• Services
 • Odvětví
 • Kariéra
 • Novinky
 • Naši experti
 • O nás
 • Imprint
 • Plánování je jedna z hlavních manažerských činností, jejíž smyslem je stanovení cílů organizace v čase a vymezení postupů, jak těchto cílů dosáhnout. Bez racionálně stanoveného cíle nelze efektivně řídit a přijímat podložená manažerská rozhodnutí.
 • Při řešení projektů zaměřených na plánování a rozpočty vychází Grant Thornton z existujících plánů společnosti (obchodní plán, plán přímých a režijních nákladů, plán osobních nákladů, plán investic a oprav, apod.), které reviduje a v případě identifikovaných úzkých míst navrhuje správnou metodiku jejich tvorby a také jejich automatizaci zpracování. Klíčovou oblastí je sestavení obchodního plánu, kdy na základě informací o daném odvětví, produktech a zákaznících jsme schopni posoudit parametry obchodní plánu a přinést externí nezávislý pohled na jeho konstrukci.            
 • Finanční plánování chápeme jako integrovaný a komplexní způsob, který je třeba podpořit vhodnými softwarovými nástroji, spolu s definicí jednoznačných pravidel (obsahové náplně jednotlivých položek plánu), časového harmonogramu a odpovědnosti s cílem zvýšení jeho vypovídací schopnosti, rychlosti jeho zpracování a zajištěním propojení na strategii společnosti.
 • Nedílnou součástí projektu je navržení postupů pro sezonalizace sestaveného finančního plánu a jeho rozpad (sestavení rozpočtů) na úroveň aktuální ekonomické struktury (nákladových středisek, profitcenter, apod.). Dále realizace interních školení za účelem seznámení odpovědných osob s metodikou sestavování plánu na úrovni jim odpovídajících položek, pracování interní směrnice pro sestavování finančního plánu a podpora při jeho pilotním sestavení.   
 • Zároveň v rámci těchto typů projektů nabízíme tvorbu forecastů (aktualizací ročního plánu na základě skutečných výsledků předchozích období a na základě předpokladu vývoje do konce roku). Možnost rychlého sestavení forecastu vychází z postupů sestavení controllingové závěrky, kdy bývá zpravidla kritickým společným jmenovatelem kvalita a časová dostupnost vstupních dat, vysoká pracnost a nízká podpora ze strany IS. Podle našich zkušeností jsou forecasty pro účely řízení společnosti předkládány se značným zpožděním a jejich informační hodnota je rovněž snížena i nízkou důvěrou kvality vstupních parametrů.
 • Náš přístup spočívá ve zrychlení a v co možná největší míře automatizace přípravu forecastu, kdy ze strany obchodního oddělení jsou v požadované struktuře zadávány pouze vybrané klíčové parametry (plánované tržby a bonusy za produkty / projekty / služby, obchodní partnery) a případně hodnoty z jiných oddělení výrazně se odchylující od finančního plánu. Na základě takto doplněných vstupů jsme schopni vytvořit matematický model a vypočítat forecast, který je možné jednoduše modifikovat (simulace foreacstu) velmi rychle a bez rizika vzniku lidské chyby.     

 

-> Zpět na Financial and Data Services

MANAGER Jiří Köhler

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas