• Services
 • Odvětví
 • Kariéra
 • Novinky
 • Naši experti
 • O nás
 • Imprint

Přesnost, rozsah a četnost požadavků ze strany managementu na zachycení reálného ekonomického obrazu společnosti se v současném silném konkurenčním prostředí neustále zvyšuje. Tím se významně zvyšuje pracnost zpracování podkladů pro ekonomické řízení a pracovníci controllingu, kteří mají být tvůrci ekonomických analýz a garanti řízeného ekonomického vývoje, se dostávají do pasivní role, kdy převážnou část jejich kapacit spotřebuje prostý sběr dat, jejich kontrola a vlastní pracné sestavování controllingové uzávěrky.

Řešení této situace je možné prostřednictvím správné implementace manažerského účetnictví, které je možné rozdělit do tří základních částí.

První částí je provedení konsolidace datové základny, která obsahuje verifikaci a definici pravidel na úrovni základních číselníků (typů účtů, typů nákladových středisek, apod.), účetních postupů zachycení výnosů a nákladů na úrovni ekonomických objektů (včetně vnitropodnikové zúčtování nákladů) a také evidenci výkonů.    

Druhou částí je vytvoření kalkulačního systému, na jehož základě dochází k automatickému a opakovatelnému ocenění výkonů interních jednotek a diferencovanému přenosu nákladů interních jednotek až na úroveň kalkulačních jednic (kalkulačního vzorce).

Třetí částí je implementace nástrojů provozního controllingu (vyhodnocování odchylek, back-lock, pružné rozpočty) a obchodního controllingu (vyhodnocování rentability, příspěvku na krytí, bodů zvratu), včetně odpovídající struktury reportingu.

Správnou implementací manažerského účetnictví společnost získá nezpochybnitelné podklady pro rozhodování při řešení operativních a strategických úloh. Zrychlení a automatizaci controllingové závěrky a kalkulačních procedur eliminujících lidskou chybu spojenou s přípravou výstupů umožňujících: 

 • vyhodnotit ziskovost produktů, projektů, poskytovaných služeb, zákazníků, distribučních kanálů a rychleji tak reagovat na měnící se podmínky tržního prostředí
 • podpořit obchodního rozhodování a cenotvorbu na základě skutečné a plánované rentability zákazníků, produktů, služeb, distribučních kanálů a projektů;
 • optimalizovat struktury poskytovaných produktů, služeb, rozsahu obchodovaných komodit a projektů ve vztahu k zákazníkům nejenom na základě dosahovaného hospodářského výsledku, ale také na bázi příspěvku na krytí;
 • vyhodnotit odchylky plánu a skutečnosti z hlediska míry ovlivnitelnosti, identifikování úzkých míst a zvyšování výkonnosti na úrovni lidských a technických zdrojů;
 • vytvořit podmínky rychlého „klonování“ manažerského účetnictví do dalších teritorií či společností v rámci holdingu.

 

-> Zpět na Financial and Data Services

MANAGER Jiří Köhler

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas