• Services
 • Odvětví
 • Kariéra
 • Novinky
 • Naši experti
 • O nás
 • Imprint

Rizika jsou strategickou výhodou, pokud jsou předvídána a řízena. Začlenění rizikové strategie do celkové strategie pomůže chránit hodnotu společnosti a vytvoří pevný základ pro její další růst a rozvoj.

 • Grant Thornton nabízí poradenství v oblasti licencí a regulatorních požadavků v širokém spektru odvětví, ať už jde o dopravu, finance nebo telekomunikace a další. Zajišťuje přípravu veškeré dokumentace nezbytné pro získání licence a pomáhá s udělením povolení ke vstupu do regulovaných segmentů trhu. Komplexnost služeb doplňuje zpracování nákladových modelů pro regulatorní účely.
 • Dobře fungující compliance management zajistí hladké fungování firmy jak z interního hlediska, tak ve vztahu k vnějšímu okolí. Společnost Grant Thornton umí compliance program navrhnout či revidovat tak, aby působil proti nežádoucím právním jevům uvnitř společnosti s cílem snížení právních, regulatorních a reputačních rizik.
 • Důležitou aktivitou každé organizace je bezpochyby risk management. Grant Thornton nabízí služby v oblasti definice rizika, strategie jejich řízení či v oblasti metod sledování, měření a vykazování rizik včetně výběru nástrojů pro jejich řízení.
 • Pro zabezpečení bezproblémového fungování společností nabízí interní audit, který představuje zastřešující službu pro dosažení cílů organizace. Zabezpečuje nezávislost a objektivitu i posuzování firmy jako komplexního celku se zaměřením na oblasti s vysokou rizikovostí a ověřování funkčnosti a efektivnosti systému interní kontroly.
 • Hospodářské delikty způsobené managementem, zaměstnanci nebo třetími stranami představují velkou hrozbu pro fungování společnosti. Grant Thornton zajišťuje forenzní šetření, které odhalí již vzniklé protiprávní jednání a zároveň zajistí minimální riziko jeho opakování v budoucnosti.

Grant Thornton poskytuje služby v následujících oblastech:

 • Licence a regulatorní požadavky
 • Compliance management
 • Nákladové modely
 • Risk management
 • Interní audit
 • Forenzní šetření
Senior Manager Pavel Prokop

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas