejlepší, ale zároveň i identifikovat nejslabší a řízené je nahrazovat. Pro růst považujeme oba přístupy za stejně důležité.

Vzdělávání a rozvoj (kariérové plánování, talent management, coaching)

Vytváříme modely rozvoje pro celé organizace, ale zaměřujeme se především na klíčové zaměstnance a talenty. Talenty hledáme nejen uvnitř společnosti, ale i mimo společnost (na trhu, ve spojení s vysokými školami a oborovými organizacemi). Hledáme rovnováhu mezi investicemi do rozvoje a jejich návratností pro společnost. Formalizujeme proces kariérového plánování a nástupnictví u klíčových pozic. Podporujeme rovnováhu mezi zdravou fluktuaci pro zajištění „nových názorů” a identifikací potenciálu uvnitř společnosti. Coaching považujeme za jednu z nejnávratnějších investic do rozvoje managementu.

Diagnostika (včetně náboru a personálních rezerv)

Pomáháme řešit připravenost klientů na nové strategické projekty. Soustředíme se na proaktivní hledání zaměstnanců na základě strategické vize a příležitosti na trhu, nikoli na základě okamžité potřeby. S klienty řešíme rovnováhu mezi ušlými příležitostmi z důvodu nedostatku kapacit a náklady na personální rezervy. Poskytujeme diagnostiku pro sestavování efektivních týmů založených na osobnostních předpokladech (Assessment a Development Centre s využitím moderních metod psychodiagnostiky).

Strategický nábor a brand zaměstnavatele

Poskytujeme služby zaměřené na definování komunikačních cílů online strategického náboru pro různá cílová publika prostřednictvím EVP (Emloyee value proposition) a EB (Employer branding). Vytváříme koncept atraktivní webové prezentace a profilů na sociálních sítích, které podněcují zájem lidí o práci a autenticky představují práci, firmy a lidi v ní.

Change management včetně poradenství při podnikových transakcích (M&A)

V oblasti řízení změn vycházíme z teorie J.P. Kottera a aplikujeme jeho přístup v kombinaci se znalostí řízení projektů na řízení komplexních programů. Zaměřujeme se zejména na projekty transformací, restrukturalizací, prodejů společnosti, ošetřování rozdílných firemních kultur po fúzích a akvizicích.